Argumenty i modyfikatory – głos w dyskusji

Magdalena Danielewiczowa

DOI: http://dx.doi.org/10.12775/LinCop.2017.004

Abstrakt


W artykule po raz kolejny rozważane jest rozróżnienie między argumentami a modyfikatorami w strukturze czasownika. Autorka podkreśla ważność i niezbywalność tej językowej opozycji, stwierdzając, że ma ona charakter semantyczny, a zatem nie może zostać wykryta ani uchwycona w satysfakcjonujący sposób wyłącznie za pomocą testów formalnych. W opracowaniu dyskutowane są przykłady budzące kontrowersję, poddaje się też weryfikacji wybrane testy diagnostyczne, jak również przedstawia się nowe argumenty na rzecz tytułowego rozróżnienia.


Słowa kluczowe


semantyka; składnia; argumenty; modyfikatory

Pełny tekst:

PDF

Bibliografia


Bogusławski A., 1974, Preliminaries for semantic-syntactic description of Basic predicative expressions with special reference to Polish verbs, w: A. Orzechowska, R. Laskowski (red.), O predykacji, Wrocław: Ossolineum, s. 39–57.

Bogusławski A., 1978, Towards an operational grammar, Studia Semiotyczne VIII, s. 29–90.

Bogusławski A., 1998, O negacji w konstrukcjach z czasownikiem chcieć, w: E. Jędrzejko (red.), Nowe czasy, nowe języki, nowe i stare problemy, Katowice: Wyd. UŚ, s. 105–127.

Bogusławski A., 2017, W sprawie językowo-autorefleksyjnego testowania wymagań składniowych, Prace Filologiczne LXX, s. 33–45.

Buttler D., 1976, Innowacje składniowe współczesnej polszczyzny, Warszawa: Państwowe Wydawnictwo Naukowe.

Danielewiczowa M., 2010, Schematy składniowe – podstawowe kwestie metodologiczne, Poradnik Językowy 1, s. 27–34.

Duraj-Nowosielska I., 2017, Konteksty uwydatniające konflikty woli a Walencja czasownika chcieć, Prace Filologiczne LXX, s. 171–192.

Grochowski M., 1984, Składnia wyrażeń polipredykatywnych, w: Z. Topolińska (red.), Gramatyka współczesnego języka polskiego. Składnia, Warszawa: Państwowe Wydawnictwo Naukowe, s. 213–299.

Grzegorczykowa R., 1996, Wykłady z polskiej składni, Warszawa: Państwowe Wydawnictwo Naukowe.

Karolak S., 1984, Składnia wyrażeń predykatywnych, w: Z. Topolińska (red.), Gramatyka współczesnego języka polskiego. Składnia, Warszawa: Państwowe Wydawnictwo Naukowe, s. 11–211.

Karolak S., 2001, Założenia gramatyki o podstawach semantycznych, w: tegoż Od semantyki do gramatyki, Warszawa: Instytut Slawistyki PAN, s. 21–61.

Klemensiewicz Z., 1963, Zarys składni polskiej, wyd. 4, Warszawa: Państwowe Wydawnictwo Naukowe.

Kuryłowicz J., 1948, Les structures fondamentales de la langue: groupe et proposition, Studia Philosophica 3, s. 203–209, [przedruk w tegoż:] Esquisses linguistiques, 1960, Wrocław: Ossolineum.

Panevová J., 2016, In Favour of the Argument – Adjunct Distinction (from the Perspective of FGD), The Prague Bulletin of Mathematical Description 106, s. 21–30.

Przepiórkowski A., 2016, Against the Argument – Adjunct Distinction in Functional Generative Description, The Prague Bulletin of Mathematical Description 106, s. 5–20.

Przepiórkowski A., 2016a, Nieokreśloność a dychotomia argument – modyfikator (slajdy do referatu wygłoszonego na konferencji Nieokreśloność i granica, UKSW, maj 2016.

Recanati F., 2007, It is raining (somewhere), Linguistics and Philosophy 30, s. 123–146, [online:] https://hal.archives-ouvertes.fr/ijn_00000598/document.

Saloni Z., Świdziński M., 1985, Składnia współczesnego języka polskiego, wyd. 2. zmienione, Warszawa: Państwowe Wydawnictwo Naukowe.

Saussure de F., 2004, Szkice z językoznawstwa ogólnego, przekład, wstęp i red. M. Danielewiczowa, Warszawa: Dialog.

Tesnière L., 1959, Élément de syntaxe structurale, Paris: Klincksieck.

Wittgenstein L., 2006, Tractatus logico-philosophicus, Warszawa: Państwowe Wydawnictwo Naukowe.

Zaron Z., 2009, Problemy składni funkcjonalnej, Warszawa: Bel Studio.


##plugins.generic.alm.title##

##plugins.generic.alm.loading##

Metrics powered by PLOS ALM


ISSN 2080-1068 (print)
ISSN 2391-7768 (online)

Partnerzy platformy czasopism