Суржик: лексичний аспект (на матеріалі телепередачі "Ключовий момент", лексикографічних джерел ХІХ–ХХІ ст. і результатів анкетування

Volodymyr Dubichynskyi, Tilmann Reuther, Ursula Doleschal

DOI: http://dx.doi.org/10.12775/LinCop.2016.017

Abstrakt


У даній статті пропонується аналіз лексичного матеріалу відеофрагмента телепередачі «Ключовий момент» українського телеканалу «Інтер» (ефір 16.07.2008). Досліджується мовлення героїні телепередачі пані Наталі, жінки середнього віку з села Курінь Бахмацького району Чернігівської області. Увагу зосереджено на аналізі лексичних одиниць, які нам здаються русизмами або діалектизмами/розмовними елементами. На основі 8 лексикографічних джерел кінця ХІХ – початку ХХІ ст. встановлено, що можна виокремити 5 типів так званих суржикових одиниць. Окрім того, задля кращого розуміння явища суржику та визначення характеристики відеофрагменту було проведено опитування мешканців Херсона, Харкова та Чернівців.


Słowa kluczowe


українська мова; російська мова; суржик; мішана мова; класифікація лексем; словники; соціолінгвістика

Bibliografia


Bracki A., 2009, Surżyk – historia i teraźniejszość, Gdańsk: Wydawnictwo Uniwersytetu Gdańskiego.

Burger H., Dobrovol’skij D., Kühn P., Norrick N.R. (eds.), 2007, Phraseology. An international handbook of contemporary research, Vol. 2, Berlin–New York: de Gruyter, 2007

Del Gaudio S., 2010, On the Nature of Suržyk: A Double Perspective, Wien–Berlin–München: Sagner.

Danylenko A., 2015а, Iazychie and Surzhyk: Mixing Languages and Identities in the Ukrainian Borderlands, в: Kamusella T., Nomachi M., Gibson C. (eds.), The Palgrave Handbook of Slavic Languages, Identities and Borders, Basingstoke: Palgrave Macmillan, p. 81–100, [on-line:] http://www.pecob.eu/Palgrave-

Handbook-Slavic-Languages-Identities-Borders.

Danylenko A., 2015b, How many varieties of Standard Ukrainian does one need? Revising the Social Typology of Standard Ukrainian, Die Welt der Slaven LX, p. 223–247.

Dubichynskyi V.V., Reuther T., 2012, Lexical parallels: definitions, types, examples (Russian, German, English, Spanish), в: J.D. Apresjan et all (eds.), Смыслы, тексты и другие захватывающие сюжеты: Сб. статей в честь 80-летия И.А. Мельчука, Москва: Языки славянской культуры, с. 124–134.

Hentschel G., Taranenko O., Zaprudski S. (Hrsg.), 2014, Trasjanka und Suržyk – gemischte weißrussisch-russische und ukrainisch-russische Rede, Frankfurt am Main: Peter Lang.

Долешаль У., Дубичинский В.В., Ройтер Т., 2011, Суржик: лексико-грамматиче- ский и социолингвистический анализ (на материале аутентичных аудиоза-писей телепередачи), Русский язык в научном освещении №2 (22), с. 247–267.

Дубічинський В.В., Ройтер Т., 2012, Теоретичні та практичні засади лексикогра- фічного опису українсько-німецьких лексичних паралелей, в: Українська і слов’янська тлумачна та перекладна лексикографія. Леонідові Сидоровичу Паламарчукові, Київ: КММ, с. 114–119.

Єрмоленко С.Я., 2000, Літературна мова, в: В.М. Русанівський, О.О.Таранен- ко, М.П. Зяблюк та ін. (pедкол.), Енциклопедія «Українська мова», Київ, c. 293–294.

Курохтина Т.Н., 2013, К вопросу об определении понятия «суржик», Славяно- ведение №3, с. 93–101.

Масенко Л.Т., 2011, Суржик між мовою і язиком, Київ: Вид. Дім «Києво-Мо-гилянська академія».

Ставицька Л., Труб В., 2007, Суржик: міф, мова, комунікація, в: Л.О. Ставиць-кий (peд.), Українсько-російська двомовність: лінгвосоціокультурні аспек-ти, Київ, с. 31–120.

Тараненко О.О., 2013, Варіативність vs. стабільність у структурі українсько-російського «суржику» (УРС): сукупність ідіолектів vs. соціолект, в: G. Hentschel (Hrsg.), Variation und Stabilität in Kontaktvarietäten. Beobachtungen zu gemischten Formen der Rede in Wiessrussland, der Ukraine und Schlesien, Oldenburg, S. 27–61.

Труб В., 2011, Типи мовленнєвих відхилень я к о собливості і діолекту у країн- сько-російських білінгвів, в: Мова і суспільство, Київ, вип. 2, с. 78–85.

Шевельов Ю., 2008, Так нас навчали правильних проізношеній, в: Ю. Шевельов, Вибрані твори: Мовознавство, книга 1, Київ: Видав. дім «Києво-Могил. ака-демія».


##plugins.generic.alm.title##

##plugins.generic.alm.loading##

Metrics powered by PLOS ALM


ISSN 2080-1068 (print)
ISSN 2391-7768 (online)

Partnerzy platformy czasopism