Схематизація просторових відношень в англійській, сербській, українській мовах: специфіка прийменника over

Оксана Орленко

DOI: http://dx.doi.org/10.12775/LinCop.2015.010

Abstrakt


У статті прослідковано відмінності в концептуалізації деяких просторових уявлень англійською й українською мовами, виходячи зі схематизації природних категорій значень, які репрезентує слово over, і зіставляючи зі схематизацією подібних просторових відношень у сербській та українській мовах. Зіставлення з вербалізацією подібних просторових відношень українською і сербською мовами дало змогу з’ясувати, що різним значеннями over відповідають образні схеми, властиві різним прийменникам української мови: не тільки над і через, а й почасти за і на, а також сербським прийменникам preko і nad. Доходимо висновку, що носії української і сербської мови концептуалізують представлений набір просторових сцен не як ланцюжок пов’язаних між собою варіацій, похідних від однієї протосцени, кожній із яких властива одна або дві зміни у сцені, що зумовлюють появу іншого значення, але як різні сцени, які представляють різні категорії просторових відношень і не пов’язані між собою дериваційно.


Słowa kluczowe


прийменник; просторова сцена; траєктор; орієнтир; схема; концептуалізація

Bibliografia


BRENDA M., 2014, The Cognitive Perspective on the Polysemy of the English Spatial Preposition over, Cambridge: Cambridge Scholars Publishing.

BRUGMAN C., 1988, The Story of Over: Polysemy, Semantics and the Structure of the Lexicon, New York: Garland.

EVANS V., TYLER A., 2004, Rethinking English „Prepositions of Movement”: The Case of To and Through, in: H. Cuyckens at all. (ed.), Adpositions of Movement (Belgian Journal of Linguistics, 18), Amsterdam: John Benjamins, pp. 247–270.

HERSKOVITS A., 1986, Language and Spatial Cognition: Interdisciplinary Study, Cambridge: Cambridge University Press.

JANDA L., 1986, A semantic analysis of the Russian verbal prefixes za-, pere-, do-, and ot-, in: Slavistische Beiträge, B. 192, München: Otto Sagner.

KLIKOVAC D., 2006, Semantika predloga. Studija iz kognitivne lingvistike, Beograd: Filološki fakultet.

LAKOFF G., 1990, Women, Fire, and Dangerous Things, Chicago: Chicago University Press.

LANGACKER R., 2000, Grammar and Conceptualization, Berlin–New York: Walter de Gruyter.

LEVINSON S., 2003, Spatial language, in: Nadel L. (ed.), Encyclopedia of cognitive science, London: Nature Publishing Group, pp. 131–137.

PIPER P., 2001, Jezik i prostor, Beograd: Biblioteka XX vek.

PRZYBYLSKA R., 2002, Polisemia przyimków polskich w świetle semantyki kognitywnej, Kraków: Universitas.

PRZYBYLSKA R., 2006, Schematy wyobrażeniowe a semantyka polskich prefiksów czasownikowych do-, od-, prze-, roz-, u-, Kraków: Universitas.

RASULIĆ K., 2004, Jezik i prostorno iskustvo, Beograd: Filološki fakultet.

ŠARIĆ LJ., 2008, Spatial Concepts in Slavic: A Cognitive Linguistics Study of Prepositions and Cases, Wiesbaden: Harrassovitz Verlag.

TALMY L., 2000, Toward a Cognitive Semantics: Concept Structuring Systems, Vol. 1, Cambridge, MA: MIT Press.

TYLER A., EVANS V., 2003, The Semantics of English Prepositions: Spatial scenes, Embodied Meaning and Cognition, Cambridge: Cambridge University Press.

ВИХОВАНЕЦЬ І., 1980, Прийменникова система української мови, Київ: Наукова думка.

ВИХОВАНЕЦЬ І., 2002, Лексико-граматичне опрацювання прийменників укра-їнської мови, Українська мова, №4, c. 90–96.

ВИХОВАНЕЦЬ І. (ред.), 2009, Функціонально-комунікативна і текстова парадигма українських прийменників та їхніх еквівалентів, Донецьк: Вебер.

ВСЕВОЛОДОВА М., 2004, „Предлоги в синхронии и диахронии: морфология и синтаксис”. Первые результаты межнационального проекта, в: Функціонально-комунікативні аспекти граматики і тексту, Донецьк: ДонНУ, c. 173–180.

ЗАГНІТКО А., 2002, Первинна і вторинна прийменникова категорійна семантика: статус, варіантність, у: Культура народов Причерноморья, № 32, С. 190–194.

ЗАГНІТКО А., 2004, Українські прийменники: інвентар і структура, в: Лін-гвістичні студії. Вип. 12, Донецьк: ДонНУ, c. 41–47.

ЗАГНІТКО А., 2008, Ступені і рівні прийменниковості, в: J. Anderš, H. Flidrová, U. Cholod (red.), Ucrainica IV. Současná ukrajinistika: Problémy jazyka, literatury a kultury, 1. čast, Olomouc: Univerzita Palackého v Olomouci, c. 17–22.

ЗАГНІТКО А., 2014, Теорія граматики і тексту, Донецьк: Ноулідж.

ИВИЋ M., 1958, Систем предлошких конструкција у српскохрватском језику, Јужнословенски филолог ХXII, Књ. 1–4, c. 141–166.

ИВИЋ M., 2010. Квалификативна улога генитивне именичке форме с предлогом од, у: Јужнословенски филолог LXVI, c. 269–271.

ПОПОВИЋ Љ., 2008, Језичка слика стварности: когнитивни аспект контрастивне анализе, Београд: Филолошки факултет.

РСЈ, 2011, Речник српскога језика, Нови Сад: Матица српска.

СУМ, 1974, Словник української мови, В 11-ти томах, Т. 2., К.: Наукова думка.

СУМ, 1980, Словник української мови, В 11-ти томах, Т. 5., К.: Наукова думка.


##plugins.generic.alm.title##

##plugins.generic.alm.loading##

Metrics powered by PLOS ALM


ISSN 2080-1068 (print)
ISSN 2391-7768 (online)

Partnerzy platformy czasopism