Lexikalizované alternace v češtině*

Václava Kettnerová, Markéta Lopatková

DOI: http://dx.doi.org/10.12775/LinCop.2013.003

Abstrakt


.


Słowa kluczowe


lexikalizované alternace; slovesa; čeština; situační obsah a situační participanty; strukturní význam a valenční doplnění; valenční slovník; korpus

Pełny tekst:

PDF (Czech)

Bibliografia


Anderson S. R., 1971, On the Role of Deep Structure in Semantic Interpretation, Foundations of Language 7, s. 387–396.

Apresjan J. D., 1992, Lexical Semantics: User’s Guide to Contemporary Russian Vocabulary, Ann Arbor, MI: Karoma.

Apresjan J. D et al., 2010, Teoretičeskije problemy russkogo sintaksisa: vzaimodejstvije grammatiki i slovarja, Moskva: Jazyki slavjanskoj kulʹtury.

Benešová V., 2004, Delimitace lexií českých sloves z hlediska jejich syntaktických vlastností (diplomová práce), FF UK, Praha.

Daneš F., 1985, Věta a text, Praha: Academia.

Daneš F., Grepl M., Hlavsa Z., 1987, Mluvnice češtiny 3, Praha: Academia.

Dowty D., 1991, Thematic Proto-Roles and Argument Selection, Language 67, s. 547–619.

Dowty D., 2000, 'The Garden Swarms with Bees' and the Fallacy of 'Argument Alternation', In: Yael R., Leacock C. (eds.), Polysemy: Theoretical and Computational Approaches, Oxford: Oxford University Press, s. 111–128.

Fillmore Ch., 1968, The Case for Case, In: E. Bach, R. T. Harms (eds.), Universals in Linguistic Theory, New York: Holt, Rinehart and Winston, s. 1–88.

Fried M., 2000, A frame-based approach to case alternations: the swarm-class verbs in Czech, Cognitive Linguistics 16, s. 475–512.

Grepl K., Karlík P., 1998, Skladba češtiny, Olomouc: Votobia.

Gruber J. S., 2003, Thematic Relations in Syntax, In: M. Baltin, Ch. Collins (eds.), The Handbook of Contemporary Syntactic Theory, Oxford: Blackwell Publishing, s. 257–298.

Hajičová E., Panevová J., Sgall P., 1985, Coreference in the grammar and in the text: Part I. The Prague Bulletin of Mathematical Linguistics 44, s. 3–22.

Hajičová E., Panevová J., Sgall P., 1986, Coreference in the grammar and in the text: Part II The Prague Bulletin of Mathematical Linguistics 46, s. 1–11.

Hajičová E., Panevová J., Sgall P., 1987, Coreference in the grammar and in the text: Part III The Prague Bulletin of Mathematical Linguistics 48, s. 3–12.

Hirschová M., 1977, Vzájemné vztahy předpon a předložek ve vazbách s prostorovým významem (na materiálu českého jazyka), Slovo a slovesnost 38, s. 103–111.

Hirschová M., 1988, Česká verba dicendi v performativním užití, Olomouc: Univerzita Palackého.

Jackendoff R. S., 1990, Semantic Structures, Cambridge: MIT Press.

Kettnerová V., 2009, Konstrukce s rozpadem tématu a dikta v češtině, Slovo a slovesnost 70, s. 163–174.

Kettnerová V., 2011, Lokativní sémantická diateze v češtině, Slovo a slovesnost 72, 2, s. 83–101.

Kettnerová V., 2012, Lexikálně-sémantické konverze ve valenčním lexikonu (disertační práce), Praha: Univerzita Karlova.

Kettnerová V., Lopatková M., 2010, The Representation of Diatheses in the Valency Lexicon of Czech Verbs, In: H. Loftsson, E. Rögnvaldsson, S. Helgadottir (eds.), Proceedings of the 7th International Conference on Advances in Natural Language (IceTAL 2010), Berlin–Heidelberg: Springer, s. 185–196.

Kettnerová V., Lopatková M., Bejček E., 2012, The Syntax-Semantics Interface of Czech Verbs in the Valency Lexicon, In: R. V. Fjeld, J. M. Torjusen (eds.), Proceedings of the 15 EURALEX International Congress, Oslo: University of Oslo, s. 434–443.

Konečná D., 1966, K otázce druhů objektu podle významu, Slavica Pragensia 8, s. 311–316.

Kováčová K., 2005, Konverzívnost jako systémový vztah (disertační práce), Praha: Univerzita Karlova.

Levin B., 1993, English Verb Classes and Alternations. A Preliminary Investigation, Chicago–London: The University of Chicago Press.

Levin B., Rappaport Hovav M., 2005, Argument Realization, Cambridge: Cambridge University Press.

Lopatková M., Panevová J., 2007, Valence vybraných sloves pohybu v češtině, In: Zbornik Matice srpske za slavistiku, broj 71–72, Novi Sad: Matice srpska, s. 101–115.

Lopatková M., Žabokrtský Z., Kettnerová V., 2008, Valenční slovník českých sloves, Praha: Karolinum.

Mel‘čuk I. A., 1998, Dependency syntax: Theory and Practice, State University of New York Press.

Mel‘čuk I. A., 2004, Actants in Semantics and Syntax I. Actants in Semantics, Linguistics 42, 1, s. 274–291.

Nedoluzh o A., 2011, Rozšířená textová koreference a asociační anafora. Koncepce anotace českých dat v Pražském závislostním korpusu, Praha: Univerzita Karlova v Praze.

Panevová J., 1980, Formy a funkce ve stavbě české věty, Praha: Academia.

Panevová J., 1994, Valency Frames and the Meaning of the Sentence, In: P. A. Luelsdorff (ed.), The Prague School of Structural and Functional Linguistics, Amsterdam– Philadelphia: John Benjamins Publishing Company, s. 23–243.

Panevová J., 2008, České konstrukce tzv. slovanského akuzativu s infinitivem, Slovo a slovesnost 69, s. 163–175.

Pinker S., 1989, Learnability and Cognition. The Acquisition of Argument Structure, Cambridge, Massachusetts–London, England: The MIT Press.

Piťha P., 1992, Posesivní vztah v češtině, Praha: AVED.

Rappaport Hovav M., Levin B., 1988, What to Do with θ Roles?, In: W. Wilkins (ed.), Syntax and Semantics. Volume 21: Thematic Relations, San Diego: Academic Press, s. 7–36.

Razímová M., 2004, Funkce adverbálního dativu v hloubkové a povrchové stavbě české věty (diplomová práce), Praha: Univerzita Karlova.

Sgall P., Hajičová E., Panevová J., 1986, The Meaning of the Sentence in Its Semantic and Pragmatic Aspects, Reidel: Dordrecht.

Skwarska K., 2011, Semantičeskije diatezy v češskom jazyke v sopostavlenii s russkim i polskim jazykami, In: Gramatika a leksika u slovenskim jezicima, Novyj Sad–Beograd, s. 225–239.

Štícha F., 1984, Utváření a hierarchizace struktury větného znaku, Praha: Univerzita Karlova.

Uspenskij V. A., 1977, K ponjatiju diatezy, In: V. S. Chrakovskij (ed.), Problemy lingvističeskoj tipologii i struktury jazyka, Leningrad: Nauka, s. 65–84.


##plugins.generic.alm.title##

##plugins.generic.alm.loading##

Metrics powered by PLOS ALM


ISSN 2080-1068 (print)
ISSN 2391-7768 (online)

Partnerzy platformy czasopism