Tempo przemian językowych wśród ludności Ciechanowca na Podlasiu

Irena Maryniakowa

DOI: http://dx.doi.org/10.12775/LinCop.2012.007

Abstrakt


Ciechanowiec, jedno z najstarszych miast Podlasia, leży w ziemi drohickiej. Należy do obszaru dialektu mazowieckiego z wieloma cechami charakteryzującymi gwary północno-wschodniej Polski. Dawna polszczyzna, która długo zachowała leksykę i cechy gramatyczne notowane w osiemnastowiecznych dziełach księdza Krzysztofa Kluka – przyrodnika z Ciechanowca - na przełomie XX i XXI wieku ulega szybkiemu zanikowi. Jest wypierana przez język ogólnopolski, słyszany w radio i telewizji.


Słowa kluczowe


Ciechanowiec; północno-wschodnia polszczyzna; polszczyzna XVIII wieku; ks. Krzysztof Kluk

Pełny tekst:

PDF

Bibliografia


Maryniakowa I., 1989, Uwagi o języku pism księdza K rzysztofa Kluka – przyrodnika z Ciechanowca, w: I. Maryniakowa, E. Smułkowa (red.), Studia językowe z Białostocczyzny. Onomastyka i historia języka, Prace Białostockiego Towarzystwa Naukowego, Nr 33, Warszawa: PWN, s. 173–177.

Maryniakowa I., 1991, Zaimek s i ę wykładnikiem nieokreśloności. (Na materiale tekstów Krzysztofa Kluka i współczesnej gwary Ciechanowca oraz najbliższej okolicy), Studia z Filologii Polskiej i Słowiańskiej XXVII, s. 33–39.

Maryniakowa I., 1996, Słowniczek przedmiotów z drewna. (Przyczynek do polszczyzny XVIII wieku), w: E. Rzetelska-Feleszko (red.), Symbolae slawistice, Warszawa: Polska Akademia Nauk, s. 209–218.

Maryniakowa I., 2004, Mikrotoponimia Ciechanowca, w: H. Sędziak (red.), Polszczyzna Mazowsza i Podlasia, część VIII: Antroponimia i toponimia Mazowsza i Podlasia, Łomża: Łomżyńskie Towarzystwo Naukowe im. Wagów, s. 43–51.

Maryniakowa I., 2009, Mowa ludności Ciechanowca i okolicy dawniej i dziś, Ciechanowiecki Rocznik Muzealny 5, z. 2, s. 131–140.

Maryniakowa I., 2010, O dziełach Krzysztofa Kluka w świetle badań gwarowych na Podlasiu, Acta Baltico-Slavica 33, s. 191–198.

Maryniakowa I., 2011, Słownik dawnej mowy mieszkańców Ciechanowca i okolicznych wsi na Podlasiu, Łomża: Łomżyńskie Towarzystwo Naukowe im. Wagów.

Maryniakowa I., 2012, Dawna leksyka Ciechanowca i okolicznych wsi, Acta Baltico-Slavica 36, s. 147–215.

Tomaszewski N. D., 2012, Historia Ciechanowca do roku 1989, Ciechanowiec: Libra s.c. Wydawnictwo i Drukarnia PPHU, Urząd Miejski w Ciechanowcu.


##plugins.generic.alm.title##

##plugins.generic.alm.loading##

Metrics powered by PLOS ALM


ISSN 2080-1068 (print)
ISSN 2391-7768 (online)

Partnerzy platformy czasopism