Zwłaszcza, szczególnie, w szczególności – próby eksplikacyjne

Anna Kisiel

DOI: http://dx.doi.org/10.12775/LinCop.2010.021

Abstrakt


 

 

The article is concerned with three particles: zwłaszcza ‘especially’, szczególnie ‘particularly’, and w szczególności ‘in particular’, and its aim is to support the earlier claims about these units, namely 1) zwłaszcza, szczególnie and w szczególności are contextual particles, i.e. they require a directly preceding text having its own thematic-rhematic structure (TRS1), which is somehow connected with elements of TRS2 introduced by the language units; generally speaking, the connection consists in conforming the two subordinate structures into one TRS in the frame of the superordinate theme, 2) TRS2 specifies TRS1, 3) TRS1 being an inalienable and necessary context of these language units’ usage has to be present in their explications, 4) zwłaszcza is semantically simpler than szczególnie and w szczególności, the latter imposes strong restrictions on its usage resulting from the most specified meaning amongst the examined particles. As a result of more detailed considerations on the semantic properties of the discussed particles, the appropriate explication formulas are presented.

Słowa kluczowe


semantyka; partykuła; kontekstowość; definiowanie

Pełny tekst:

PDF

Bibliografia


BOGUSŁAWSKI A., 2007, A study in the linguistics – philosophy interface, Warszawa: BEL Studio.

DANIELEWICZOWA M., 2007, Do czego służy słowo raczej?, Polonica XXVI–XXVII, s. 83–100.

KISIEL A., 2008a, O szczególnych upodobaniach. Łączliwość i semantyka przymiotnika szczególny w języku polskim, Poradnik Językowy, z. 9, s. 42–53.

KISIEL A., 2008b, Synonimia wyrażeń funkcyjnych na przykładzie partykuł wyróżniających, w: Nowe Studia Leksykograficzne II, Kraków: Lexis, s. 167–182.

KISIEL A., 2009a, Partykuły komentujące zdania podrzędne a granice jednostek języka: casus zwłaszcza. Zarys problematyki, w: Beiträge der Europäischen Slavistischen Linguistik (Polyslav) 12, E. Graf, J. Rabiega-Wiśniewska, N. Thielemann (Hrsg.), München–Berlin: Verlag Otto Sagner, s. 53–61.

KISIEL A., 2009b, Szczególny – nieszczególny, szczególnie – nieszczególnie – czy pary antonimiczne?, w: Wyraz i zdanie w językach słowiańskich 7. Opis, konfrontacja, przekład, red. M. Sarnowski, W. Wysoczański, Acta Universitatis Wratislaviensis nr 3159, Slavia Wratislaviensia CL, Wrocław: Wydawnictwo Uniwersytetu Wrocławskiego, s. 103–112.

KISIEL A. [w druku a], Bardziej przyczynek niż wyczerpujące studium, czyli słów parę o bardziej _ niż _, Poradnik Językowy.

KISIEL A. [w druku b], Wybrane jednostki oparte na członach czasownikowych: dotyczyć – odnosić się. Próba rozróżnień semantycznych, Biuletyn PTJ.


##plugins.generic.alm.title##

##plugins.generic.alm.loading##

Metrics powered by PLOS ALM


ISSN 2080-1068 (print)
ISSN 2391-7768 (online)

Partnerzy platformy czasopism