Granie w historię

Marek Woźniak

DOI: http://dx.doi.org/10.12775/KlioPL.2016.09

Abstrakt


W artykule, zwracając uwagę na metaforyczne uwikłanie pewnych konstrukcji językowych związanych z pojęciem historii – takich jak obecne w tytule granie w historię – próbuję pokazać, że ukazując polityczne, ideologiczne czy kulturowe uwikłanie obrazów przeszłości, stają się one nie tylko odbiciem odmiennego od tradycyjnego wyobrażenia roli/statusu historii i historyka w społeczeństwie. Staram się pokazać, iż związane z tym zjawisko demokratyzacji historii skutkuje nie tyle tym, że dopuszczalne okazują się wszelkie możliwe narracje, których przedmiotem jest przeszłość, ale raczej tym, że wizje te we współczesnej kulturze okazują się być obok – lub nawet zamiast – historiografii akademickiej źródłem mocno zakorzenionych kulturowo obrazów przeszłości.

Słowa kluczowe


historia; kultura; gra; ideał nauki; demokratyzacja historii; mediatyzacja przeszłości

Pełny tekst:

PDF

Bibliografia


A.M.S. Barry, Visual Intelligence. Perception, Image, and Manipulation in Visual Communication, Albany 1997

R. Bomba, Historia w grach komputerowych, „Historyka” 37–38, 2007–2008, s. 129–138

A. Erjavec, Przygody oka, w: Intermedialność w kulturze końca XX wieku, red. A. Gwóźdź, S. Krzemień-Ojak, Białystok 1998, s. 9–22

E.H. Gombrich, Obraz wizualny, w: Symbole i symbolika, wybór i wstęp M. Głowiński, tłum.

G. Borkowska i in., Warszawa 1990, s. 312–338

E.H. Gombrich, The Visual Image. Its Place in Communication, w: The Essential Gombrich. Selected Writings on Art and Culture, red. R. Woodfield, London 1996, s. 41–64

A. Hoskins, New Memory. Mediating History, „Historical Journal of Film, Radio and Television” 21, 2001, nr 4, s. 333–346

J. Huizinga, Homo ludens. Zabawa jako źródło kultury, tłum. M. Kurecka, W. Wirpsza, Warszawa 1998

D. Hyerle, Visual Tools for Constructing Knowledge, Alexandria (VA) 1997

P. Kawecki, Zagadnienie statusu dzieła literackiego we współczesnym otoczeniu ikonicznym, w: Intermedialność w kulturze końca XX wieku, red. A. Gwóźdź, S. Krzemień-Ojak, Białystok 1998, s. 257–266

J. Pomorski, Punkt widzenia we współczesnej historiografii, w: Punkt widzenia w języku i kulturze, red. J. Bartmiński, S. Niebrzegowska-Bartmińska, R. Nycz, Lublin 2004, s. 11–23

J. Pomorski, Spór o ideał badania historycznego w metodologii historii, w: tenże, Historyk i metodologia, Lublin 1991, s. 53–77

P. Sabin, Simulating War. Studying Conflict through Simulation Games, London–New York 2012

Społeczna funkcja historii a współczesność, red. Z. Mańkowski, J. Pomorski, Lublin 1985

M. Stachura, Możliwe narzędzie badania możliwości. O rozrywkowych „grach wojennych” i pożytku, jaki mogą przynieść rozwojowi nauk historycznych, „Historyka” 43, 2013, s. 127–145

A. Suchoński, Wdrażanie uczniów do umiejętności analizy obrazu dynamicznego, w: Multimedia w edukacji historycznej i społecznej, red. J. Rulka, B. Tarnowska, Bydgoszcz 2002

Visual Culture, red. C. Jenks, London 1995

M. Woźniak, Przeszłość jako przedmiot konstrukcji. O roli wyobraźni w badaniach historycznych, Lublin 2010


Refbacks

  • There are currently no refbacks.

Partnerzy platformy czasopism