Kilka uwag o historii wizualnej

Dorota Skotarczak

DOI: http://dx.doi.org/10.12775/KlioPL.2016.08

Abstrakt


Historia wizualna to subdyscyplina historii zajmująca się badaniem przedstawień (audio)wizualnych związanych z przeszłością, o charakterze artystycznym (malarstwo, fotografia, film i in.). Historia wizualna wychodzi z założenia, że obserwowany współcześnie wzrost znaczenia form wizualnych zmusza naukę historyczną do reorientacji. Wskazuje więc na potrzebę wykorzystywania jako źródeł także fotografii czy filmu. Interesuje się też edukacją historyczną i wykorzystaniem wiedzy historycznej w celach popularyzatorskich bądź hobbistycznych, za pomocą środków audiowizualnych. Reorientacja ta inicjuje refleksję zmierzającą do wypracowania teoretycznych i praktycznych rozwiązań.

Słowa kluczowe


historia; historia wizualna; film jako źródło historyczne

Pełny tekst:

PDF

Bibliografia


K. Ashenburg, Historia brudu, tłum. A. Górska, Warszawa 2010

W. Benjamin, Dzieło sztuki w dobie reprodukcji technicznej, w: tenże, Anioł historii. Eseje, szkice, fragmenty, Poznań 1996, s. 201–239

J. Budzińska, Źródło ikonograficzne w szkolnej edukacji historycznej na przykładzie zbiorów muzeów wielkopolskich, Poznań 2014

O.V. Burton, American Digital History, „Social Science Computer Review” 25, 2005, nr 2, s. 206–220

H. Innis, Empire and Communication, Oxford 1950

K. Loska, Kilka uwag o problemie gatunków filmowych, w: Wokół kina gatunków, red. K. Loska, Kraków 2001, s. 7–10

H. Karczowa, Rozwój form kancelaryjnych i współczesne rodzaje dokumentów archiwalnych. Dokumentacja wizualna i audialna (fotografia, film, nagrania), Toruń 1979

W. Kopczyński, Muzeum etnograficzne w Szwecji na przełomie XIX i XX wieku jako miejsce prezentacji dziedzictwa narodowego, „Zwierciadło Etnologiczne” 2012, nr 1, s. 69–100

I. Mamczak-Gadkowska, Fotografie i filmy w archiwach, w: Media audiowizualne w warsztacie historyka, red. D. Skotarczak, Poznań 2008, s. 89–105

B. Matuszewski, Nowe źródło historii. Ożywiona fotografia: czym jest, czym być powinna, Warszawa 1995

W. Olejniczak, Film fabularny jako źródło historyczne, w: Media audiowizualne w warsztacie historyka, red. D. Skotarczak, Poznań 2008, s. 25–52

W. I. Ong, Pismo a struktura świadomości, tłum. M. Pęczak, w: Wiedza o kulturze, cz. 2: Słowo w kulturze. Zagadnienia i wybór tekstów, oprac. M. Boni, G. Godlewski, A. Mencwel, Warszawa 1991, s. 127–144

E. Podgórska, Archiwizacja fotografii, w: Poradnik dla archiwisty instytucji polskich na obczyźnie, red. J. Krochmal, Warszawa 2006, s. 73–84

M. Przylipiak, O gatunkach filmowych, w: Od fantastyki do komiksu. W kręgu gatunków filmowych, red. K. Sobotka, Łódź 1993, s. 5–35

W. L. Roman, Naukowa informacja archiwalna o materiałach audiowizualnych i jej rola w badaniach historycznych, w: Media audiowizualne w warsztacie historyka, red. D. Skotarczak, Poznań 2008, s. 107–128

D. Skotarczak, Film fabularny jako źródło do badań historii społecznej PRL, w: Dokument filmowy i telewizyjny, red. M. Szczurowski, Toruń 2004, s. 156–169

D. Skotarczak, Historia wizualna. Założenia teoretyczne i zakres badawczy, w: Historia w kulturze współczesnej. Niekonwencjonalne podejście do przeszłości, red. P. Witek, M. Mazur, E. Solska, Lublin 2011, s. 87–94

D. Skotarczak, Historia wizualna, Poznań 2012

D. Skotarczak, Kino PRL-u w materiałach dydaktycznych MEN, w: Uwikłania historiografii. Między ideologizacją dziejów a obiektywizmem poznawczym, red. T. Błaszczyk, K. Brzechczyn, D. Ciunajcis, M. Kierzkowski, Poznań 2011 (Studia i Materiały Poznańskiego IPN, 18), s. 177–184

D. Skotarczak, Obraz społeczeństwa PRL w komedii filmowej, Poznań 2004

D. Skotarczak, Projekt historii wizualnej, „Slavia Occidentalis” 2011, nr 68, s. 173–177

D. Skotarczak, Wśród filmowych źródeł do historii Polski Ludowej, „Porównania. Czasopismo poświęcone zagadnieniom komparatystyki literackiej oraz studiom interdyscyplinarnym” 2010, nr 7, s. 141–150

J. Stanley, Computer, Visualization and History. How New Technology will Transform our Understanding of the Past, New York 2003

J. Szacki, Tradycja. Przegląd problematyki, Warszawa 1973

M. Szczurowski, Nowe nośniki wiedzy o przeszłości? Rzecz o komunikatorach internetowych i poczcie elektronicznej, w: Media audiowizualne w warsztacie historyka, red. D. Skotarczak, Poznań 2008, s. 53–88

K. Szeska, Muzeum multimedialne – nowy sposób narracji o przeszłości, w: Media audiowizualne w warsztacie historyka, red. D. Skotarczak, Poznań 2008, s. 259–273

M. Wilkowski, Wprowadzenie do historii cyfrowej, Gdańsk 2013

P. Witek, Andrzej Wajda jako historyk. Metodologiczne studium z historii wizualnej, Lublin 2016

P. Witek, Kultura, film, historia. Metodologiczne problemy doświadczenia audiowizualnego, Lublin 2005

A. Ziębińska-Witek, Historia w muzeach. Studium ekspozycji Holokaustu, Lublin 2011


Refbacks

  • There are currently no refbacks.

Partnerzy platformy czasopism