Satysfakcja z pracy w kontekście szkoleń pracowników – doniesienie z badań

Anna Lubrańska

DOI: http://dx.doi.org/10.12775/ED.2020.017

Abstrakt


W artykule podjęto zagadnienie edukacji dorosłych na przykładzie polityki szkoleniowej firm w odniesieniu do satysfakcji z pracy. Problem zweryfikowano empirycznie. Wykorzystano Skalę Satysfakcji z Pracy i ankietę własnego autorstwa z twierdzeniami na temat działalności szkoleniowej organizacji. W badaniu uczestniczyło 757 osób (402 kobiety i 355 mężczyzn) w wieku 20–78 lat. Zastosowana jednoczynnikowa analiza wariancji ujawniła istotne efekty statystyczne. Wobec otrzymanych rezultatów sformułowano implikacje praktyczne.


Słowa kluczowe


satysfakcja z pracy; edukacja dorosłych; uczenie się; szkolenia;

Pełny tekst:

PDF

Bibliografia


Adamska-Chudzińska, M. (2012). Uwarunkowania sprawności zawodowej człowieka w organizacji. Aspekt prospołeczny. Kraków: Wyd. Uniwersytetu Ekonomicznego.

Biesok, G., Wyród-Wróbel, J. (2018). Satysfakcja z pracy i jej znaczenie w organizacjach. W: M. Jakubiec, A. Barcik (red.), Wielowymiarowość zarządzania XXI wieku. Biel- sko-Biała: Wyd. Naukowe Akademii Techniczno-Humanistycznej w Bielsku-Białej, s. 27–37.

Brzeźniak, A. Chmielewska, A. Lesiak, M. (2012). Satysfakcja z pracy policjantów i pra- cowników policji – raport z badania. Warszawa: Wydział Analiz Gabinetu KGP. www. policja.pl/download/1/103249/raport_satysfakcja_PDF.pdf [dostęp: 12.01.2021].

Chudzicka-Czupała, A. (2013). Zadowolenie z pracy jako komponent jakości życia współ- czesnego człowieka. Chowanna, t. 1, s. 13–38.

Czarnik, S., Górniak, J., Jelonek, M., Kasparek, K. (2020). Bilans Kapitału Ludzkiego 2019. Raport z badania ludności w wieku 18–69 lat. Warszawa: PARP. Uniwersytet Jagielloński. https://www.parp.gov.pl/storage/publications/pdf/01-BKL---Raport-z- -badania-ludnosci_ostateczny.pdf [dostęp: 14.01.2021].

Durlak, D. (2018). Satysfakcja z (zawodu) nauczyciela – korelaty i uwarunkowania. Pedagogika Przedszkolna i Wczesnoszkolna, nr 2(12), s. 393–405.

Jalowska, A. (2015). Satysfakcja pracowników źródłem przewagi konkurencyjnej. Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Przyrodniczo-Humanistycznego w Siedlcach, nr 105, s. 261–274.

Jaros, R. (2005). Zadowolenie z pracy. W: L. Golińska (red.), Skuteczniej, sprawniej, z większą satysfakcją. Łódź: Wyd. Naukowe Wyższej Szkoły Kupieckiej, s. 85–105.

Kształcenie ustawiczne i jego rola w rozwoju zawodwym człowieka (2011). Kielce: Wojewódzki Urząd Pracy. http://www.wup.kielce.pl/images/stories/CIZ/Ksztalcenie_ustawiczne_www.pdf [dostęp:17.01.2021]

Litwiński, J., Sztanderska, U. (2010). Zarządzanie wiekiem w przedsiębiorstwie. Warszawa: Uniwersytet Warszawski. https://www.parp.gov.pl/files/74/87/110/10073.pdf [dostęp: 19.01.2021].

Litwiński, J., Sztanderska, U. (2013). Standardy zarządzania wiekiem w organizacjach. Warszawa Uniwersytet Warszawski.

https://www.parp.gov.pl/storage/publications/pdf/18991zwiekiemraport2013.pdf [dostęp: 19.01.2021].

Łaguna, M. (2010). Nowe tendencje w podejściu do szkoleń w organizacji. W: A. M. Zawadzka (red.), Psychologia zarządzania w organizacji. Warszawa: PWN, s. 115–139.

Łaguna, M. (2012). Satysfakcja z życia i satysfakcja z pracy a motywacja do podejmowania szkoleń: Doniesienie z badań. Psychologia Jakości Życia, nr 12, s. 163–172.

Michalak, M. (2013). Możliwość rozwoju jako jeden z elementów warunkujących satysfakcję zawodową. Zeszyty Naukowe Politechniki Śląskiej, nr 67, s. 19–28.

Mikołajczyk, K. (2011). Jak uczą się dorośli, czyli co powinien wiedzieć trener o specyfice

kształcenia uczestników szkolenia. E-mentor, nr 2(39), s. 69–77.

Misztela, M. J. (2018). Badanie poziomu satysfakcji zawodowej pracowników admini- stracji publicznej na przykładzie Urzędu X. Zarządzanie i Finanse, nr 3, s. 183–195.

Pastuszka, S. (2019). Czynniki społeczno-demograficzne oraz charakterystyki miejsca zatrudnienia a satysfakcja z pracy, Rynek Pracy, nr 2, s. 55–66.

Pawłowska-Cyprysiak, K. (2018). Uczenie się pracowników starszych – raport wstępny

z badań. Bezpieczeństwo Pracy, nr 5, s. 18–21.

Prokopczuk, A. (2018). Satysfakcja z pracy pracowników działów handlowych, branża

budowlana i instalacyjna, http://proguest.pl/wp-content/uploads/2019/08/Badanie-

-satysfakcji-z-pracy-raport19.06.2018.pdf [dostęp: 18.01.2021].

Rogozińska-Pawełczyk, A. (2018). Satysfakcja z pracy a stres zawodowy – wyniki badań ilościowych w trzech organizacyjnych urzędu. Medycyna Pracy, nr 3, s. 301–315.

Roszko-Wójtowicz, E. (2015). Kształcenie ustawiczne – istota zagadnienia i pomiar w ujęciu europejskim. E-mentor, nr 5(62), s. 65–76.

Sak-Skowron, M., Skowron, Ł. (2017). Determinanty satysfakcji z pracy – studium teore-

tyczne. Marketing i Zarządzanie, nr 2(48), s. 243–253.

Solarczyk-Ambrozik, E. (2003). Kształcenie ustawiczne w procesie tworzenia społeczeństwa uczącego się i gospodarki opartej na wiedzy. E-mentor, nr 2, s. 34–36.

Sołtys, A. (2013). Zarządzanie wiekiem jako nowy priorytet polityki personalnej. Przedsięborczość i Zarządzanie, tom XIV, z. 9, s. 57–74.

Sowińska, A. (2014). Zadowolenie z pracy – problemy definicyjne. Studia Ekonomiczne, nr 197, s. 45–56.

Szumowski, W. (2014). Motywowanie i satysfakcja z pracy w urzędach administracji samorządowej. Wyniki badań empirycznych. Nauki o zarządzaniu, nr 3 (20), s. 67–76.

Winnicka-Wejs, A. (2017). Szkolenia pracowników jako element zarządzania różnorodnością. Zeszyty Naukowe UEK, nr 4(964), s. 49–66.

Zalewska, A. (2003). Skala Satysfakcji z Pracy – pomiar poznawczego aspektu ogólnego zadowolenia z pracy. Folia Psychologica, nr 7, s. 49–61.

Zalewska, A. (2009). Wiek, płeć i stanowisko pracy a zadowolenie z pracy. Psychologia Jakości Życia, nr 1, s. 1–20.


Refbacks

  • There are currently no refbacks.

Partnerzy platformy czasopism