Edukacja Dorosłych https://apcz.umk.pl/ED <p><span class="dropcap">C</span>zasopismo naukowe wydawane przez Akademickie Towarzystwo Andragogiczne od 1993 roku. Powstało z inicjatywy prof. dr hab. Eugenii A. Wesołowskiej (1929-2016), która była jego redaktor naczelną do 2007 roku. W latach 2008-2017 redaktor naczelną była dr hab. Ewa Skibińska. Od 2018 r. funkcję redaktor naczelnej pełni prof. dr hab. Agnieszka Stopińska-Pająk. W latach 1993 - 2007 wydawane jako kwartalnik, od 2008 roku - jako półrocznik.</p><p>Czasopismo jest indeksowane na listach referencyjnych: Central European Journal of Social Sciencies and Humanites (CEJSH), Index Copernicus International (ICI), The European Reference Index for the Humanities and the Social Sciences (ERIH PLUS), Central and Eastern European Online Library (CEEOL).</p><p>Artykuły publikowane w Edukacji Dorosłych otrzymują <strong>20 punktów</strong> zgodnie z klasyfikacją MNiSW.</p> Akademickie Towarzystwo Andragogiczne pl-PL Edukacja Dorosłych 1230-929X Ewa Dębska: Profile refleksyjności i typy karier. Perspektywa poradoznawcza, Wydawnictwo Uniwersytetu Warszawskiego, Warszawa 2020, ss. 370 https://apcz.umk.pl/ED/article/view/ED.2021.009 <div class="page" title="Page 1"><div class="layoutArea"><div class="column"><p><span>W ostatnich dziesięcioleciach w naukowych publikacjach pedagogicznych w Polsce zauważyć można wzrastające zainteresowanie problematyką nieobecną lub traktowaną marginalnie jeszcze w latach 80. XX wieku. Mam tutaj na uwa</span><span>- </span><span>dze (w kontekście recenzowanej książki) zagadnienia związane z karierą (w tym zawodową) oraz refleksją/ refleksyjnością. Nigdy dotychczas badacze i teorety</span><span>- </span><span>cy nie łączyli tej tematyki ze sobą i, co więcej, nie przedstawiali w teoretycznej perspektywie poradoznawczej. Takie podejście proponuje w swojej pracy mono</span><span>- </span><span>graficznej pt. </span><span>Profile refleksyjności i typy karier. Perspektywa poradoznawcza </span><span>jej autorka – Ewa Dębska. Przedstawia zatem nowe ujęcie powyższej problematyki, które w konsekwencji decyduje o oryginalności pracy zarówno w wymiarze ba</span><span>- </span><span>dawczym, jak i teoretycznym.</span></p></div></div></div> Ewa Skibińska Prawa autorskie (c) 2021 Edukacja Dorosłych 2021-06-14 2021-06-14 84 1 91 95 10.12775/ED.2021.009 Wychowanie religijne w rodzinie na emigracji. Perspektywa biograficzna https://apcz.umk.pl/ED/article/view/ED.2021.005 <div class="page" title="Page 1"><div class="layoutArea"><div class="column"><p><span>Artykuł wnosi wkład do historiografii poradoznawstwa, poddając ana</span><span>- </span><span>lizie rozwój badań nad poradnictwem w latach 1979–1995. Jako narzędzie do opisu i analizy wykorzystano teorię sieci, wskazując w jaki sposób powiązania osobiste i funkcjonalne badaczy poradnictwa w podanym okresie doprowadziły do począt</span><span>-</span><span>ków kształtowania się nowej nauki. Pozwoliło to jednocześnie na uwypuklenie roli, jaką w tych procesach pełniła prof. Olga Czerniawska. Wymowę tekstu wzmacniają rysunki sieci przedstawiających struktury wybranych seminariów </span><span>Poradnictwo we współczesnym społeczeństwie</span><span>.</span></p></div></div></div> Anna Walulik Prawa autorskie (c) 2021 Edukacja Dorosłych 2021-06-14 2021-06-14 84 1 53 71 10.12775/ED.2021.005 Wprowadzenie https://apcz.umk.pl/ED/article/view/ED.2021.001 <div class="page" title="Page 1"><div class="layoutArea"><div class="column"><p><span>Tematyka pierwszego numeru naszego pisma wydanego w 2021 roku jest </span><span>wywołana wydarzeniem, które mocno dotknęło i zasmuciło nie tylko środowisko andragogów w Polsce, ale liczne środowiska akademickie w kraju i za granicą. 1 listopada ubiegłego roku zmarła Prof. dr hab. Olga Czerniawska, nestorka pol</span><span>- </span><span>skiej andragogiki, gerontolog, autorka licznych prac, a nade wszystko mistrzyni dla wielu pokoleń: studentów, doktorantów, akademików.</span></p></div></div></div> Agnieszka Majewska-Kafarowska Prawa autorskie (c) 2021 Edukacja Dorosłych 2021-06-14 2021-06-14 84 1 7 8 10.12775/ED.2021.001 Rola autorytetów w rozwoju naukowym. Pamięć o Pani Profesor dr hab. Oldze Czerniawskiej https://apcz.umk.pl/ED/article/view/ED.2021.008 <div class="page" title="Page 1"><div class="layoutArea"><div class="column"><p><span>Tekst stanowi krótkie, bardzo osobiste wspomnienie postaci Profesor dr hab. Olgi Czerniawskiej. Jego celem jest podkreślenie roli autorytetu naukowego, jakim była i pozostanie Profesor oraz Jej wpływu na dokonane przez autorkę tekstu, wybory związane z zainteresowaniami naukowymi i dydaktycznymi. Przywołane epizody ilustrują potencjał uczenia się z doświadczenia i refleksji nad nim.</span></p></div></div></div> Renata Konieczna-Woźniak Prawa autorskie (c) 2021 Edukacja Dorosłych 2021-06-14 2021-06-14 84 1 87 89 10.12775/ED.2021.008 Kontakty Profesor Olgi Czerniawskiej z Uniwersytetem Jagiellońskim https://apcz.umk.pl/ED/article/view/ED.2021.006 <div class="page" title="Page 1"><div class="layoutArea"><div class="column"><p><span>Jedną z instytucji, z którymi kontaktowała się Profesor Olga Czerniaw</span><span>- </span><span>ska w swym bogatym życiu naukowym, był Uniwersytet Jagielloński. Początkowo kontakty te miały charakter doraźny i sprowadzały się do spotkań z pracownikami UJ przy okazji konferencji andragogicznych organizowanych w różnych miejscowoś</span><span>- </span><span>ciach. Z czasem przybrały one charakter bardziej pogłębiony i intensywny. Wtedy Profesor przyjeżdżała do Krakowa jako recenzent rozprawy doktorskiej (1999) oraz dwukrotnie uczestniczyła w zorganizowanych w UJ imprezach andragogicznych: konferencji (2006) w okazji 60-lecia założenia Katedry Kultury i Oświaty Dorosłych oraz I Ogólnopolskim Zjeździe Andragogicznym (2009). Na pierwszej z tych imprez wygłosiła wartościowy referat zapoznający uczestników z ujęciem teorii edukacji dorosłych przez Duccio Demetrio – mało wtedy znanego w naszym kraju włoskiego teoretyka oświaty dorosłych. Natomiast na drugiej (występując w eksperckim panelu dyskusyjnym) – dokonała przeglądu powojennych badań andragogicznych w naszym kraju i opowiedziała się za doskonaleniem – w przyszłości – ich metodologii przez szersze odwołanie się do metody biograficznej. Widać z tego, że nawet te nieliczne kontakty Profesor Olgi Czerniawskiej z UJ sporo wniosły do polskiej refleksji nad kształceniem dorosłych.</span></p></div></div></div> Tadeusz Aleksander Prawa autorskie (c) 2021 Edukacja Dorosłych 2021-06-14 2021-06-14 84 1 73 79 10.12775/ED.2021.006 Olga Czerniawska „Dobrym Duchem” Letniej Szkoły Młodych Andragogów https://apcz.umk.pl/ED/article/view/ED.2021.007 <div class="page" title="Page 1"><div class="layoutArea"><div class="column"><p><span>W tekście przedstawiony jest w syntetycznym skrócie udział Prof. Olgi Czerniawskiej w konstruowaniu mikrospołeczności andragogicznej. Przypo</span><span>- </span><span>mniana została treść Jej wystąpień podczas kolejnych edycji Letniej Szkoły Młodych Andragogów oraz ukazana ich rola w andragogicznym dyskursie.</span></p></div></div></div> Józef Kargul Prawa autorskie (c) 2021 Edukacja Dorosłych 2021-06-14 2021-06-14 84 1 81 86 10.12775/ED.2021.007 Inspirujące wątki refleksji biograficznej Olgi Czerniawskiej na łamach serii wydawniczej „Biografia i badanie biografii” https://apcz.umk.pl/ED/article/view/ED.2021.002 <div class="page" title="Page 1"><div class="layoutArea"><div class="column"><p><span>Celem artykułu jest ukazanie refleksji biograficznej Olgi Czerniawskiej, opublikowanej na łamach serii wydawniczej „Biografia i badanie biografii” w latach 2014–2020. To jedne z ostatnich wypowiedzi Badaczki w tym zakresie. Dotyczą one czytania biografii, pisania autobio</span><span>- </span><span>grafii, pamięci dzieciństwa, czasu nocy, śmierci oraz edukacyjnego aspektu badań biograficznych. Wiele z tych refleksji nadal jest inspiracją dla badaczy biografii. Są one także istotnym wkładem w andragogiczny wymiar badań biograficznych. Mają również odniesienie do edukacji dorosłych, w której przyjęte jest szerokie rozumienie procesu uczenia się dorosłych.</span></p></div></div></div> Elżbieta Dubas Prawa autorskie (c) 2021 Edukacja Dorosłych 2021-06-14 2021-06-14 84 1 9 22 10.12775/ED.2021.002 Profesor Olga Czerniawska współtwórczynią sieci badań nad poradnictwem https://apcz.umk.pl/ED/article/view/ED.2021.003 <div class="page" title="Page 1"><div class="layoutArea"><div class="column"><p><span>Artykuł wnosi wkład do historiografii poradoznawstwa, poddając ana</span><span>- </span><span>lizie rozwój badań nad poradnictwem w latach 1979–1995. Jako narzędzie do opisu i analizy wykorzystano teorię sieci, wskazując w jaki sposób powiązania osobiste i funkcjonalne badaczy poradnictwa w podanym okresie doprowadziły do począt</span><span>-</span><span>ków kształtowania się nowej nauki. Pozwoliło to jednocześnie na uwypuklenie roli, jaką w tych procesach pełniła prof. Olga Czerniawska. Wymowę tekstu wzmacniają rysunki sieci przedstawiających struktury wybranych seminariów </span><span>Poradnictwo we współczesnym społeczeństwie</span><span>.</span></p></div></div></div> Alicja Kargulowa Prawa autorskie (c) 2021 Edukacja Dorosłych 2021-06-14 2021-06-14 84 1 23 39 10.12775/ED.2021.003 Dydaktyka biograficzna w ujęciu Profesor Olgi Czerniawskiej https://apcz.umk.pl/ED/article/view/ED.2021.004 <div class="page" title="Page 1"><div class="layoutArea"><div class="column"><p><span>Prezentowany artykuł jest próbą opisania dydaktyki biogra</span><span>- </span><span>ficznej Olgi Czerniawskiej w oparciu o Jej dorobek naukowy oraz doświad</span><span>- </span><span>czenie badawcze. Profesor Olga Czerniawska była prekursorką badań bio</span><span>- </span><span>graficznych w polskiej andragogice i gerontologii, a tym samym i dydaktyki biograficznej. W ostatnich latach swojej aktywności naukowej dużo miejsca i uwagi poświęciła badaniom biograficznym oraz wykorzystaniu w oświacie dorosłych dydaktyki biograficznej. Biografię i badanie biografii uczyniła przedmiotem swoich dociekań naukowych. Swoje doświadczenia badawcze Olga Czerniawska oparła na międzynarodowych badaniach biograficznych, które również są elementem niniejszego artykułu</span><span>.</span></p></div></div></div> Elżbieta Woźnicka Prawa autorskie (c) 2021 Edukacja Dorosłych 2021-06-14 2021-06-14 84 1 41 52 10.12775/ED.2021.004