Edukacja Dorosłych https://apcz.umk.pl/ED <p><span class="dropcap">C</span>zasopismo naukowe wydawane przez Akademickie Towarzystwo Andragogiczne od 1993 roku. Powstało z inicjatywy prof. dr hab. Eugenii A. Wesołowskiej (1929-2016), która była jego redaktor naczelną do 2007 roku. W latach 2008-2017 redaktor naczelną była dr hab. Ewa Skibińska. Od 2018 r. funkcję redaktor naczelnej pełni prof. dr hab. Agnieszka Stopińska-Pająk. W latach 1993 - 2007 wydawane jako kwartalnik, od 2008 roku - jako półrocznik.</p> <p>Czasopismo jest indeksowane na listach referencyjnych: Central European Journal of Social Sciencies and Humanites (CEJSH), Index Copernicus International (ICI), The European Reference Index for the Humanities and the Social Sciences (ERIH PLUS), Central and Eastern European Online Library (CEEOL).</p> <p>Artykuły publikowane w Edukacji Dorosłych otrzymują<strong> 40 punktów</strong> zgodnie z klasyfikacją MNiSW.</p> Akademickie Towarzystwo Andragogiczne pl-PL Edukacja Dorosłych 1230-929X Program kształcenia ogólnego Marthy C. Nussbaum jako remedium na „cichy kryzys” edukacji https://apcz.umk.pl/ED/article/view/37412 <div class="page" title="Page 1"> <div class="layoutArea"> <div class="column"> <p>Celem artykułu jest przedstawienie i analiza podstawowych elementów programu kształcenia ogólnego autorstwa Marthy C. Nussbaum. Koncepcja edukacji, zaproponowana przez tę amerykańską badaczkę, oparta jest na dwóch podstawowych filarach: 1. Kształcenie w duchu sokratejskim i 2. Kształcenie dla światowego obywatelstwa. Nussbaum opisuje „cichy kryzys” współczesnej edukacji, którego konsekwencją jest brak umiejętności logicznej argumentacji oraz niezachęcanie do samodzielnego myślenia osób młodych. Program kształcenia ogólnego w ujęciu Nussbaum ma być swoistym remedium na współczesny kryzys nauk humanistycznych. Ostatnia część artykułu to analiza krytyczna koncepcji edukacji Marthy Nussbaum.</p> </div> </div> </div> Ewa Lis Prawa autorskie (c) 2021 https://creativecommons.org/licenses/by-nd/4.0 2021-12-31 2021-12-31 85 2 119 134 10.12775/ED.2021.018 Doświadczanie transnarodowych sieci – auto/biograficzne konstruowanie znaczeń https://apcz.umk.pl/ED/article/view/37403 <div class="page" title="Page 1"> <div class="layoutArea"> <div class="column"> <p>Autorka w swoim artykule, wykorzystując auto/biograficzny wywiad narracyjny, przedstawia konstruowane znaczenia doświadczania transnarodowych sieci (własnej – badaczki oraz narratorki-migrantki). Pomocny w tym procesie jest wybór teoretycznych podstaw, tj. transnarodowych sieci oraz wymiaru mikro w teoriach migracyjnych. Kolejno dokonuje identyfikacji transnarodowych sieci, które nazywa sieciami „przed”, „tam” i „po”, pokazując powiązania biografii badaczki z biografią narratorki.</p> </div> </div> </div> Aneta Słowik Prawa autorskie (c) 2021 https://creativecommons.org/licenses/by-nd/4.0 2021-12-31 2021-12-31 85 2 53 69 10.12775/ED.2021.014 Academic burnout among management courses students while distance learning during Covid-19 pandemic (survey report) https://apcz.umk.pl/ED/article/view/37404 <div class="page" title="Page 1"> <div class="layoutArea"> <div class="column"> <p>The development of Covid-19 pandemic forced mass use of distance learning in the school system, including higher education. The rapid change and related consequences may contribute to the so-called academic burnout. The fol- lowing research questions are stated in the article: to what extend did management courses students experience academic burnout while distance learning during the Covid-19 pandemic? How did distance learning change their academic burnout? Did the mode of study (full-time/external) differentiate students’ opinions? The subject of the study comprised of 172 randomly chosen students of management courses, i.e. Management, Economics and Logistics. A technique of an online survey was made use of, using a compartmentalised and standardised survey questionnaire, including The Oldenburg Burnout Inventory questionnaire – student version (The OLBI-S). It was demonstrated that in the majority of subjects academic burnout increased while distance learning during Covid-19 pandemic. A slightly higher level of burnout was detected in the case of ‘exhaustion’ than ‘disengagement’ scale. Moreover, differen- ces between full-time and external students were noticed, as in general a higher level of burnout characterised the former category of respondents.</p> </div> </div> </div> Hanna Bortnowska Bartosz Seiler Aleksandra Noskowska Prawa autorskie (c) 2021 https://creativecommons.org/licenses/by-nd/4.0 2021-12-31 2021-12-31 85 2 71 85 10.12775/ED.2021.015 Postawy proinnowacyjne nauczycieli – elementy teorii i badań https://apcz.umk.pl/ED/article/view/37405 <div class="page" title="Page 1"> <div class="layoutArea"> <div class="column"> <p>W artykule przedstawiono pedeutologiczny aspekt innowacyjności w edukacji. Na początku nawiązano do dokumentów strategicznych UE oraz zapi- sów dotyczących działań na rzecz podnoszenia poziomu innowacyjności w edukacji. Następnie omówiono cechy charakteryzujące postawę proinnowacyjną człowieka w kontekście takich pojęć jak kreatywność i innowacyjność. Wskazano na czynniki warunkujące postawę proinnowacyjną. W głównej części artykułu skupiono się na różnych płaszczyznach działalności innowacyjnej nauczycieli i ich stosunku do twór- czości i kreatywności. Zwrócono uwagę na postawy nauczycieli wobec zachowań twórczych uczniów. Ważnym elementem jest próba diagnozy czynników kształtujących innowacyjność nauczycieli – w ujęciu systemowym i osobowym. W analizie wykorzystano wybrane wyniki dotychczasowych badań.</p> </div> </div> </div> Małgorzata Kamińska Prawa autorskie (c) 2021 https://creativecommons.org/licenses/by-nd/4.0 2021-12-31 2021-12-31 85 2 87 101 10.12775/ED.2021.016 Sztuka popularna jako źródło uczenia się dorosłych https://apcz.umk.pl/ED/article/view/37401 <div class="page" title="Page 1"> <div class="layoutArea"> <div class="column"> <p>W artykule podjęto próbę uzasadnienia tezy, że sztuka popularna może stanowić dla dorosłych źródło uczenia się. Problem rozpatrywano w kontekście nurtu pedagogii publicznej oraz andragogicznych koncepcji uczenia się autorstwa Jacka Mezirowa oraz Knuda Illerisa. Dla zobrazowania problemu posłużono się wybranymi tekstami kultury popularnej z dziedziny filmu, street artu i serialu telewizyjnego. Przeprowadzone analizy pozwoliły sformułować trzy wnioski. Po pierwsze, sztuka popularna może być źródłem transformatywnego uczenia się. Po drugie, uczenie się w relacji ze sztuką popularną może przebiegać w trzech wymiarach: poznawczym, emocjonalnym oraz społecznym. Trzeci wniosek pozwala uznać sztukę popularną za formę publicznej pedagogii.</p> </div> </div> </div> Aleksandra Litawa Prawa autorskie (c) 2021 https://creativecommons.org/licenses/by-nd/4.0 2021-12-31 2021-12-31 85 2 37 51 10.12775/ED.2021.013 Kultura w sieci – nowe formy uczestnictwa w kulturze przestrzenią uczenia się dorosłych https://apcz.umk.pl/ED/article/view/37402 <div class="page" title="Page 1"> <div class="layoutArea"> <div class="column"> <p>W niniejszym artykule podjęto próbę ukazania edukacyjnych aspektów on-linowego uczestnictwa w kulturze osób dorosłych, które w okresie pandemii COVID-19 uległy wyraźnemu wzmocnieniu. W pierwszej części zaprezentowano najważniejsze trudności i ograniczenia w funkcjonowaniu sektora kultury w pierw- szym okresie lockdownu. Następnie zaprezentowano wybrane zjawiska, które kształ- towały uczestnictwo w kulturze przed pandemią, a które poprzez onlinowy charakter tej praktyki w okresie kryzysu zostały zintensyfikowane. Następnie podjęto próbę scharakteryzowania głównych kierunków przemian, jakie mogą nastąpić w funkcjo- nowaniu instytucji kultury, na bazie doświadczeń wyniesionych z pracy z odbiorcami w wirtualnej rzeczywistości.</p> </div> </div> </div> Beata Cyboran Julia Kluzowicz Prawa autorskie (c) 2021 https://creativecommons.org/licenses/by-nd/4.0 2021-12-31 2021-12-31 85 2 25 36 10.12775/ED.2021.012 Wprowadzenie https://apcz.umk.pl/ED/article/view/37389 <div class="page" title="Page 1"> <div class="layoutArea"> <div class="column"> <p>Zapraszając Państwa do lektury drugiego numeru roku 2021 rozpoczynamy od słów pożegnania Prof. dr. hab. Józefa Półturzyckiego, który 25.08.2021 roku odszedł na wieczny spoczynek. Profesor dla polskiej andragogiki jest postacią wyjątkową. Można powiedzieć, że stworzył środowisko andragogiczne w Polsce. Był inicjatorem powołania do życia Akademickiego Towarzystwa Andragogicz- nego, jego pierwszym prezesem, a później honorowym prezesem. Przyczynił się do powstania czasopism ATA – przede wszystkim czasopisma „Rocznik Andragogiczny”, w którym był pierwszym i wieloletnim redaktorem naczelnym oraz współuczestniczył, wraz z prof. Anną Wesołowską, w powołaniu naszego pisma „Edukacja Dorosłych”. Profesor Józef Półturzycki był zaangażowany w powsta- nie Letniej Szkoły Młodych Andragogów, był współorganizatorem Toruńskich Konferencji Andragogicznych oraz pomysłodawcą Zakopiańskich Konferencji Andragogicznych, nawiązał też współpracę z Niemieckim Towarzystwem Uniwer- sytetów Ludowych (DVV – przedstawicielstwo w Polsce). To tylko kilka przykła- dów z bogatej aktywności Profesora na rzecz zintegrowania środowiska polskich andragogów. Oczywiście, jest Autorem bardzo wielu publikacji andragogicznych, których w tym miejscu nie będę przywoływała. Szczegółowo pisze o nich Monika Gromadzka w niniejszym wydaniu „Edukacji Dorosłych”, w artykule, od którego rozpoczynamy aktualny numer.</p> </div> </div> </div> Agnieszka Stopińska-Pająk Prawa autorskie (c) 2021 https://creativecommons.org/licenses/by-nd/4.0 2021-12-31 2021-12-31 85 2 7 9 10.12775/ED.2021.010 Józef Półturzycki – niezwykła postać, wspaniały nauczyciel https://apcz.umk.pl/ED/article/view/37390 <div class="page" title="Page 1"> <div class="layoutArea"> <div class="column"> <p>Niniejszy artykuł jest krótkim opisem biografii naukowej jednego z najznakomitszych andragogów polskich, Prof. dra hab. Józefa Półturzyckiego. Okres jego życia zawodowego został podzielony na pięć etapów. Opis każdego z nich zawiera: przegląd podstawowych aktywności badawczych, ważne wydarzenia związane ze ścieżką zawodową, główne tematy podejmowane w publikacjach oraz działalność organizacyjną.</p> </div> </div> </div> Monika Gromadzka Prawa autorskie (c) 2021 https://creativecommons.org/licenses/by-nd/4.0 2021-12-31 2021-12-31 85 2 11 24 10.12775/ED.2021.011 Sprawozdanie z Międzynarodowej Konferencji pt. 100 lat uniwersytetów ludowych w wolnej Polsce (1921–2021), 4–5 października 2021 r., Mierzyn – Szczecin https://apcz.umk.pl/ED/article/view/37413 <div class="page" title="Page 1"> <div class="layoutArea"> <div class="column"> <p>W dniach 4–5 października 2021 r. miała miejsce Międzynarodowa Konferencja pt. 100 lat uniwersytetów ludowych w wolnej Polsce (1921–2021). Konferencja wyjątkowa. Wyjątkowość ta wyrażała się zarówno w doniosłości samego wydarzenia, jak i obecności wybitnych postaci, tematyce i treściach, niezwykłej atmosferze, jaka możliwa jest w obszarze spotkania badaczy oraz praktyków.&nbsp;Współorganizatorami konferencji byli: Zachodniopomorski Uniwersytet Ludowy w Mierzynie, Wydział Nauk Humanistycznych i Społecznych Akademii Marynarki Wojennej w Gdyni, Wydział Nauk Społecznych Uniwersytetu Szczecińskiego oraz Ogólnopolska Sieć Uniwersytetów Ludowych. Patronat Narodowy Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej Andrzeja Dudy w Stulecie Odzyskania Niepodległości wyraził się w odczytanym liście Prezydenta RP skierowanym do uczestników konferencji. Z kolei patronaty honorowe pełnili: Prof. dr hab. Piotr Gliński – Wiceprezes Rady Ministrów, Minister Kultury, Dziedzictwa Narodowego i Sportu, Wojciech Kaczmarczyk – Dyrektor Narodowego Instytutu Wolności. Patronat naukowy objęło Akademickie Towarzystwo Andragogiczne.</p> </div> </div> </div> Agnieszka Bzymek Prawa autorskie (c) 2021 https://creativecommons.org/licenses/by-nd/4.0 2021-12-31 2021-12-31 85 2 135 138 10.12775/ED.2021.019 Sprawozdanie z XXXIII Konferencji Naukowej Forum Pedagogów https://apcz.umk.pl/ED/article/view/37414 <div class="page" title="Page 1"> <div class="layoutArea"> <div class="column"> <p>W dniach 26–27 października 2021 roku odbyło się XXXIII Forum Pedagogów, cykliczna konferencja naukowa, która tym razem miała szczególny charakter. Oprócz części stricte naukowej konferencja wrocławska stała się okazją do uhonorowania profesora Jerzego Semkowa, który był jednym z pomysłodawców idei spotkań w ramach Forum Pedagogów. Tematyka tegorocznej konferencji og- niskowała się na problematyce andragogicznej, którą określał tytuł (Z)rozumieć teraźniejszość, myśleć o przyszłości – między wizją a praktyką w edukacji dorosłych. Została ona zorganizowana przez Zakład Edukacji Dorosłych i Studiów Kulturowych oraz Pracownię Metodologii Badań nad Edukacją Instytutu Pedagogiki Uniwersytetu Wrocławskiego. Konferencja została objęta patronatem honorowym Rektora Uniwersytetu Wrocławskiego prof. dr. hab. Przemysława Wiszewskiego. Patronat naukowy nad wydarzeniem objęło Akademickie Towarzystwo Andragogiczne. Organizację konferencji wspierali: doktorantki Szkoły Doktorskiej (Roksana Pilawska-Gronostaj i Hanna Achremowicz), studenci kierunku pedagogiki, specjalność: Edukacja Dorosłych i Marketing Społeczny oraz członkowie Inter- dyscyplinarnego Koła Naukowego Variograf.</p> </div> </div> </div> Hanna Achremowicz Roksana Pilawska-Gronostaj Prawa autorskie (c) 2021 https://creativecommons.org/licenses/by-nd/4.0 2021-12-31 2021-12-31 85 2 139 142 10.12775/ED.2021.020 Edukacja (dorosłych) w dziedzinie bezpieczeństwa https://apcz.umk.pl/ED/article/view/37406 <div class="page" title="Page 1"> <div class="layoutArea"> <div class="column"> <p>Bezpieczeństwo we współczesnym świecie stało się wartością bez- cenną, którą żywo zainteresowany jest niemal każdy, a pragnienie bezpiecznego życia zawsze było jedną z najważniejszych potrzeb ludzi. Niezwykle ważną rolę w kształtowaniu bezpieczeństwa odgrywa edukacja i dlatego zasadniczym jej celem w tym względzie jest przygotowanie człowieka do odpowiedniego działania w niebezpiecznych sytuacjach. Kształcenie dorosłych w zakresie edukacji dla bez- pieczeństwa wpisuje się zatem w idee edukacji ustawicznej, odnosząc się tym samym do odpowiedzialności (niemal obowiązku) każdego obywatela w zapewnieniu bezpieczeństwa samemu sobie i swoim bliskim. Stąd też podjęte rozważania w niniejszym artykule dotyczą właśnie problemów edukacji dorosłych w dziedzinie (na rzecz) bezpieczeństwa. Podstawę wyjściową zaś do ich wyjaśnienia stanowi wiedza o bezpieczeństwie i jego roli w życiu człowieka oraz o istocie prowadzonej edukacji dla bezpieczeństwa, rozpatrywanej w kontekście idei kształcenia całożyciowego.</p> </div> </div> </div> Krzysztof Klimek Prawa autorskie (c) 2021 https://creativecommons.org/licenses/by-nd/4.0 2021-12-31 2021-12-31 85 2 103 117 10.12775/ED.2021.017