Język obcy obszarem uczenia się dorosłego w średnim wieku

Izabela Przybylska

DOI: http://dx.doi.org/10.12775/ED.2020.016

Abstrakt


W artykule przedstawiono rozumienie doświadczenia uczenia się ję- zyka obcego w perspektywie andragogicznej na podstawie jednostkowego badania jakościowego, zrealizowanego w oparciu o metodę biograficzną. Ujawniło ono, jak i gdzie uczy się dorosły w średnim wieku, co go motywuje do uczenia się, jakie ma potrzeby, jakie napotyka wyzwania i trudności, jaką wartość i znaczenie przedstawia dla niego uczestnictwo edukacyjne, oraz jaki związek ma uczenie się języka obcego z zadaniami rozwojowymi typowymi dla średniej dorosłości. Analizy i interpretacji uzyskanego materiału narracyjnego dokonano w szerokim kontekście wydarzeń bio- graficznych, które determinują zjawisko uczenia się języka obcego.


Słowa kluczowe


średnia dorosłość; doświadczenie uczenia się; edukacja językowa; zadania rozwojowe; role życiowe;

Pełny tekst:

PDF

Bibliografia


Appelt, K. (2005). Środkowy okres dorosłości. Jak rozpoznać potencjał dojrzałych dorosłych? W: A.I. Brzezińska (red.), Psychologiczne portrety człowieka. Praktyczna psychologia rozwojowa. Gdańsk: Gdańskie Wydawnictwo Psychologiczne, s. 517–519.

Bee, H. (2004). Psychologia rozwoju człowieka. Poznań: Wydawnictwo Zysk i S-ka.

Bron, A. (2006). Rozumienie procesów uczenia się w teoriach andragogicznych. Teraźniejszość – Człowiek – Edukacja, nr 4 (36).

Brzezińska, A.I., Appelt, K., Ziółkowska, B. (2016). Psychologia rozwoju człowieka. Sopot: GWP.

Dilthey, W. (1981). Der Aufbau der geschichtlichen Welt in den Geisteswissenschaften. 8.

Auflage. Frankfurt/Main: Suhrkamp.

Erikson, E.H. (2000). Dzieciństwo i społeczeństwo. Poznań: Dom Wydawniczy Rebis.

Erikson, E.H. (2004). Tożsamość a cykl życia. Poznań: Wydawnictwo Zysk i S-ka.

Gadamer, H.G. (1993). Wahrheit und Methode. 2. Auflage. Tübingen: Mohr Siebeck. Havighurst, R.J. (1981). Developmental tasks and education. New York: Longman.

Illeris, K. (2006). Trzy wymiary uczenia się. Poznawcze, emocjonalne i społeczne ramy współczesnej teorii uczenia się. Wrocław: Wydawnictwo Naukowe DSW.

Jagoszewska, I. (2011). Rola rodziców w rozwoju dziecka niesłyszącego. W: Wychowanie

w rodzinie nr 4, s. 49–62.

Knowles, M.S., Holton, E.F., Swanson, R.A. (2009). Edukacja dorosłych. Podręcznik akademicki. Warszawa: PWN.

Malewski, M. (2010). Od nauczania do uczenia się. Wrocław: Wydawnictwo Naukowe DSW.

Marek, Z., Walulik, A. (2020). Pedagogika Dobrej Nowiny. Kraków: Wydawnictwo Naukowe Akademii Ignatianum w Krakowie.

McAdams, D.P. (2001). Generativity in midlife. W: M.E. Lachman (red.), Handbook of midlife development. New York: John Wiley & Sons, Inc., s. 395–443.

Nizińska, A. (2008). Między nauczaniem a uczeniem się. Wrocław: Wydawnictwo Naukowe DSW.

Rosenthal, G. (2005). Interpretative Sozialforschung. Eine Einführung. Weinheim/München: Juventa Verlag.

Sakowicz-Boboryko, A. (1996). Determinanty powodzenia szkolnego uczniów z wadą słuchu uczęszczających do szkół podstawowych. Warszawa (niepublikowana praca doktorska).

Sakowicz-Boboryko, A. (2001). Podmiotowa rola rodziców w edukacji integracyjnej uczniów z wadą słuchu. W: D. Osik. A. Wojnarska (red.), Wspomaganie rozwoju uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi. Lublin: Wydawnictwo UMCS, s. 181–186.

Wilczyńska, W., Michońska-Stadnik, A. (2010). Metodologia badań w glottodydaktyce. Kraków: Avalon.

Ziółkowska, B. (2005). Okres wczesnej dorosłości. Jak rozpoznać potencjał młodych dorosłych? W: A.I. Brzezińska (red.), Psychologiczne portrety człowieka. Gdańsk: Gdańskie Wydawnictwo Psychologiczne, s. 379–468.


Refbacks

  • There are currently no refbacks.

Partnerzy platformy czasopism