Niepubliczna znaczy lepsza? Rynek studiów podyplomowych w świetle opinii słuchaczy różnych typów szkół wyższych

Agnieszka Anielska

DOI: http://dx.doi.org/10.12775/ED.2019.017

Abstrakt


Obszar edukacji ustawicznej, w tym edukacji dorosłych, zajmuje istot- ne miejsce wśród priorytetów polityki edukacyjnej na szczeblu europejskim i kra- jowym. Wzrost znaczenia lifelong learning pociągnął za sobą dynamiczny rozwój rynku usług edukacyjnych adresowanych do osób dorosłych. Swoją ofertę z myślą o tej grupie odbiorców rozbudowały również szkoły wyższe. Jedną z proponowanych przez nie form kształcenia są studia podyplomowe. Dane z ostatnich lat wskazują na konsekwentne umacnianie pozycji uczelni niepublicznych kosztem spadającego zainteresowania kształceniem podyplomowym na uczelniach publicznych, zwłaszcza uniwersytetach. Ze względu na obserwowaną dynamikę można byłoby przypuszczać, że dominacja wybranej grupy uczelni wynika z jej realnej przewagi konkurencyjnej w zakresie oferty kształcenia i standardu świadczonych usług edukacyjnych. Czy jednak rzeczywiście tak jest? Artykuł prezentuje wyniki badania opinii słuchaczy różnych typów uczelni na temat ich oferty edukacyjnej adresowanej do osób doro- słych oraz wybranych aspektów procesu kształcenia.


Słowa kluczowe


edukacja dorosłych, studia podyplomowe, uczelnie niepubliczne, rynek edukacyjny.

Pełny tekst:

PDF

Bibliografia


Antonowicz, D., Gorlewski, M. (2011). Demograficzne tsunami. Raport Instytutu So- kratesa na temat wpływu zmian demograficznych na szkolnictwo wyższe do 2020 roku. Warszawa: Instytut Sokratesa.

Chłoń-Domińczak, A. i in. (2017). Polska Rama Kwalifikacji. Wiedza, kompetencje, umiejętności społeczne. Warszawa: Instytut Badań Edukacyjnych.

Drapińska, A. (2011). Zarządzanie relacjami na rynku edukacyjnym szkół wyższych. Warszawa: PWN.

Grabowska, I., Kotowska, I., Panek, T. (2015). Warunki życia gospodarstw domo- wych. Edukacja. W: Diagnoza Społeczna 2015, Warunki i Jakość Życia Polaków – Raport. Contemporary Economics, 9/4, s. 97–107.

Komunikat z konferencji europejskich ministrów odpowiedzialnych za szkolnictwo wyższe. Proces Boloński 2020 – Europejski Obszar Szkolnictwa Wyższego w nowej dekadzie. Leuven/Louvain-la-Neuve, 2009. Pobrane z: http://www.ehea.info/uploads/ documents/leuven_i_louvain-la-neuve_komunikat.pdf (1.03.2019).

Konkluzje Rady z dnia 12 maja 2009 r. w sprawie strategicznych ram Europejskiej współpracy w dziedzinie kształcenia i szkolenia „ET 2020”, 2009/C 119/02. Pobrane z: https://eur-lex.europa.eu/legal-content/PL/TXT/?uri=celex:52009XG0528(01) (1.03.2019).

Kosmala, J. (2009). Edukacja w społeczeństwie informacyjnym. Częstochowa: Aka- demia im. Jana Długosza w Częstochowie.

Kulig, A., Lisiecki, P. (2011). Wyróżnić się, ale czym? Strategie marketingowe szkół wyższych. W: G. Nowaczyk. D. Sobolewski (red.), Marketing w szkole wyższej. Prze- miany w orientacji marketingowej. Poznań: Wydawnictwo Wyższej Szkoły Bankowej.

Nowicki, J., Wiśniewski, P. (2015). Uczymy się przez całe życie. Przewodnik po kształ- ceniu ustawicznym. Warszawa: Wojewódzki Urząd Pracy.

Odpowiedzialny biznes w Polsce. Dobre praktyki. Raport 2017. (2018). Warszawa: Forum Odpowiedzialnego Biznesu.

Perspektywauczeniasięprzezcałeżycie.(2013).Warszawa:RadaMinistrów.Dostęp- ne na: https://archiwum.men.gov.pl/wp-content/uploads/2014/01/plll_2013_09_10zal_ do_uchwaly_rm.pdf.

Piekarska, A. (2006). Kariery w społeczeństwie informacyjnym. W: L. Haber, M. Niezgoda (red.), Społeczeństwo informacyjne. Aspekty funkcjonalne i dysfunkcjo- nalne. Kraków: Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego.

Piorunek, M. (2009). Bieg życia zawodowego człowieka. Kontekst transformacji kul- turowych. Poznań: Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza.

Pluta-Olearnik,M.(red.).(2009).Przedsiębiorczauczelniaijejrelacjezotoczeniem. Warszawa: Difin.

Rezolucja Rady Europy w sprawie odnowionej europejskiej agendy w zakresie uczenia się dorosłych 2011/C 372/01, 2011. Dostępne na: https://eur-lex.europa.eu/legal- -content/PL/TXT/PDF/?uri=CELEX:32011G1220(01)&from=EN.

Strategia Rozwoju Szkolnictwa Wyższego 2010–2020.Projektśrodowiskowy.(2009). Warszawa: Konferencja Rektorów Akademickich Szkół Polskich.

Szkoły wyższe i ich finanse (2008–2017). Raporty z lat 2009–2018. Warszawa: Główny Urząd Statystyczny.

Ustawa Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce z dn. 20 lipca 2018, Dz.U. 2018, poz. 1668.


Refbacks

  • There are currently no refbacks.

Partnerzy platformy czasopism