Anregungspotential. Sposoby (nie)istnienia historiografii edukacji dorosłych

Łukasz Michalski

DOI: http://dx.doi.org/10.12775/ED.2019.013

Abstrakt


Podjęte rozważania zainicjowane zostały przy okazji jubileuszowych okoliczności ćwierćwiecza istnienia Akademickiego Towarzystwa Andragogiczne- go i podejmują zagadnienia statusu i stanu badań nad historią edukacji dorosłych w kontekście polskim i niemieckim. W artykule dokonano przeglądu i porównania istotnych opracowań teorii historiografii edukacji dorosłych w Polsce i w Niemczech ostatnich dekad, co w efekcie pozwoliło dostrzec zaskakująco daleko idące podo- bieństwa w warstwie argumentacji czynionych diagnoz. Na tej podstawie w finale niniejszych analiz sformułowana została sugestia, iż problematyczność namysłu diachronicznego w badaniach nad edukacją dorosłych, bardziej niż z dyscyplinar- nych, środowiskowych czy akademicko-strukutralnych niedomagań, może wynikać z współczesnej problematyczności uprawiania namysłu historycznego jako takiego.


Słowa kluczowe


historiografia edukacji dorosłych, andragogika, historia edukacji dorosłych.

Pełny tekst:

PDF

Bibliografia


Dräger, H. (1984). Historiographie und Geschichte der Erwachsenenbildung. W: E. Schmitz, H. Tietgens (red.), Enzyklopädie Erziehungswissenschaft: Erwachse- nenbildung, t. 11. Stuttgart: Klett-Cotta.

Michalski, Ł. (2016). Przemiany syntez niemożliwych. W stronę pedagogiczności podręcznikowej historiografii wychowania. Katowice: Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego.

Mollenhauer, K. (1968). Erziehung und Emanzipation. Polemische Skizzen. München: GRIN Verlag.

Olbrich, J. (1976). Geschichte der

Erwachsenenbildung als Sozialgeschichte. Bildung und Erziehung, nr 29.

Olbrich, J. (2001). Geschichte der Erwachsenenbildung in Deutschland. Bonn: Bun- deszentrale für Politische Bildung.

Seitter, W. (2003). Geschichte der Erwachsenenbildung – eine Geschichte der Demo- kratie? REPORT Literatur- und Forschungsreport Weiterbildung: Erwachsenenbil- dung und Demokratie, nr. 1, Bielefeld: W. Bertelsmann Verlag.

Seitter, W. (2007). Geschichte der Erwachsenenbildung: eine Einführung. Bielefeld: W. Bertelsmann Verlag.

Stifter, C.H. (2010). Erwachsenenbildung und Historiographie. Anmerkungen zu ei- nem ungeklärten Verhältnis. W: Report. Zeitschrift für Weiterbildungsforschung: Ge- schichte der Erwachsenenbildung. Bielefeld: W. Bertelsmann Verlag.

Stopińska-Pająk, A. (1993). Metodologiczne aspekty badań nad rozwojem polskiej myśli andragogicznej. W: T. Jałmużna, I. i O. Michalscy (red.), Metodologia w badaniach naukowych historii wychowania. Łódź: Katedra Historii Wychowania i Pedeutologii Uniwersytetu Łódzkiego.

Stopińska-Pająk, A. (1993a). Rozwój myśli andragogicznej w Drugiej Rzeczypospoli- tej. W: D. Drynda (red.), Studia z historii polskiej pedagogiki. Koncepcje pedagogiczne w Drugiej Rzeczypospolitej. Katowice: Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego.

Stopińska-Pająk, A. (1998). Dorobek historii edukacji dorosłych w Polsce. W: T. Gumuła, J. Krasuski, S. Majewski (red.), Historia wychowania w XX wieku. Dorobek i perspektywy. Kielce: Wyższa Szkoła Pedagogiczna im. Jana Kochanow- skiego w Kielcach.

Stopińska-Pająk, A. (2004). Metodologiczne aspekty badań nad rozwojem polskiej myśli andragogicznej. W: T. Jałmużna, I. Michalska, G. Michalski (red.), Konteksty w badaniach historyczno-pedagogicznych. Kraków: Oficyna Wydawnicza „Impuls”.

Stopińska-Pająk, A. (2013). Origins of andragogy in Poland – theoretical and metho- dological aspects. W: A. Stopińska-Pająk (red.). Between History and Educational Theory. Methodology. Traditions. Quest. Katowice: Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego.

Stopińska-Pająk, A. (2018). Tożsamościowy plecak – meandry rozwoju andragogiki w Polsce. Edukacja Dorosłych, nr 2.

Tietgens,H.(1993). Dasgestörte Verhältnisder Erwachsenenbildung zu ihrer Geschichte. W: H. Faulstich-Wieland i in. (red.), REPORT Literatur- und Forschungsreport Weiterbildung, nr 31. Frankfurt am Main.

Witkowski, L. (2013). Przełom dwoistości w pedagogice polskiej. Historia, teoria, krytyka. Kraków: Oficyna Wydawnicza „Impuls”.

Zeuner, C. (2005). Historische Orientierung der Erwachsenenbildungsforschung. Zeitschrift für Pädagogik, nr 4 (51).


Refbacks

  • There are currently no refbacks.

Partnerzy platformy czasopism