Doświadczanie i rozumienie kompetencji przez edukatorów osób dorosłych. Perspektywa fenomenograficzna

Marta Dobrzyniak

DOI: http://dx.doi.org/10.12775/ED.2019.009

Abstrakt


Artykuł koncentruje się na kompetencjach doświadczanych przez edukatorów osób dorosłych. Treść artykułu jest oparta na wynikach badania feno-menograficznego przeprowadzonego w 2017 i 2018 roku. Przedstawiona przestrzeń wynikowa stanowi uporządkowany zbiór indywidualnych koncepcji i zbiorowych sposobów doświadczania i rozumienia kompetencji. Poprzedza ją przegląd wybra- nych teorii dotyczących edukacji dorosłych oraz opis zastosowanej metody fenome- nograficznej stanowiącej podstawę badania.


Słowa kluczowe


kompetencje, edukatorzy osób dorosłych, fenomenografia

Pełny tekst:

PDF

Bibliografia


Marton, F., Booth, S. (1997). Learning and awareness. New Jersey: L. Erlbaum As- sociates.

Męczkowska, A. (2002). Od świadomości nauczyciela do konstrukcji świata społecznego. Nauczycielskie koncepcje wymagań dydaktycznych a problem rekonstrukcyjnej kompetencji ucznia. Kraków: Impuls.

Marton, F. (1986). Phenomenography – A research approach to investigating different understandings of reality. Journal of thought, nr 3 (21), s. 28–49.

Marton, F. (1981). Phenomenography – Describing conceptions of the world around us, Instructional Science, nr 10, s. 177–200.

Kossobucka, A. (2013). Fenomenografia jako metoda diagnozy genetycznej. W: B. Niemierko. M.K. Szmigel (red.), Polska edukacja w świetle diagnoz prowadzonych z różnych perspektyw badawczych, s. 405–413. Kraków: Grupa Tomami.

Bruce, C. (1997). The seven faces of information literacy, Adelaide, Australia: Auslib Press.

Säljö, R. (1988). Learning in educational settings: methods of enquiry. W: P. Ramsden (red.), Improving learning: new perspectives, s. 32–48. Londyn: Kogan Page.

Viladrich, G.B. (2005). Phenomenography: A qualitative Research Approach for Ex- ploring Understanding in Education, King’s college, Londyn. Pobrane z: https://www. adee.org/meetings/posters/2/pdf/131-1501487019.pdf (06.09.2018).

Lindeman, E.C. (1926). The meaning of adult education. Nowy Jork: New Republic, Inc.

Lindeman, E.C. (1945). The Sociology of Adult Education. W: Journal of Educational Sociology, nr 19 (1), s. 4–13.

Knowles M.S., Holton III E.F., Swanson R.A. (2009). Edukacja Dorosłych. Warsza- wa: PWN.


Refbacks

  • There are currently no refbacks.

Partnerzy platformy czasopism