Tłumacz jako obiekt zainteresowań badawczych

Ewa Konefał

DOI: http://dx.doi.org/10.12775/RP.2018.007

Abstrakt


Artykuł zawiera przegląd autoreferatów rozpraw naukowych powstałych na terenie ZSRR oraz w przestrzeni postradzieckiej połączonych wspólnym obiektem badawczym – osobą tłumacza, oglądaną z perspektywy różnych, w tym genetycznie obcych przekładoznawstwu, dziedzin nauki. Fenomen tłumacza sytuuje się bowiem w centrum zainteresowań badawczych takich dziedzin jak nauki filologiczne (w tym i literaturoznawstwo, i językoznawstwo), nauki historyczne, nauki prawne, nauki pedagogiczne oraz psychologia. Celem analizy jest nie tylko określenie kręgu dyscyplin podejmujących studia w tym zakresie, ale także dynamiki tych studiów w ramach wyodrębnionych dyscyplin w poszczególnych okresach rozwoju szeroko rozumianych multidyscyplinarnych badań nad przekładem.


Słowa kluczowe


rosyjskie/radzieckie badania nad przekładem; tłumacz; polidyscyplinarność; synteza bibliograficzna

Pełny tekst:

PDF

Bibliografia


Balcerzan, E., 1971, Oprócz głosu, Warszawa.

Konefał, E., 2016, Przekładoznawstwo rosyjskie, t. 1: Autoreferaty dysertacji 1937–2015, Gdańsk.

Torop, P., 2008, Przekład całkowity, [w:] P. Ricoeur, P. Torop, O tłumaczeniu, tłum. T. Swoboda, S. Ulaszek, Gdańsk, s. 63–327.

Гачечиладзе, Г., 1965, „Реалистический перевод и задачи его теории”, [w:] Мастерство перевода. 1964, выпуск 4, Москва, s. 241–251.

Нелюбин, Л.Л., 2003, Толковый переводческий словарь, Москва.

Сикалюк, Ю.И, 2016, Способы воспроизведения индивидуального стиля И. Франко в автопереводах (на материале немецкого и украинского языков): автореф. дис. ... канд. филол. наук, Москва.

Тарнаева, Л.П., 2008, „Концепция языковой личности в контексте проблем переводоведения”, Вестник Ленинградского государственного университета им. А.С. Пушкина, No 2 (13), s. 55–70.

Топер, П., 1998, „Перевод и литература: творческая личность пере- водчика”, Вопросы литературы, No 6, http://magazines.russ.ru/voplit/1998/6/toper.html (dostęp: 4 kwietnia 2016 r.).
ISSN 1896-4362 (print)
ISSN 2392-1552 (online)

Partnerzy platformy czasopism