Przyjmowanie leków w późnej dorosłości – potrzeba edukacji zdrowotnej

Oliwia McFarlane, Kornelia Kędziora-Kornatowska

DOI: http://dx.doi.org/10.12775/RA.2017.015

Abstrakt


Ogólnoświatowy trend wskazujący na rosnącą oczekiwaną długość życia i wzrost w demograficznej strukturze wielu społeczeństw odsetka osób w wieku emerytalnym powoduje, iż edukacja zdrowotna seniorów stanowi obecnie niezwykle ważne zagadnienie. Niewystarczające przygotowanie do zapobiegania i radzenia sobie z licznie występującymi w zaawansowanym wieku zagrożeniami sygnalizują konieczność zwiększenia potencjału wiedzy i umiejętności tej grupy osób w zakresie zdrowia. Artykuł ma na celu podjęcie zagadnienia farmakoterapii wieku podeszłego, które może wiązać się ze – stosunkowo rzadko opracowywanym – nadużywaniem i uzależnieniem od leków u osób starszych oraz wynikającymi z nich problemami natury medycznej, psychologicznej i społecznej. Uświadomienie zarówno problemów związanych ze starością, jak i pozytywnych jej aspektów, a także przekazanie zasad farmakoterapii seniorom jest kluczowe w sytuacji braku dobrze przemyślanej polityki wobec ochrony zdrowia osób starszych.


Słowa kluczowe


starzenie się; edukacja zdrowotna; przyjmowanie leków; uzależnienie

Pełny tekst:

PDF

Bibliografia


Anderson G., Kerluke J. (1996), Distribution of prescription drug exposures in the elderly: description and implications, „J Clin Epidemiol”, 49, s. 929–935.

Główny Urząd Statystyczny (2014), Prognoza ludności na lata 2014–2015, Zakład Wydawnictw Statystycznych, Warszawa.

Główny Urząd Statystyczny (2011), Rocznik demograficzny 2011, Zakład Wydawnictw Statystycznych, Warszawa.

Gossop M. (2008), Zażywanie substancji przez osoby starsze: zaniedbywany problem, „Cel – Narkotyki”, nr 18, Urząd Oficjalnych Publikacji Wspólnot Europejskich, Europejskie Centrum Monitorowania Narkotyków i Narkomanii.

Haighton C., Wilson G., Ling J. i wsp. (2016), A qualitative study of service provision for alcohol – related health issues in mid to later life, „PLoS One”, 11 (2): e014601.

Halicki J. (2010), Obrazy starości rysowane przeżyciami seniorów, Wydawnictwo Uniwersytetu w Białymstoku, Białystok.

Korzeniowska K., Cieślewicz A., Zasadzka E., Borowicz A., Pawlaczyk M., Jabłecka A. (2015), Analiza problemu uzależnień w grupie osób w wieku podeszłym, „Przegląd Lekarski”, 72(3), s. 111–114.

Ksiądzyna D., Szeląg A. (2013), Specyfika farmakoterapii pacjentów w podeszłym wieku, „Psychogeriatria Polska”, 10(3), s. 115–126.

Kwiatkowski M., Wygnał N., Simonienko K. i wsp. (2017), Uzależnienie od leków w populacji osób starszych, [w:] Cybulski M., Krajewska-Kułak E., Kędziora-Kornatowska K., Waszkiewicz N. (red.), Psychogeriatria, PZWL, Warszawa.

Lochner K.A., Cox Ch.S. (2013), Prevalence of Multiple Chronic Conditions Among Medicare Beneficiaries, United States, „ Prev Chronic Dis”, 10, s. 120–137.

Pieprzyk M., Pieprzyk P. (2012), Osoby starsze w systemie ochrony zdrowia, „Ruch Prawniczy, Ekonomiczny i Socjologiczny”, 3, s. 175–188.

Wolański N. (2005), Rozwój biologiczny człowieka, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa.

Storr C.L., Green K. M. (2014), Progression form Substance Use to the Development of Substance Use Disorders, [w:] Crome I., Wu L.T., Rao R.T i wsp. (red.), Substance Use and Older People, Wiley – Blackwell, Hoboken.

Szymborski J., Iwińska K., Przewoźniak K., Błaszczyk K., Troszyński M., Szylar A. (2014), Interdyscyplinarna szkoła promocji zdrowia seniorów, Collegium Civitas, Warszawa, s. 39.

Wolff J.L., Starfield B., Anderson G. (2002), Prevalence, expenditures, and complications of multiple chronic conditions in the elderly, „ Arch. Int. Med”, 162, s. 2269–2276.

World Population Ageing Highlights (2015), Department of Economic and Social Affairs, United Nations, New York.
ISSN 1429-186X (print)
ISSN 2391-7571 (online)

Partnerzy platformy czasopism