On Izydora Dąmbska’s Ethics

Zbigniew Orbik

DOI: http://dx.doi.org/10.12775/szhf.2016.060

Abstract


The article presents ethical work of an outstanding representative of the philosophical Lvov-Warsaw School – Izydora Dąmbska. The conviction that philosophy is a science and is axiologically grounded was inherited from her teacher Kazimierz Twardowski. According to this point of view, being a philosopher means realization of both intellectual and moral values.

The text gives an insight into the ways Dąmbska understands the term ethics and her notion of the most fundamental terms of axiological ethics: assessment, values, norms. The four distinguished by her issues of scientific ethics: the issue of ethical criteria, sources of morality, moral foundation and range of ethics are also examined. Dąmbska’s achievements in the history of ethics, her reflections on ethics’ independence from religion and on teaching ethics at school are also presented.


Keywords


ethics; Dąmbska; values; the Lvov-Warsaw School

Full Text:

PDF (Polish)

References


Bober I. A., Filozofia kultury Izydory Dąmbskiej, Kielce 1992.

Cichoń W., O wykładach z etyki Profesor Izydory Dąmbskiej, „Ruch Filozoficzny” 1984, t. XLI, nr 4, s. 329–337.

Dąbek D., Problem konwencjonalizmu i irracjonalizmu w epistemologii Izydory Dąmbskiej, Częstochowa 2007.

Dąmbska I., O konwencjach i konwencjonalizmie, Zakład Narodowy im. Ossolińskich – Wydawnictwo PAN, Wrocław–Warszawa–Kraków–Gdańsk 1975.

Dąmbska I., Kazimierz Twardowski, „Znak” 1969, t. 27, nr 7/8, s. 885–886.

Dąmbska I., O etykę naukową w szkole średniej, „Przegląd Klasyczny”, 1936, R. 2, z. 9/10.

Dąmbska I., O starożytnej etyce,, „Filomata” 1966, nr 194, s. 203–204.

Dąmbska I., Podziękowanie, „Ruch Filozoficzny” 1978, t. XXXVI, nr 2–4, s. 129.

Dąmbska I., Starożytna nauka o szczęściu w świetle psychologii współczesnej, „Filomata” 1938, nr 104.

Dąmbska I., W sprawie niezależności etyki od religii, „Przegląd Klasyczny” 1937, Lwow, R. 3, z. 9/10.

Dąmbska I., Z dziejów sporu o bezwzględność dobra: sofiści i Sokrates, „Filomata” 1966, nr 199.

Dąmbska I., Znaki i Myśli, Państwowe Wydawnictwo Naukowe, Warszawa–Poznań–Toruń 1975, s. 87.

Kośmiderski M., O trwałe podstawy etyczno-moralne, „Pielgrzym Polski” 1937, t. XII, nr 7.

Studia z teorii poznania i filozofii wartości, pod red. W. Stróżewskiego, Wrocław–Warszawa–Kraków–Gdańsk 1978.

Kotarbiński T., Pisma etyczne, red. P. J. Smoczyński, Ossolineum, Wrocław 1987.


Partnerzy platformy czasopism