Aniol Dowgird on the Philosophy of Kant

Mariusz Grygianiec

DOI: http://dx.doi.org/10.12775/szhf.2014.034

Abstract


The paper aims at presenting Dowgird’s attitude toward various topics in the philosophy of Immanuel Kant – its main objective is to specify and characterise those of Dowgird’s convictions which are of a direct relevance to the issues posed within transcendental idealism. The paper delivers the most important information concerning Dowgird’s life, a general outline of his philosophical conceptions against the background of Polish Enlightenment philosophy, and – in the main part – an articulation of these elements in Dowgird’s philosophy which stand in a clear opposition to Kant’s views. The main aim of analyses presented in the paper is to justify the thesis that Dowgird’s attitude toward Kant’s philosophy was a complex, highly critical one, though different from that of other Polish philosophers of the nineteenth century. Dowgird’s uniqueness lies in the fact, first, that his analyses of Kant’s theories – in comparison with efforts of his Enlightenment contemporaries – were much more substantial, very scrupulous and exceptionally sophisticated, and second, that many of the problems discussed by Kant were approved by Dowgird as rightful philosophical issues.


Keywords


Dowgird; Kant; Enlightenment, logic; reality; space; time; causation; category; idea

Full Text:

PDF (Polish)

References


Bieliński J., Uniwersytet Wileński (1759–1831), Kraków 1899–1900.

Daugirdas A., Raštai, iš lenkų k. vertė R. Plečkaitis, Margi raštai, Vilnius 2006.

Dowgird A., O logice, metafizyce i filozofii moralnej, Wilno 1821.

Dowgird A., Wykład przyrodzonych myślenia prawideł czyli logika teoretyczna i praktyczna, cz. 1, Połock 1828.

Dowgird A., Zdrowy rozsądek i kraina marzeń. Pisma wybrane, red. J. J. Jadacki, Warszawa 2014.

Hedemann O., Szkoły Walerjanowskie x.x. Pijarów łużeckich, Wilno 1937.

Jadacki J. J., Sławni Wilnianie. Filozofowie, Wilno 1994.

Kaczmarek S., Anioł Dowgird. Filozof nieznany, Warszawa 1965.

Kolbuszewski K., Do biografii ks. Anioła Dowgirda, [w:] Księga pamiątkowa ku uczczeniu CCCL rocznicy założenia i X wskrzeszenia Uniwersytetu Wileńskiego, Wilno 1929.

Kosnarewicz E., Dowgird Anioł, [w:] E. Kosnarewicz, T. Rzepa, R. Stachowski (red.), Słownik psychologów polskich, Poznań 1992.

Kurkowski J., Nauczyciele i uczniowie szkoły pijarskiej w Szczuczynie, „Kwartalnik Historii Nauki i Techniki” 1/40, 1995.

Rudkouski P., Anioł Dowgird’s Problems with Reality, “Studies in Logic, Grammar and Rhetoric” 13, 2008.

Struve H., Wykład systematyczny logiki, czyli nauka dochodzenia i poznania prawdy, Warszawa 1870.

Viliūnas D., Filosofijos istorija Lietuvos apšvietos filosofijoje. Anieliaus Daugirdo koncepcija, „Filosofija, Socjologija” 1, 2001.

Wąsik W., Historia filozofii polskiej, t. I, Scholastyka, renesans, oświecenie, Warszawa 1958.

Zabieglik S., Scottish Philosophy and Vilnius Philosophers, [w:] The Philosophical Age Almanac 19 Russia and Britain in the Enlightenment. An Attempt in Philosophical and Cultural Comparativistics, Part 1, St. Petersburg Center for History of Ideas St. Petersburg 2002.

Zabieglik S., Filozofia na Cesarskim Uniwersytecie Wileńskim (1803–1832), [w:] M. Rembierz, K. Śleziński (red.), Studia z filozofii polskiej, t. 3, Bielsko-Biała – Kraków 2008.

Załęsk K., Słownik polskich duchownych należących do lóż wolnomularskich, „Ars Regia” 11/18, 2008–2009.


Partnerzy platformy czasopism