The Translation of Kant’s Lectures on Religion and Morals by Krzysztof Celestyn Mrongovius – its Language and Terminology

Tomasz Kupś

DOI: http://dx.doi.org/10.12775/szhf.2011.011

Abstract


The article consists of two complementary parts. The first one is a  short presentation of the biography and scientific achievements of Krzysztof Celestyn Mrongovius (his studies in Königsberg, Kant’s lectures, and publishing work). Mrongovius’ manuscripts contain valuable collection of Kant’s lectures, a  part of which was published in Polish translation as early as in 1854. The other part of the paper deals with the chosen terminology of this unique translation with a special reference to the ambiguous term Geinnung.


Keywords


Krzysztof Celestyn Mrongovius; Geinnung; Immanuel Kant; ethics; morals

Full Text:

PDF (Polish)

References


Kant I., Krytyka czystego rozumu, przeł. R. Ingarden, Warszawa 1957.

Kant I., Krytyka praktycznego rozumu, przeł. B. Bornstein, Kęty 2002.

Kant I., Metafizyczne podstawy nauki o cnocie, przeł. W. Galewicz, Kęty 2005.

Kant I., Uzasadnienie metafizyki moralności, przeł. M. Wartenberg, Warszawa 1953.

Menzer P., Einleitung (1924), [w:] I . Kant, Eine Vorlesung über Ethik, Frankfurt am Main 1990.

Mrongovius Ch. C., Rozprawa filozoficzna o religii i moralności miana przez Imanuela Kanta a na język polski przełożona przez Mrongowiusa, Kaznodzieję przy Kościele Św. Anny, i Kawalera Orderu Orła Czerwonego IV. Klassy, Gdańsk 1854.

Euler G., Die Matrikel der Universität Königsberg i. Pr., Bd . II, Leipzig 1911.

Stark W., Żelazny M., Zu Krzysztof Celestyn Mrongovius und seinen Kollegheften nach Kants Vorlesungen, [w:] Neue Autographen und dokumente zu Kants Leben, Schriften und Vorlesungen (Kant-Forschungen), hrsg . R . Brandt, W . Stark, Bd. 1, 1987.

Szymczak M. (red.), Słownik języka polskiego, Warszawa 1981.

Żelazny M., Kantowska idea uniwersytetu, [w:] I. Kant, Spór fakultetów, Toruń 2003.

Żelazny M., Mrongowiusz jako wydawca wykładów Kanta, „Ruch Filozoficzny” 3–4, 1987.


Partnerzy platformy czasopism