Czy Biblia mówi o czyśćcu?

Mateusz Hajder

DOI: http://dx.doi.org/10.12775/TiCz.2020.040

Abstrakt


Dla teologii, rozumianej jako refleksję o objawieniu, źródłem jest Pismo Święte i Tradycja, a zadaniem Magisterium Kościoła jest ich prawidłowa interpretacja. Zarówno w Piśmie Świętym jak i Tradycji zawarte są Prawdy, które Bóg pragnie człowiekowi przekazać. Jedną z nich jest prawda o czyśćcu – pośrednim stanie oczyszczenia, któremu poddawany zostaje człowiek po śmierci, by oczyszczony z wszelkiej zmazy grzechu dostąpił radości Nieba. Mimo, że w obu Testamentach nie spotkamy określenia „czyściec”, to możemy znaleźć fragmenty sugerujące jego istnienie. Wiara w życie po śmierci zawsze stanowiła dla człowieka ważny punkt odniesienia i dzięki biblijnym opisom możemy się o tym przekonać. Miłosierny Bóg zawsze daje człowiekowi możliwość naprawy popełnionego zła, a istnienie czyśćca wyraźnie to potwierdza.


Słowa kluczowe


Bibli; czyściec; ogień; kara; nagroda

Pełny tekst:

PDF

Bibliografia


Closs A., Fegfeuer , w: Lexikon für Theologie und Kirche, Freiburg 1960.

Chrostowski W., Trudne fragmenty biblii, red. W.C. Kaiser Jr, P.H. Davids, F.F. Bruce, M.T. Brauch, Warszawa 2011.

Chrostowski W., Międzynarodowy komentarz do Pisma Świętego. Komentarz katolicki i ekumeniczny na XXI wiek, red. naukowy R. Farmer, red. naukowy wyd. pol., Warszawa 2000, s. 1462.

Chrostowski W. , Katolicki komentarz biblijny, red. R. E. Brown, J. A. Fitzmyer, R. E. Murphy,. Warszawa 2001

Dąbrowski E., Listy do Koryntian. Wstęp. Przekład z oryginału. Komentarz, Poznań 1965.

Homerski J., Życie po śmierci i nadzieja zmartwychwstania w wierze ludu Bożego Starego Testamentu w „Roczniki Teologiczno-Kanoniczne”, 31(1984), s. 5-17.

Jankowski A. Eschatologia biblijna Nowego Testamentu, Kraków 1987,

Finkenzeller J. Eschatologia, red. Z. Kijas, tłum. W. Szymona, w Podręcznik teologii dogmatycznej, red. W. Beinert, Kraków 1995.

Gnilka J Ist 1 Kor 3,10—15 ein Schriftzeugnis für das Fegfeuer?, w: „Trier Theologische Zeitschrift“ Trier 1961, s. 191-192.

Gryglewicz F, Pismo Święte Starego i Nowego Testamentu. Księgi Machabejskie, Poznań 1961

Holzner J., Paulus. Sein Leben und seine Briefe, Freiburg 1953.

Kałdon S. M, Czyściec jako przejaw Bożego miłosierdzia, w „Ruch Biblijny i Liturgiczny” 53 (2000), s. 213-222.

Krzesik T., Problematyka czyśćca w polskim przepowiadaniu po Soborze Watykańskim II, Kraków 2017.

Langkammer H., Ewangelia według św. Marka. Wstęp. Przekład z oryginału. Komentarz, Poznań–Warszawa 1977.

Nelis J., Totenreich, w Bibel Lexikon, Leipzig 1969.

Niemas T., Perspektywa eschatologiczna proegzystencji wierzących w przekazie Pisma Świętego, red. M. Rosik, Wrocław 2016.

Ostański P., Ocalenie jakby przez ogień (1 Kor 3,15). Czyściec z perspektywy biblii i w refleksji teologicznej, w „Poznańskie Studia Teologiczne” 29(2015), s. 139-163. (DOI: 10.14746/pst.2015.29.8.

Pawłowski Z., Metoda historyczno-krytyczna i analiza narracyjna w perspektywie założeń hermeneutycznych w „Biblica et Patristica Torunensia”, 11 (2018), s. 159-176.

Pylak B. Dogmat w Encyklopedia Katolicka pod redakcją: F. Gryglewicza, R. Łukaszyka, Z. Sułowskiego, KUL, Lublin 1973.

Ratzinger J., Zmartwychwstanie i życie wieczne. Studia o eschatologii i teologii nadziei w Opera omnia, Lublin 2014, s. 207.

Rosik M., Eschatologia, w: Listy Pawłowe, Katolickie i List do Hebrajczyków, red. M. Rosik, Wrocław 2008.

Rosik M., Pierwszy List do Koryntian. Wstęp. Przekład z oryginału. Komentarz, Częstochowa 2009.

Rusecki M, Struktura naukowa teologii fundamentalnej, w „Studia Theologica Varsaviensia”, 22 (1984) nr 1, s. 35-69.

Stanzione M, Czyściec w wizjach mistycznych, Kraków 2015.

Strzelecka K., Czyściec, w Encyklopedia Katolicka, red. F. Gryglewicz, R. Łukaszyk, Z. Sułowski, KUL, Lublin 1973.

Witko J., Czyściec. Wezwanie do modlitwy za zmarłych, Kraków 2009.


##plugins.generic.alm.title##

##plugins.generic.alm.loading##

Metrics powered by PLOS ALM


ISSN print   1731-5638
ISSN online 2391-7598

Partnerzy platformy czasopism