The concept of renewal of the moral and social life in the teaching of the pope Benedict XVI

Marek Kluz

DOI: http://dx.doi.org/10.12775/TiCz.2020.023

Abstrakt


Koncepcja odnowy życia moralno-społecznego w nauczaniu papieża Benedykta XVI

We współczesnym świecie daje się łatwo zauważyć wiele niepokojących zagrożeń życia społecznego i to we wszystkich jego wymiarach. Zagrożenia te powodują dezintegrację moralną osoby, a w konsekwencji prowadzą do destrukcji społeczeństwa. Miał tego świadomość papież Benedykt XVI, dlatego w swoim nauczaniu ukazywał kierunki rozwiązań określonych dylematów społeczno-moralnych. Przekładał je na język konkretu, proponując praktyczne zasady realizowania społecznego nauczania Kościoła. Starając się zaradzić złu, wskazywał na Chrystusa, który umacnia ludzkie serca do przezwyciężenia zagrożeń, inspirowanych działaniem złego ducha. Uświadamiał, że człowiek postępujący zgodnie z nauką Chrystusa jest nadzieją na doprowadzenie do rozwikłania naglących problemów społecznych.


Słowa kluczowe


życie społeczne; zagrożenia; odnowa moralna; człowiek; Jezus Chrystus; nauczenie Benedykta XVI

Pełny tekst:

PDF (English)

Bibliografia


Antoniewicz M., Integralny rozwój człowieka w ujęciu ‘Caritas in veritate’ Benedykta XVI, „Studia Gnesnensia” 26(2010), pp. 265-277.

Bańka A., Misja katolików w świecie współczesnym według encykliki Benedykta XVI ‘Caritas in veritate’. Studium analityczne, „Śląskie Studia Historyczno-Teologiczne” 48(2015), no 2, pp. 330-342.

Benedykt XVI, ‘Aborcja nie rozwiązuje problemów społecznych’. Przemówienie do włoskiego Ruchu Obrony Życia (Vatican – 12 May 2008), „L’Osservatore Romano” (Polish edition) 304(2008), no 6, pp. 41-42.

Benedykt XVI, Adhortacja apostolska ‘Verbum Domini’, Cracow 2010.

Benedykt XVI, ‘Bądźcie promotorami współpracy, solidarności i humanizmu’. Przemówienie do przedstawicieli Krajowego Stowarzyszenia Gmin Włoskich (Vatican – 12 March 2011), „L’Osservatore Romano” (Polish edition) 333(2011), no 5, pp. 18-19.

Benedykt XVI, ‘Bez fundamentu etycznego prawom człowieka brak oparcia’. Przemówienie po koncercie z okazji 60-lecia Powszechnej Deklaracji Praw Człowieka (Vatican – 10 December 2008), „L’Osservatore Romano” (Polish edition) 310(2009), no 2, pp. 18-19.

Benedykt XVI, ‘Bioetyka i naturalne prawo moralne’. Przemówienie do uczestników zgromadzenia ogólnego Papieskiej Akademii «Pro Vita» (Vatican – 13 February 2010), „L’Osservatore Romano” (Polish edition) 322(2010), no 5, pp. 19-20.

Benedykt XVI, ‘Chrześcijanie winni dawać wierne świadectwo Ewangelii’. Przemówienie podczas spotkania ekumenicznego w kościele św. Józefa (New York – 18 April 2008), „L’Osservatore Romano” (Polish edition) 304(2008), no 6, pp. 15-16.

Benedykt XVI, ‘Dawajcie świadectwo o Bogu w świecie współczesnym. Rozmowa z młodzieżą Rzymu i Lacjum na placu św. Piotra (Vatican – 6 April 2006), „L’Osservatore Romano” (Polish edition) 284(2006), no 6-7, pp.. 47-51.

Benedykt XVI, Encyklika ‘Caritas in veritate’, Kraków 2009.

Benedykt XVI, Encyklika ‘Deus caritas est’, Kraków 2006.

Benedykt XVI, Encyklika ‘Spe salvi’, Tarnów 2007.

Benedykt XVI, ‘Ewangelia daru i bezinteresowności’. Przemówienie podczas audiencji dla przedstawicieli trzech włoskich ruchów katolickiego laikatu (Vatican – 19 May 2012), „L’Osservatore Romano” (Polish edition) 345(2012), no 7-8, pp. 27-28.

Benedykt XVI, ‘Gościnność, solidarność i praworządność’. Przemówienie do władz regionu Lacjum oraz gminy i prowincji rzymskiej (Vatican – 12 January 2012), „L’Osservatore Romano” (Polish edition) 341(2012), no 3, pp. 12-13.

Benedykt XVI, ‘Jan z Salisbury’. Audiencja generalna (Vatican – 16 December 2009), „L’Osservatore Romano” (Polish edition) 320(2010), no 2, pp. 51-52.

Benedykt XVI, ‘Każdy człowiek musi mieć godziwe warunki życia’. Przemówienie do nowych ambasadorów (Vatican – 29 May 2008), „L’Osservatore Romano” (Polish edition) 305(2008), no 7-8, pp. 11-12.

Benedykt XVI, ‘Kiedy młodzi ludzie nie mają nadziei, społeczeństwo nie ma przyszłości’. Przemówienie do uczestników zgromadzenia plenarnego Papieskiej Rady Kultury (Vatican – 7 February 2013), „L’Osservatore Romano” (Polish edition) 351(2013), no 3-4, pp. 21-23.

Benedykt XVI, ‘«Kryzys» sakramentu pokuty jest wyzwaniem przede wszystkim dla kapłanów’. Przemówienie do uczestników kursu dla spowiedników zorganizowanego przez Penitencjarię Apostolską (Vatican – 11 March 2010), „L’Osservatore Romano” (Polish edition) 322(2010), no 5, pp. 33-34.

Benedykt XVI, ‘Kto chce budować pokój, musi chronić środowisko naturalne i ludzkie życie’. Przemówienie do korpusu dyplomatycznego (Vatican – 11 January 2010), „L’Osservatore Romano” (Polish edition) 320(2010), no 2, pp. 41-44.

Benedykt XVI, ‘Niezbywalna wartość naturalnego prawa moralnego’. Przemówienie do uczestników sesji plenarnej Międzynarodowej Komisji Teologicznej (Vatican - 5 October 2007), „L’Osservatore Romano” (Polish edition) 298(2007), no 12, pp. 18-19.

Benedykt XVI, ‘Otwierajcie serca na dary Ducha Świętego’. Przemówienie podczas czuwania młodzieży na hipodromie w Randwick (Sydney – 19 July 2008), „L’Osservatore Romano” (Polish edition) 306(2008), no 9, pp. 25-29.

Benedykt XVI, ‘Otwórzmy się na Boga, by zapanował pokój’. Przemówienie podczas spotkania z kardynałami, biskupami i pracownikami Kurii Rzymskiej (Vatican – 22 December 2006), „L’Osservatore Romano” (Polish edition) 290(2007), no 2, pp. 40-44.

Benedykt XVI, ‘Piękno prawdy o małżeństwie objawionej przez Chrystusa’. Przemówienie do pracowników Trybunału Roty Rzymskiej (Vatican – 27 January 2007), „L’Osservatore Romano” (Polish edition) 293(2007), no 5, pp. 31-33.

Benedykt XVI, Posynodalna adhortacja apostolska ‘Sacramentum caritatis’, Tarnów 2007.

Benedykt XVI, ‘Rodzina chrześcijańska wspólnotą wychowania i wiary’. Przemówienie do uczestników Kongresu Diecezji Rzymskiej (Vatican – 6 June 2005), „L’Osservatore Romano” (Polish edition) 276(2005), no 9, pp. 30-33.

Benedykt XVI, ‘Rozwijajcie dialog ze współczesną kulturą’. Przemówienie do autorów i redaktorów czasopisma «La Civiltá Cattolica» (Vatican – 17 February 2006), „L’Osservatore Romano” (Polish edition) 284(2006), no 6-7, pp. 52-53.

Benedykt XVI, ‘Sprawiedliwość społeczna i ewangelizacja’. Przemówienie do uczestników sesji plenarnej Papieskiej Rady «Cor Unum» (Vatican – 13 December 2009), „L’Osservatore Romano” (Polish edition) 320(2010), no 2, pp. 26-27.

Benedykt XVI, ‘Ściany nośne wolnego społeczeństwa’. Przemówienie do członków korpusu dyplomatycznego (Vatican – 7 January 2013), „L’Osservatore Romano” (Polish edition) 350(2013), no 2, pp. 34-37.

Benedykt XVI, ‘Trzeba budować pokój oparty na prawdzie’. Przemówienie do korpusu dyplomatycznego akredytowanego przy Stolicy Apostolskiej (Vatican – 9 January 2006), „L’Osservatore Romano” (Polish edition) 282(2006), no 4, pp. 20-23.

Benedykt XVI, ‘Trzeba wychować nowe pokolenia w duchu służby’. Przemówienie podczas spotkania z członkami organizacji zajmujących się duszpasterstwem społecznym (Fatima – 13 May 2010), „L’Osservatore Romano” (Polish edition) 324(2010), no 7, pp. 23-24.

Benedykt XVI, ‘Wy jesteście uczniami Chrystusa w dzisiejszym świecie’. Przemówienie podczas spotkania z młodzieżą w Seminarium św. Józefa (New York – 19 April 2008), „L’Osservatore Romano” (Polish edition) 304(2008), no 6, pp. 21-26.

Benedykt XVI, ‘Zachowujcie i pogłębiajcie waszą wiarę’. Homilia wygłoszona podczas Mszy św. na placu Piłsudskiego (Warsaw – 26 May 2006), „L’Osservatore Romano” (Polish edition) 284(2006), no 6-7, pp. 22-24.

Benedykt XVI, ‘Życie jest poszukiwaniem prawdy, dobra i piękna’. Przemówienie podczas spotkania z młodzieżą na nadbrzeżu Barangaroo (Sydney – 17 July 2008), „L’Osservatore Romano” (Polish edition) 306(2008), no 9, pp. 13-16.

Gocko J., Od ‘Sollicitudo rei socialis’ do ‘Caritas in veritate’. Solidarność kluczem do kwestii społecznej?, „Roczniki Teologii Moralnej” 59(2012), no 4, pp. 31-43.

Góźdź K., Teologia społeczno-polityczna Benedykta XVI w encyklice ‘Caritas in veritate’, „Roczniki Teologii Dogmatycznej” 57(2016), vol. 2, pp. 39-48.

Hordecki B., Nauczanie społeczne Benedykta XVI wobec współczesnych problemów globalnych, „Środkowoeuropejskie Studia Polityczne” 2(2010), pp. 81-92.

Kluz M., Orędzie o miłości bliźniego w świetle encyklik ‘Deus caritas est’ i ‘Caritas in veritate’ papieża Benedykta XVI, „Perspectiva” 26(2015), no 1, pp. 78-92.

Kluz M., Wymagania miłości w życiu społecznym w świetle encyklik ‘Deus caritas est’ i ‘Caritas in veritate’ papieża Benedykta XVI, „Studia Nauk Teologicznych PAN” 12(2017), pp. 191-210.

Lubiński D., Przyczyny rozpadu małżeństwa i rodziny w nauczaniu Benedykta XVI, „Teologia i Moralność” 16(2014), no 2, pp. 183-200.

Mariański J., Permisywizm i relatywizm moralny młodzieży maturalnej, „Annales Universitatis Mariae Curie-Skłodowska Lublin-Polonia” 35(2010), pp. 97-120.

Proniewski A., Promocja rodziny w nauczaniu Benedykta XVI, „Studia nad Rodziną” 16(2012), no 1-2, p. 26.

Przygoda W., Chrześcijanin świadkiem miłości w świecie. Refleksja pastoralna na podstawie encyklik papieża Benedykta XVI, „Roczniki Pastoralno-Katechetyczne” 58(2011), vol. 3, pp. 335-348.

Sobór Watykański II, Konstytucja duszpasterska o Kościele w świecie współczesnym ‘Gaudium et spes’, in: Sobór Watykański II, Konstytucje. Dekrety. Deklaracje, Poznań 2002, pp. 526-606.

Warzeszak J., «Dyktatura» relatywizmu w ujęciu Benedykta XVI, „Warszawskie Studia Teologiczne” 24(2011), no 1, pp. 291-322.

Wysocki A., Bezinteresowność jako nowa zasada społeczna, „Warszawskie Studia Teologiczne” 23(2010), no 2, pp. 283-294.


##plugins.generic.alm.title##

##plugins.generic.alm.loading##

Metrics powered by PLOS ALM


ISSN print   1731-5638
ISSN online 2391-7598

Partnerzy platformy czasopism