Terroryzm – droga negacji życia

Andrzej Franciszek Dziuba

DOI: http://dx.doi.org/10.12775/TiCz.2020.021

Abstrakt


Współczesny świat nadal naznaczony jest wieloma przejawami zła, który przybiera coraz to nowsze formy. Oczywiście nadal istnieją np. działania militarne, sankcje, zbrodnie, zamachy czy zabójstwa. Obecnie tę dramatyczna listę dopełnia terroryzm, który urasta wręcz do znaku  współczesnej cywilizacji. To ona udoskonaliła narzędzia i metody przeciwko życiu, solidarności, dobru, sprawiedliwości i pokojowi. Dlatego każdy przejaw terroryzmu wywołuje głęboki ból, przynosi cierpienie, bowiem rani on boleśnie całą cywilizację ludzką. To przejaw barbarzyństwa zawsze i wszędzie zasługujący na powszechne potępienie; jest przeciwko osobie ludzkiej oraz solidarności międzyludzkiej. Ma charakter ekstremistyczny, bowiem jedną z podstaw swego działania przyjmuje absolutyzację interesów politycznych czy ekonomicznych, zgodnie z zasadą „cel uświęca środki”. Terroryzm stanowi prawdziwe przestępstwo przeciw ludzkości.


Słowa kluczowe


terroryzm; życie; zabójstwo; przestępstwo; sprawiedliwość; osoba ludzka

Pełny tekst:

PDF

Bibliografia


Balthasar H. Urs von, Antico patto, Milano 1980.

Bastianel S., Di Pinto L., Per una fondazione biblica dell’etica, w: Corso di morale, red. T.

Goffi, G. Piana, t. 1, Brescia 1983, s. 77-174.

Benedykt XVI, Adhortacja apostolska Sacramentum caritatis, Città del Vaticano 2007.

Benedykt XVI, Adhortacja apostolska Verbum Domini, Città del Vaticano 2010.

Benedykt XVI, Encyklika Caritas in veritate, Città del Vaticano 2009.

Benedykt XVI, Wszyscy jesteśmy odpowiedzialni za sprawę pokoju. Przemówienie w bazylice Matki Bożej Anielskiej w Asyżu, 27.10.2011, „L’Osservatore Romano” 33:2012, nr 1 s. 27-29.

Bosetti E., Il Figlio e i figli di Dio. Etica filiale del Nuovo Testamento, „Rivista di teologia morale” 36:2004, s. 227-245;

Casabo Suqué J. M., La teología moral en San Juan, Madrid 1970, s. 127-129.

Colzani G., Antropologia teologica. L’uomo: paradosso e mistero, Bologna 1997.

Cottret M., Zabić tyrana? Tyranobójstwo w nowożytnej Europie, Warszawa 2012.

Curtis E. M., Image of God, w: The Anchor Bible Dictionary, t. 3, New York 1992, s. 389-391.

Cztery małe traktaty, rozmowa z Leszkiem Kołakowskim, „Newsweek Polska” z dnia 23.02.2002.

Dziuba A. F., Kultura życia wobec kultury śmierci, „Collectanea Theologica” 84:2014, nr 2, s. 93-105.

Dziuba A. F., Moralność i polityka. Razem czy oddzielnie? „Sosnowieckie Studia Teologiczne” 12:2015, s. 167-192.

Dziuba A. F., Paschalne obdarowanie Duchem Świętym, „Studia Gnesnensia” 28:2014, s. 91-106.

Florenski P., La colonna e il fondamento della verità, Milano 1998.

Franciszek, Adhortacja apostolska Christus vivit, Città del Vaticano 2019.

Franciszek, Adhortacja apostolska Evangelii gaudium, Città del Vaticano 2013.

Franciszek, Adhortacja apostolska Gaudete et exsultate, Città del Vaticano 2018.

Franciszek, Encyklika Laudato si, Città del Vaticano 2015.

Franciszek, Encyklika „Lumen fidei”, Città del Vaticano 2013.

Guilluy P., Pardon et péché, w: Initiation à la pratique de la théologie, red. B. Lauret, F. Refoule, t. 4: Etique, Paris 1984, s. 249-294.

Jan Paweł II, Adhortacja apostolska Christifideles laici, Città del Vaticano 1988.

Jan Paweł II, Adhortacja apostolska Reconciliatio et paenitentia, Città del Vaticano 1984.

Jan Paweł II, Encyklika Evangelium vitae, Città del Vaticano 1995.

Jan Paweł II, Encyklika Redemptor hominis, Città del Vaticano 1979.

Jan Paweł II, Encyklika Sollicitudo rei socialis, Città del Vaticano 1987.

Jan Paweł II, Jeszcze raz potępiam terroryzm. Rozważanie przed modlitwą „Anioł Pański”. Watykan. 14.03.2004. „L’Osservatore Romano” 25:2004 nr 6, s. 36.

Jan Paweł II, List apostolski Novo millennio ineunte. Città del Vaticano 2001.

Jan Paweł II, Nie ma pokoju bez sprawiedliwości, nie ma sprawiedliwości bez przebaczenia. Orędzie na Światowy Dzień Pokoju 2002. „L’Osservatore Romano” 23:2002 nr 2, s. 4-7.

Jan Paweł II, Nienawiść, fanatyzm i terroryzm znieważają imię Boga. Spotkanie z przedstawicielami świata kultury, sztuki i nauki, Astana, 24.09.2001, „L’Osservatore Romano” 22:2001, nr 11-12, s. 24-25.

Jan Paweł II, Pokój i pojednanie. Homilia wygłoszona w Drogheda. 29.09.1979, w: Jan Paweł II, Nauczanie papieskie, t. 2, cz. 2, red. E. Weron, A. Jaroch, Poznań 1992, s. 209-215.

Jan Paweł II, Pokój jest wartością, która nie zna podziałów. Orędzie na Światowy Dzień Pokoju 1986, w: Orędzia Ojca Świętego Jana Pawła II, t. 1, Kraków 1998, s. 66-76.

Jan Paweł II, Poszanowanie mniejszości warunkiem pokoju. Orędzie na Światowy Dzień Pokoju 1989. Città del Vaticano 1988.

Jan Paweł II, Prawda i sprawiedliwość fundamentem wolności i pokoju. Audiencja generalna w pierwszą rocznicę ataku terrorystycznego na USA. Watykan. 11.09.2002. „L’Osservatore Romano” 23:2002 nr 10-11, s. 66.

Jan Paweł II, Zawsze aktualne zadanie: wychowywać do pokoju. Orędzie na Światowy Dzień Pokoju 2004. „L’Osservatore Romano” 25:2004 nr 2, s. 4-7.

Jan Paweł II, Zło i śmierć nie mają ostatniego słowa. Przemówienie podczas audiencji generalnej, Watykan 12.09.2001, „L’Osservatore Romano” 22:2001, nr 10, s. 66.

Katechizm Kościoła Katolickiego, Poznań 2002.

Kodeks Prawa Kanonicznego, Poznań 1984.

Ladaria L. F., Antropologia teologica, Roma – Casale Monferrato 1986.

Marchel W., Abba, Vater! Die Vaterbotschaft des Neuen Tataments, Düsseldorf 1963.

Negrier A., Léon-Dufour X., Brat, w: Słownik Teologii Biblijnej, red. X. Léon-Dufour, Poznań 1973, s. 104-107.

Papieska Rada Iustitia et Pax, Kompendium Nauki Społecznej Kościoła, Kielce 2005.

Schnackenburg R., L’esistenza cristiana secondo il Nuovo Testamento, Modena 1971, s. 43-46.

Sobór Watykański II, Konstytucja duszpasterska o Kościele w świecie współczesnym Gaudium et spes, w: Sobór Watykański II, Konstytucje, dekrety i deklaracje, Poznań 2002, s. 526-606.

Targoński F., Morale biblica e teologia morale. Alcuni problemi concernanti l’applicabilità della morale biblica alla teologia morale di oggi, Roma 1982.

Tremblay R., L’„innalzamento” del Figlio, fulcro della vita morale, Roma 2001.

Tremblay R., „Ma io vi dico…” L’agire eccellente, specifico della morale cristiana, Bologna 2005.

Tremblay R., Radicati e fondati nel Figlio. Contributo per una morale di tipo filiale, Roma 1997.


##plugins.generic.alm.title##

##plugins.generic.alm.loading##

Metrics powered by PLOS ALM


ISSN print   1731-5638
ISSN online 2391-7598

Partnerzy platformy czasopism