Przyczyny i okoliczności zatargu ks. Stanisława Stojałowskiego z polskim Kościołem hierarchicznym

Przemysław Sołga

DOI: http://dx.doi.org/10.12775/TiCz.2020.008

Abstrakt


Artykuł ukazuje przyczyny i okoliczności, w jakich działalność społeczno-polityczna ks. Stanisława Stojałowskiego, działacza polskiego ruchu ludowego z przełomu XIX i XX w. spotkała się z negatywnym odzewem ze strony Kościoła katolickiego, zwłaszcza jeśli chodzi o polskich przedstawicieli episkopatu. Przeanalizowano system poglądów ks. Stojałowskiego i zestawiono go z ówczesną katolicką nauką społeczną, a także poddano analizie jego konkretne zachowania i odpowiedzi na słowa krytyki ze strony innych duchownych i przedstawicieli władz świeckich, oraz podjęto próbę wyjaśnienia przyczyn jego postawy.


Słowa kluczowe


ks. Stanisław Stojałowski; ruch ludowy; Kościół katolicki; krytyka

Pełny tekst:

PDF

Bibliografia


Źródła:

Komar E., Kardynał Puzyna. Moje wspomnienia, Kraków 1912.

Opracowania:

Bieś A. P. SJ, Jan Badeni SJ (1858–1899). U początków ruchu społecznego katolików w Galicji, Kraków 2012.

Brodowska-Kubicz H., Świadomość społeczno-narodowa chłopów. U podstaw ruchu ludowego, w: Chłopi, naród, kultura, t. 2, Działalność polityczna ruchu ludowego, red. S. Dąbrowski, Rzeszów 1996.

Brodowska-Kubicz H., Świadomość społeczno-narodowa chłopów. U podstaw ruchu ludowego, w: Chłopi, naród, kultura, t. 2, Działalność polityczna ruchu ludowego, red. S. Dąbrowski, Rzeszów 1996.

Chrobak T., Etos chłopski w programach stronnictw ludowych, Rzeszów 1992.

Dunin-Wąsowicz K., Czasopiśmiennictwo ludowe w Galicji, Wrocław 1952.

Dunin-Wąsowicz K., Dzieje Stronnictwa Ludowego w Galicji, Warszawa 1956.

Dunin-Wąsowicz K., Ludowcy i socjaliści w Galicji, w: Chłopi, naród, kultura, t. 2, Działalność polityczna ruchu ludowego, red. S. Dąbrowski, Rzeszów 1996.

Filarecka B., Zarys stosunku Kościoła do ruchu ludowego w diecezji przemyskiej, „Premislia Christiana” 2001, t. IX.

Jakubiec P., „Dwie dusze” – czyli ewolucja tożsamości społecznej i narodowej ludności chłopskiej Galicji w drugiej połowie XIX i na początku XX wieku, „Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Jagiellońskiego. Prace Historyczne” 2017, nr 144.

Kaleta A., Stanowisko władz kościelnych wobec ruchu ludowego w Galicji na przykładzie społecznej i wydawniczej działalności księdza Stanisława Stojałowskiego, Toruńskie Studia Bibliologiczne, 2013, nr 2 (11).

Kącki F., Ks. Stanisław Stojałowski i jego działalność społeczno-polityczna, Lwów 1937.

Kudłaszyk A, Ksiądz Stanisław Stojałowski. Studium historyczno-prawne, Wrocław 1998.

Olszewski D., Kościół katolicki a ruch ludowy na ziemiach polskich na przełomie XIX i XX wieku, w: Wieś polska wobec wyzwań, przełomów i zagrożeń (XIX i XX wiek), red. M. Przeniosło, S. Wiech, Kielce 2005.

Szaflik J., Ksiądz Stanisław Stojałowski – prekursor Ruchu Ludowego, w: Chłopi, naród, kultura, t. 2, Działalność polityczna ruchu ludowego, red. S. Dąbrowski, Rzeszów 1996.

Szymański Ł., Powstanie i rozwój ruchu ludowego w Galicji na przełomie XIX i XX wieku, „Acta Erasmiana” 2014, t. 6,

Turowski K., Historia ruchu chrześcijańsko-demokratycznego w Polsce, cz. 1, Warszawa 1989.

Wołczański J., Listy ks. Stanisława Stojałowskiego do arcybiskupa Józefa Bilczewskiego z lat 1901–1902, Nasza przeszłość, 1998, t. 90.

Zakrzewski A., Od Stojałowskiego do Witosa, Warszawa 1988.

Zamorski J., Ks. Stanisław Stojałowski, Bielsko 1931.


##plugins.generic.alm.title##

##plugins.generic.alm.loading##

Metrics powered by PLOS ALM


ISSN print   1731-5638
ISSN online 2391-7598

Partnerzy platformy czasopism