Osoby starsze i rodzina w systemie społecznym – z perspektywy domu pomocy społecznej w Browinie

Stanisław Suwiński

DOI: http://dx.doi.org/10.12775/TiCz.2020.006

Abstrakt


Prezentowany artykuł jest próbą spojrzenia na współczesny problem starzenia się społeczeństwa, które domaga się nowych wyzwań wobec wzrastającej liczby seniorów. Nie można zgodzić się na wykluczenie tej grupy społecznej, lecz należy odnaleźć sposób na ich konkretne zaangażowanie w życiu wspólnotowym. Istotnym zadaniem jest także zorganizowanie dla nich pomocy zarówno ze strony rodziny, jak i instytucji, aby w ten sposób respektować godność osoby ludzkiej, przysługującą każdemu człowiekowi. Autor powyższy problem ukazuje na przykładzie Domu Pomocy Społecznej w Browinie, położonym w gminie Chełmża.


Słowa kluczowe


osoby starsze; rodzina; opieka społeczna; wsparcie duchowe

Pełny tekst:

PDF

Bibliografia


Benedykt XVI, Dziadkowie są cennym skarbem każdej rodziny. Przemówienie do uczestników XVIII Zgromadzenia Plenarnego Papieskiej Rady ds. Rodziny, (Watykan, 5 kwietnia 2008).

Bronowski P., Sawicka M., Kluczyńska S., Sieci społeczne osób chorujących psychicznie objętych środowiskowym programem wsparcia i rehabilitacji, „Postępy Psychiatrii i Neurologii” 4 (2008), ss. 291–298.

Chechelski D., Kościół katolicki wobec problematyki starości, w: Aktywizacja, rozwój, integracja – ku niezależnej starości, red. Z. Szarota, Kraków 2011, ss. 11–22.

Duda M., Wartość ludzkiej starości, w: Życie i śmierć. Wyzwania działalności charytatywnej, red. J. Stala, Tarnów 2012, ss. 129–139.

Dziedzic J., Spór o eutanazję, Kraków 2005.

Franciszek, Papież do duchownych: Nie kierujcie się jedynie skutecznością, (Rio de Janeiro, 27 lipca 2013).

Grabusińska Z., Domy pomocy społecznej w Polsce, Warszawa 2013.

Jachimczak J., W służbie życiu, Kraków 2003.

Jan Paweł II, Każda polityka demograficzna musi szanować osobę ludzką. Przemówienie do Sekretarza Generalnego Międzynarodowej Konferencji na temat zaludnienia (7 czerwca 1984).

Jan Paweł II, List „Do moich Braci i Sióstr – ludzi w podeszłym wieku” (Watykan, 1 X 1999).

Jan Paweł II, O szacunku dla ludzi w podeszłym wieku. Przemówienie do uczestników konferencji zorganizowanej przez Papieską Radę ds. Duszpasterstwa Służby Zdrowia, (31 października 1998).

Jan Paweł II, Środki przekazu społecznego a problem ludzi starszych. Orędzie na XVI Światowy Dzień Środków Masowego Przekazu, (Watykan, 10 maja 1982).

Leszczyńska-Rejchert A., Człowiek starszy i jego wspomaganie – w stronę pedagogiki starości, Olsztyn 2010.

Mielczarek A., Człowiek stary w domu pomocy społecznej. Z perspektywy polityki społecznej i pracy socjalnej, Toruń 2010.

Obwieszczenie Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 23 marca 2018 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej w sprawie domów pomocy społecznej – Dziennik Ustaw Rzeczypospolitej Polskiej poz. 734 (Warszawa, dnia 13 kwietnia 2018 r.).

Papieska Rada ds. Świeckich, Godność i posłannictwo ludzi starszych (Watykan 1.10.1998).

Sęk H., Cieślak R., Wsparcie społeczne – sposoby definiowania, rodzaje i źródła wsparcia. Wybrane koncepcje teoretyczne, w: Wsparcie społeczne, stres i zdrowie, red. H. Sęk, R. Cieślak, Warszawa 2005, ss. 13–25.

Szatur-Jaworska B., Ludzie starzy i starość w polityce społecznej, Warszawa 2000.

Wiśniewska-Roszkowska K., Starość jako zadanie, Warszawa 1989.

Zagajewski A., Przyjemności marzyciela, „Tygodnik Powszechny”, 21 czerwca 2015.

Zych A. A., Człowiek wobec starości, Warszawa 1995.


##plugins.generic.alm.title##

##plugins.generic.alm.loading##

Metrics powered by PLOS ALM


ISSN print   1731-5638
ISSN online 2391-7598

Partnerzy platformy czasopism