Inkulturacja wiary w „cyfrowy kontynent”

Maciej Flader

DOI: http://dx.doi.org/10.12775/TiCz.2019.033

Abstrakt


Artykuł skupia się na ukazaniu roli inkulturacji w „cyfrowy kontynent”. Punktem wyjścia jest teologiczne pojęcie inkulturacji, pojmowane jako wszczepienie Ewangelii w inną kulturę, celem wyrażania prawdy Ewangelii w środkach wyrazu właściwych danej kulturze. Tak rozumiane pojęcie inkulturacji, zanalizowane pod kątem wymogów i dziedzin, zastosowano zgodnie ze wskazaniami papieża Benedykta XVI w rzeczywistość, którą wspomniany papież nazywał „cyfrowym kontynentem”. Efektem tego jest analiza dzieła inkulturacji i ewangelizacji wirtualnej rzeczywistości, a także postulaty z niej wynikającej.


Słowa kluczowe


inkulturacja; ewangelizacja; nowa ewangelizacja; cyfrowy kontynent; media społecznościowe

Pełny tekst:

PDF

Bibliografia


Benedykt XVI, Milczenie i słowo drogą ewangelizacji, Orędzie na 46. Światowy Dzień Środków Społecznego Przekazu (24 I 2012), https://w2.vatican.va/content/benedict-xvi/pl/messages/communications/documents/hf_ben-xvi_mes_20120124_46th-world-communications-day.html [data dostęp: 10.04.2018].

Benedykt XVI, Sieci społecznościowe: Port prawdy i wiary, nowe miejsca ewangelizacji, Orędzie na 47. Światowy Dzień Środków Społecznego Przekazu (24 I 2013), OsRomPol 3–4 (2013), s. 10–12.

Benedykt XVI, Nowe technologie komunikacyjne i głoszenie Ewangelii, Orędzie na 45. Światowy Dzień Środków Społecznego Przekazu (24 I 2011), w: Internet i Kościół, s. 89–93.

Benedykt XVI, Nowe technologie, nowe relacje. Trzeba rozpowszechniać kulturę szacunku, dialogu i przyjaźni(24 I 2009), w: Internet i Kościół, s. 71–75.

Bilicka B., Chrześcijański styk obecności na „cyfrowym kontynencie” w orędziach Benedykta XVI, „Forum Teologiczne” 16, s. 139–151.

Boyd D., Ellison N., Social Network Sites: Definition, History, And Scholarship, „Journal of Computer-Mediated Communication” 13 (2008), s. 210–230.

Brzeziński D., Wiara i jej celebracje w kulturze. Systematyzacja pojęć, „Teologia i Człowiek” 27 (2014) nr 3, s. 12. (w bibliografii: 11 – 20)

Ewa Chodakowska publicznie przyznała się do wiary. Pojawiły się groźby i szantaż, https://www.deon.pl/inteligentne-zycie/lifestyle/art,626,ewa-chodakowska-publicznie-przyznala-sie-do-wiary-pojawily-sie-grozby-i-szantaz.html [data dostępu: 10.04.2018].

Górski J., Janeczek S., Inkulturacja, w: Encyklopedia katolicka, t. 7, Lublin 1997, kol. 235–237.

Górzna S., Inkulturacja w nauczaniu papieża Jana Pawła II i w dokumentach Kurii Rzymskiej, „Studia Elbląskie” XVIII (2017), s. 525–536.

Jan Paweł II, Catechesi tradendae, Wrocławska Księgarnia Archidiecezjalna, Wrocław 2017, nr 53.

Jan Paweł II, Internet: nowe forum głoszenia Ewangelii, Orędzie na 36. Światowy Dzień Środków Społecznego Przekazu (24 I 2002), w: Internet i Kościół, s. 23–27.

Jan Paweł II, Misja Kościoła w erze komputerów, Orędzie na 24. Światowy Dzień Środków Społecznego Przekazu (24 I 1990), w: Internet i Kościół, red. J. Kloch, Warszawa 2011, s. 17–21.

Jan Paweł II, Przemówienie do Rady Konferencji Episkopatów Ameryki Łacińskiej, (Port-au-Prince 9 III 1983), OsRomPol 4 (1983), s. 29–31.

Jan Paweł II, Redemptoris missio, w: Encykliki Ojca Świętego Jana Pawła II, t. 1, Wydawnictwo św. Stanisława B.M., Kraków 1996, nr 52. (w bibliografii 377–460).

Jaszczuk R., Ewangelizacja kultur i inkulturacja Ewangelii, Missio Polonia, Warszawa 2012, s. 73–75.

Kaplan A. M, Haenlein M., Users of the world, unite! The challenges and opportunities of Social Media, “Business Horizons” 53 (2010), s. 59–68.

Kaznowski D., Nowy marketing w Internecie, VFP Communications Ltd., Warszawa 2007, s. 63.

Kongregacja Nauki Wiary, Instrukcja o chrześcijańskiej wolności i wyzwoleniu, OsRomPol 1986, nr 2, s. 15.

Levinson P., Nowe Nowe media, WAM, Kraków 2010, s. 17.

Logan R. K., Understanding New Media: Extending Marshall Mcluhan, Peter Lang 2010.

Międzynarodowa Komisja Teologiczna, Wiara i inkulturacja, w: Od wiary do teologii. Dokumenty Międzynarodowej Komisji Teologicznej 1969–1996, red. J. Królikowski, Kraków 2000, s. 251–271.

Mleczko W., Jak ewangelizować świat cyfrowy? Wskazania Benedykta XVI w orędziach na Światowe Dni Środków Społecznego Przekazu, „Studia Socialia Cracoviensia” 6 (2014) nr 1 (10), s. 197–208.

Nowicka J., Rola inkulturacji w nowej ewangelizacji, „Annales Missiologici Posnanienses” 22 (2017), s. 83–97.

Przemówienie Ojca Świętego Franciszka – audiencja dla uczestników Zgromadzenia Plenarnego Papieskiej Rady ds. Środków Społecznego Przekazu, http://w2.vatican.va/content/francesco/pl/speeches/2013/september/documents/papa-francesco_20130921_plenaria-pccs.html [dostęp dostęp: 10.04.2018].

Przybysz M., Kapłan w sieci uwikłany. Dylematy obecności księdza w mediach, w: Media w transformacji, red. A. Gralczyk, K. Marcyński, M. Przybysz, Dom Wydawniczy Elipsa, Warszawa 2013, s. 105–122.

Różański J., Główne dziedziny inkulturacji, „Studia Theologica Varsoviensia” 49 (2011) nr 2, s. 44–78.


##plugins.generic.alm.title##

##plugins.generic.alm.loading##

Metrics powered by PLOS ALM


ISSN print   1731-5638
ISSN online 2391-7598

Partnerzy platformy czasopism