Uwarunkowania duszpasterstwa parafialnego w Polsce na początku XXI wieku

Kazimierz Święs

DOI: http://dx.doi.org/10.12775/TiCz.2019.030

Abstrakt


W opracowaniu zwrócono uwagę na te zjawiska społeczne, kulturowe i religijne, które stanowią nowy kontekst, a zarazem wyzwanie dla działalności pastoralnej Kościoła. W obszarze uwarunkowań społecznych i kulturowych autor wskazał na zmiany w strukturalnym układzie społeczeństwa, zróżnicowania na rynku pracy, pluralizm społeczny, zmiany w systemie wartości i stylach życia. W zakresie uwarunkowań religijnych wskazał na wielokierunkowe zmiany religijności. Zwrócił uwagę na proces sekularyzacji. Jego skutkiem jest selektywne traktowanie doktryny i praktyk religijnych oraz indywidualizacja religijności. W artykule omówiono też rolę Kościoła w kontekście obywatelskiego i demokratycznego społeczeństwa.


Słowa kluczowe


duszpasterstwo parafialne; indywidualizacja religijności; pluralizm; sekularyzacja

Pełny tekst:

PDF

Bibliografia


Bauman Z., Płynna nowoczesność, tłum. T. Kunz, Kraków 2006.

Boguszewski R, Lokalna parafia – jej społeczne znaczenie. Komunikat z Badań CBOS 158/2014, Warszawa 2014.

Borowik I., Doktór T., Pluralizm religijny i moralny w Polsce. Raport z badań, Kraków 2001.

Dyczewski L., Kultura w całościowym planie rozwoju, Warszawa 2011.

Franciszek, Adhortacja apostolska Evangelii gaudium. O głoszeniu ewangelii w dzi¬siejszym świecie, Kraków 2013.

Giza A., Współczesne społeczeństwo polskie: ludzie i instytucje w procesie zmian, w: Współczesne społeczeństwo polskie, red. A. Giza, M. Sikorska, Warszawa 2012, s. 623–658.

Grabowska G., Przemiany polskiej religijności, w: Kościół katolicki w przededniu wejścia Polski do Unii Europejskiej, red. P. Mazurkiewicz, Warszawa 2003, s. 90–118.

Główny Urząd Statystyczny, Mały Rocznik Statystyczny Polski 2017, Warszawa 2017.

Główny Urząd Statystyczny, Życie religijne w Polsce. Wyniki Badania spójności społecznej 2018. Warszawa 2018, http://stat.gov.pl [data dostępu: 3.01.2018].

Jacyno M., Style życia, w: Współczesne społeczeństwo polskie, red. A. Giza, M. Sikorska, Warszawa 2012, s. 271–312.

Kacper Ł., Struktura diecezjalna i duchowieństwo Kościoła katolickiego w Polsce, w: Kościół w Polsce. Raport na 25 lecie KAI, Warszawa 2018, s. 12–14.

Kamiński R., Duszpasterstwo zwyczajne, w: Leksykon Teologii Pastoralnej, red. R. Kamiński, W. Przygoda, M. Fiałkowski, Lublin 2006, s. 212–218.

Kamiński R., Działalność zbawcza Kościoła w teorii i praktyce duszpasterskiej, Lublin 2007.

Kamiński R., Główne kierunki pracy duszpasterskiej Kościoła w Polsce, w: Duszpasterstwo a wyzwania XXI wieku, red. J. Ostrowski, Kielce, s. 43–61.

Konferencja Episkopatu Polski, Kościół wobec rzeczywistości politycznej. w: II Polski Synod Plenarny (1991–1999). Poznań 2001, s. 83–99.

Lipiec D., Apostolskie zaangażowanie laikatu w Kościele w Polsce. w: Duszpasterstwo w Polsce. 50 lat inspiracji Soboru Watykańskiego II. red: M. Fiałkowski, Lublin 2015, s. 139–160.

Majka J., Historyczno-kulturowe uwarunkowania katolicyzmu polskiego, w: Socjologia religii, red. F. Adamski, Kraków 2011, s. 291–312.

Mariański J., Religia w społeczeństwie ponowoczesnym, Warszawa 2010.

Mariański J., Wiara i wierzenia Polaków – analiza socjologiczna, w: Religijne wymiary życia społecznego, red. H. Mielicka-Pawłowska, Kielce 2013, s. 296–315.

Mariański J., Kondycja religijna i moralna młodzieży szkół średnich, w: Duszpasterstwo młodzieży w Polsce wobec współczesnych przemian, red: P. Ochotny, M.J. Tutak, T. Wielebski, Warszawa 2017, s. 141–150.

Mazurkiewicz P., Kościół w życiu publicznym, w: Kościół katolicki w przededniu wejścia Polski do Unii Europejskiej, red. P. Mazurkiewicz, Warszawa 2003, s 180 – 204.

Mąkosa P., Katecheza młodzieży gimnazjalnej w Polsce. Stan aktualny i perspektywy rozwoju, Lublin 2009.

Mizińska J., Ponowoczesność a prawo do metafory w refleksji nad kulturą, „Ethos” 9 (1996) nr zeszytu 1–2, s. 184–190.

Piwowarski W., Socjologia religii, Lublin 2000.

Potocki A., O Kościele także socjologicznie, Warszawa 2017.

Przygoda W., Paradygmaty postępowania badawczego w teologii praktycznej, w: Metodologia teologii praktycznej, red. W. Przyczyna, Kraków 2011, s. 97–113.

Ryczan K., Religijność Polaków w opinii duszpasterza, „Ateneum Kapłańskie” 141 (2003), nr zeszytu 2–3, s. 206–218.

Sareło Z., Postmodernizm w pigułce, Poznań 1998.

Szpociński A., Ziółkowski M., Przemiany w sferze edukacji, nauki, mediów i kultury, w: Pierwsza dekada niepodległości. Próba socjologicznej syntezy, red. E. Wnuk-Lipiński, M. Ziółkowski, Warszawa 2001, s. 181–215.

Sztompka P., Trauma wielkiej zmiany. Społeczne koszty transformacji, Warszawa 2000.

Śliż A., Szczepański M. S., Kraina szczęśliwości czy miejsce przeklęte? Dwie dekady polskiej transformacji w oglądzie socjologicznym, w: Czy koniec socjalizmu? Polska transformacja w teoriach socjologicznych. red. A. Śliż, M. Szczepański, Warszawa 2008, s. 7–35.

Święs K., Aktualne uwarunkowania nowej ewangelizacji w Polsce, w: Polskie drogi nowej ewangelizacji, red. K. Święs, D. Lipiec, Lublin 2014, s. 21–56.

Wierzchosławski S, Rodzina w okresie transformacji demograficznej i społeczno-ekonomicznej, w: Rodzina w zmieniającym się społeczeństwie, red. P. Kryczka, Lublin 1997, s. 64–108.

Wiścicki T., Sadłoń W., Religijność Polaków, w: Kościół w Polsce. Raport na 25 lecie KAI, Warszawa 2018, s. 5–11.

Zespół KEP do Spraw Nowej Ewangelizacji, Aparecida. V Ogólna Episkopatu Ameryki Łacińskiej i Karaibów. Dokument końcowy, tłum: K. Zabawa, K. Łukoszczyk, Gubin 2014.


##plugins.generic.alm.title##

##plugins.generic.alm.loading##

Metrics powered by PLOS ALM


ISSN print   1731-5638
ISSN online 2391-7598

Partnerzy platformy czasopism