W poszukiwaniu nowej idei postępu technicznego. Perspektywa teologiczna

Andrzej Anderwald

DOI: http://dx.doi.org/10.12775/TiCz.2019.003

Abstrakt


Technika jest dziś wielkością, która określa wszystko bądź prawie wszystko w otaczającej nas rzeczywistości. Nie ma sfery życia, która nie pozostawałby pod jej wpływem, czy też, w której można by ją uznać za zbyteczną. W perspektywie chrześcijańskiej teologii stworzenia można powiedzieć, iż człowiek poprzez postęp techniczny uczynił sobie ziemię poddaną, co więcej, z jego pomocą znacząco zmienił oblicze ziemi. Ocena postępu technicznego i jego skutków nie jest łatwa i jednoznaczna. W ocenie etycznej pojawiają się coraz częściej opinie, że postęp może prowadzić zarówno do dobra, jak również do zła. Zamierzeniem podjętych rozważań jest próba poszukiwania nowej idei postępu technicznego, która sprzyjałaby budowaniu integralnej wizji rzeczywistości. Podstawą dla rozważań jest nauczenie ostatnich papieży zawarte w encyklikach Redemptor hominis (1978) – Jana Pawła II, Caritas in veritate (2010) – Benedykta XVI i Laudato si’ (2015) – Franciszka.


Słowa kluczowe


teologia chrześcijańska; postęp techniczny; integralna wizja rzeczywistości

Pełny tekst:

PDF

Bibliografia


Benedykt XVI, Encyklika Caritas in veritate (2010).

Benedykt XVI, Boża Opatrzność a działalność człowieka. Przemówienie do uczestników sesji plenarnej Papieskiej Akademii Nauk (6.11.2006). https://opoka.org.pl/biblioteka/W/WP/benedykt_xvi/przemowienia/pan_opatrznosc_06112006.html [dostęp: 10.11.2018].

Bogner A., Einführung: Zur Ethisierung der Technik, w: Ethisierung der Technik – Technisierung der Ethik. Der Ethik-Boom im Lichte der Wissenschafts- und Technikforschung, red. A. Bonger, Baden – Baden 2013, s. 7–25.

Bremer J., Encyklika Laudato się’ – ekologia integralna podstawowym elementem katolickiej nauki społecznej, w: Kościół i nauka w obliczu ekologicznych wyzwań, red. J. Poznański, S. Jaromi, Kraków 2016, s. 37–54.

Duda A., Wystąpienie podczas otwarcia Szczytu Klimatycznego oraz Szczytu Liderów COP24 (Katowice 3.12.2018) http://www.prezydent.pl/aktualnosci/wypowiedzi-prezydenta-rp/wystapienia/art,589,wystapienie-prezydenta-rp-podczas-uroczystego-otwarcia-szczytu-klimatycznego-oraz-szczytu-liderow-cop24.html [dostęp: 6.12.2018].

Dylus A., Integralna ekologia papieża Franciszka. Perspektywa etyki odpowiedzialności, w: Świat jako wspólny dom. Wokół koncepcji ekologii integralnej w encyklice Laudato si’, red. A. Wysocki, Warszawa 2016, 109–129.

Franciszek, Encyklika Laudato si’ (2015).

Ganowicz-Bączyk A., Wątki ekoetyczne w encyklice Laudato si’ papieża Franciszka, w: Kościół i nauka w obliczu ekologicznych wyzwań, red. J. Poznański, S. Jaromi, Kraków 2016, 193–214.

Hubig Ch., Technik, w: Lexikon der Wirtschaftsethik, red. G. Enderle i in., Freiburg 1993, s. 1079–1081.

Irrgang B., Philosophie der Technik, Darmstadt 2008.

Jan Paweł II, Encyklika Redemtor hominis (1978).

Łużyński W., Pierwszeństwo etyki przed techniką w świetle encykliki Benedykta XVI Caritas in Veritate, „Colloquia Theologica Ottoniana” 2 (2013), s. 77–90.

Miller C., Technocracy and Tradition, „Communio. International Catholic Review” 44 (2017) 4, s. 718–746.

Mutschler H.D., Die Gottmaschine. Das Schicksal Gottes im Zeitalter der Technik, Augsburg 1998.

Mutschler H.D., Technik als Religionsersatz, „Scheidewege. Jahresschrift für skeptisches Denken” 28 (1999), s. 42–54.

Nordmann A., Technikphilosophie zur Einführung, Hamburg 2015.

Padgett A., God Versus Technology? Science, secularity, and the Theology of Technology, „Zygon” 3 (2005) 3, s. 577–584.

Palka D., Stecuła K., Postęp technologiczny – dobrodziejstwo czy zagrożenie?, w: Innowacje w zarzadzaniu i inżynierii produkcji. Red. R. Knosala, Opole 2018, s. 587–595.

Schleissing S., Laien, Experten, Propheten: Zur Rolle der Theologen in Technikdiskursen, w: Technik und Lebenswirklichkeit: Philosophische und theologische Deutungen der Technik im Zeitalter der Moderne, red. A.-M. Richter, Ch. Schwarke, Stuttgart 2014, s. 203–216.

Tatar M., Ontyczna duchowość stworzenia w perspektywę Laudato si’, w: Świat jako wspólny dom. Wokół koncepcji ekologii integralnej w encyklice Laudato si’, red. A. Wysocki, Warszawa 2016, s. 61–82.

Wieland Th., Laudato Si’ praktisch, „Herder Korrespondenz” 11 (2016), s. 47–50.


##plugins.generic.alm.title##

##plugins.generic.alm.loading##

Metrics powered by PLOS ALM


ISSN print   1731-5638
ISSN online 2391-7598

Partnerzy platformy czasopism