Eucharystyczne trwanie z perspektywy nauk ścisłych

Zbigniew Jacyna-Onyszkiewicz, Maria Elżbieta Sobaniec-Łotowska, Stanisław Tadeusz Sulkowski, Andrzej Kakareko, Mirosław Rucki

DOI: http://dx.doi.org/10.12775/TiCz.2018.028

Abstrakt


Artykuł jest próbą umieszczenia Cudu Eucharystycznego w jego właściwym kontekście językowo-kulturowym, wskazującym na jednoczesne trwanie Ostatniej Wieczerzy i ofiary na Golgocie. Zarówno tekst biblijny, jak i najstarsze udokumentowane interpretacje wskazują na to, że Jezus rzeczywiście łamał i rozdawał Apostołom chleb jako swoje Ciało, a nie jako symbol swojego ciała. Naukowa ekspertyza Cudu Eucharystycznego w Sokółce pokazuje, w jaki sposób Hostia Przenajświętsza może być jednocześnie Ciałem Chrystusa i chlebem. Dodatkowo rozważono zagadnienie równoczesności zdarzeń Wieczernika i Golgoty z perspektywy fizyki. Wskazano na istnienie we wszechświecie nieskończonej liczby układów odniesienia, w których te dwa zdarzenia nastąpiły jednocześnie. Z tej perspektywy możliwe jest przyjęcie układu odniesienia, w którym sprawowana obecnie msza św. i przyjmowana Komunia św. odbywają się jednocześnie z krzyżową ofiarą Jezusa Chrystusa, a wierni są w pełni uczestnikami tej ofiary.


Słowa kluczowe


Eucharystia; szczególna teoria względności; cud

Pełny tekst:

PDF

Bibliografia


Bejda, H., Cud Eucharystyczny. Sokółka – przesłanie dla Polski i świata, Kraków 2012.

Blass, F., Debrunner, A., Rehkopf, F., Grammatik des neutestamentlichen Griechisch, Göttingen 1990.

Carhart, R., Can science regain the ability to include supernatural causes?, w: Nauka i wiara. Wyzwania przyszłości, red. D. Badura, Warszawa 2018, s. 231–246.

Connolly, R.H., Codrington H.W., Two Commentaries on the Jacobite Liturgy, London 1913.

Ephrem the Syrian’s Hymns on the Unleavened Bread, translation and introduction by J.E. Walters. Piscataway 2012.

Eucharystia pierwszych chrześcijan, wybór i opracowanie ks. M. Starowieyski, Kraków 1987.

Fizyka i astronomia dla każdego. Zakres podstawowy dla szkół ponadgimnazjalnych, red. B. Stagnowska, Kraków 2011.

Forbes, M.S., Sperelakis, N., Intercalated discs of mammalian heart: a review of structure and function, „Tissue Cell” 17 (1985), s. 605–648.

Hainthaler, Th., Perspectives on the Eucharist in the Nestorian Controversy, w: The Eucharist in Theology and Phylosophy, eds. I. Perczel, R. Forrai, G. Gereby, Leuven 2005, s. 3–22.

Hawking, S.W., The Beginning of Time, http://www.hawking.org.uk/the-beginning-of-time.html (data dostępu: 20.03.2018).

Jan Paweł II, Konstytucja Apostolska Divinus perfectionis Magister z 25 stycznia 1983 r., w: Acta Apostolicae Sedis (AAS). 1983, 75, s. 349–355.

Janowski, J.M., Zagadnienia istnienia i natury czasu w wybranych modelach kosmologicznych, Warszawa 2016.

Januszewski, J., Systemy satelitarne GPS Galileo i inne, Warszawa 2006.

Kongregacja Nauki Wiary, Normy postępowania w rozeznawaniu domniemanych objawień i przesłań, „L’Osservatore Romano” (wyd. polskie) 33 (2012) nr 6, s. 56–59.

Kruś, S., Patomorfologia ogólna mięśnia sercowego, w: Patomorfologia serca, red. S. Kruś, Warszawa 1990, s. 97–120.

Majewicz, A. F., Języki świata i ich klasyfikowanie, Warszawa 1989.

Misztal, H., Cud w rozumieniu prawa kanonizacyjnego, w: Scio cui credidi. Księga pamiątkowa ku czci Księdza Profesora Mariana Ruseckiego w 65 rocznicę urodzin, red. I.S. Ledwoń, K. Kaucha, Z. Krzyszowski, J. Mastej, A. Pietrzak, Lublin 2007, s. 815–827.

Misztal, H., Postępowanie w sprawie udowodnienia cudów, w: Prawo kanonizacyjne. Instytucje prawa materialnego, zarys historii, procedura, Lublin 2003, s. 400–438.

Mor Severius Moses, Rucki M., Abdalla M., Eucharystyczna obecność Chrystusa w rozumieniu liturgicznym Kościoła Antiocheńskiego, „Liturgia Sacra” 22 (2016) 1, s. 43–67.

Muraoka, T., Classical Syriac: A Basic Grammar with a Chrestomathy, Wiesbaden 2005.

Myszor, W., Leon Wielki wobec manicheizmu [Leon Wielki, Epistulae: 7, 8 i 15 CP L 1656; Turribius Asturicensis, Epistula ad Idacium CP L 564], „Śląskie Studia Historyczno-Teologiczne” 49 (2016) 2, s. 283–301.

Nowy Testament. Ekumeniczny przekład przyjaciół, Warszawa 2012.

Ostański, P., „Eli, Eli, lema sabachthani” (Mt 27,46). Aramejskie wyrażenia w greckim tekście Nowego Testamentu, „Poznańskie Studia Teologiczne” 30 (2016), s. 215–225.

Payne-Smith, J., A Compendious Syriac Dictionary, Winona Lake 1998.

Penrose, R., The Road to Reality. A Complete Guide to the Law of the Physics. London 2004.

Pinali, C., Bennett, H.J., Davenport, J.B., Caldwell, J.L., Starborg, T., Trafford, A.W., Kitmitto, A., Three-dimensional structure of the intercalated disc reveals plicate domain and gap junction remodeling in heart failure, „Biophysical Journal” 108 (2015), s. 498–507.

Pismo Święte Starego i Nowego Testamentu. Najnowszy przekład z języków oryginalnych z komentarzem, Częstochowa 2008.

Rogers, R., Comments on the book “The resurrection of the Shroud” by Mark Antonacci http://www.shroud.com/pdfs/rogers.pdf (data dostępu: 21.12.2017).

Rucki, M. „I nie bądź niewierzącym”: żydowskie rozumienie uzasadnionej wiary, „Wrocławski Przegląd Teologiczny”, 23 (2015) 1, s. 85–98.

Sawicki, W., Malejczyk, W., Tkanka mięśniowa, w: Histologia, red. W. Sawicki, Warszawa 2012, s. 265–291.

The Eucharistic Miracles of the World, Bardstown 2009.

The Liturgical Homilies of Narsai, tom 8, transl. R.H. Connolly, Cambridge 1909.

Wiebe, Ph. H., The Promise (and Threat) of the Shroud of Turin, “Proceedings of the International Workshop on the Scientific Approach to the Acheiropoietos Images”, ENEA Frascatti, Italy, 4–6 May 2010 http://www.acheiropoietos.info/proceedings/WiebeWeb.pdf (data dostępu: 25.08.2017).

Young, B., Lowe, J.S., Stevens, A., Heath, J.W., Basic tissue types. Muscle, in: Weather’s Functional Histology. A Text and Colour Atlas, eds. B. Young et al., Philadelphia 2011, s. 101–121.

Zabel, M. Tkanka mięśniowa, w: Histologia. Podręcznik dla studentów medycyny i stomatologii, red. W. Zabel, Wrocław 2016, s. 109–121.


##plugins.generic.alm.title##

##plugins.generic.alm.loading##

Metrics powered by PLOS ALM






ISSN print   1731-5638
ISSN online 2391-7598

Partnerzy platformy czasopism