Przesyłanie tekstów

Przesyłanie tekstów

Posiadasz nazwę użytkownika oraz hasło do zalogowania się na stronie czasopisma Teologia i Człowiek?
Przejdź do logowania

Nie posiadasz nazwy użytkownika oraz hasła
Przejdź do rejestracji

Rejestracja oraz logowanie są niezbędne do wysyłania tekstów oraz sprawdzania ich aktualnego statusu.

 

Wytyczne dla autorów

Zapora „ghostwriting” i „guest authorship”

W celu zapewnienia rzetelności naukowej Redakcja wprowadza zaporę ghostwriting i wymaga od autorów publikacji ujawnienia wkładu poszczególnych autorów w powstanie publikacji (z podaniem ich afiliacji oraz kontrybucji, tj. informacji, kto jest autorem koncepcji, założeń, metod itp. wykorzystywanych przy przygotowaniu publikacji), przy czym główną odpowiedzialność ponosi autor zgłaszający manuskrypt. 

Informujemy Autorów, że wszelkie przypadki nierzetelności naukowej oraz nieuczciwości (ghostwriting i guest authorship), a w szczególności nieprzestrzeganie etycznych zasad badań naukowych, będą demaskowane włącznie z powiadomieniem odpowiednich podmiotów (instytucje zatrudniające autorów, towarzystwa naukowe, stowarzyszenia edytorów naukowych itp.).

Artykuły złożone do "Teologia i Człowiek" powinny być oryginalnymi, niepublikowanymi pracami i nie mogą uczestniczyć aktualnie w innym postępowaniu wydawniczym. Przesłane materiały nie będą zwracane Autorom.

Instrukcja wydawnicza

 Rękopisy niespełniające wszystkich wymagań określonych poniżej nie będą brane pod uwagę w procedurze kwalifikacji i będą zwrócone Autorom do poprawy.

 

Prosimy Autorów o przygotowywanie swoich tekstów według niżej podanych wskazówek:

 

1. Artykuł nie powinien liczyć więcej niż 30 000 znaków ze spacjami (wraz z bibliografią załącznikową). Teksty dłuższe będą odsyłane Autorom do przeredagowania.

2. Plik tekstowy w formacie *.rtf lub *.doc (Word 97 lub wyższy + fonty specjalne, wprowadzane przez Autora, np. czcionka grecka, hebrajska itp.);

 

3. Czcionka 12 punktów Times New Roman;

 

4. Interlinia 1,5;

 

5. Tytuły utworów, dzieł zbiorowych i monograficznych oraz artykułów - kursywą, natomiast tytuły czasopism – czcionką prostą w cudzysłowie;

 

6. Wyróżnienia - poprzez rozstrzelenie tekstu; nie stosować pogrubienia i podkreśleń;

 

7. Wyodrębnione cytaty, tzw. bloczki (od 5 wersów): czcionka 11 punktów, interlinia: 1, wcięcia akapitowe z lewej i z prawej strony;

 

8. Rozwinięcie imion własnych w tekście głównym (gdy nazwisko pojawia się po raz pierwszy) lub na początku akapitu;

 

9. Przypisy tekstowe i bibliograficzne - czcionka 10 z odnośnikami w indeksie górnym;

 

10. Skróty polskie (nie łacińskie) w przypisach: tamże, tenże, taż, tychże, por.

 

11. Przypisy dolne:

 

 - przypis z monografii: cytat - Z. Wanat, Sumienie w blasku Prawdy. Polska teologia sumienia XX wieku, Toruń 2012, s. 21-22.

 

 - przypis z rozdziału z pracy zbiorowej - K. Wenta, Edukacja na rzecz bezpieczeństwa w Sieci informacyjnej, w: Edukacja medialna w świecie ponowoczesnym, red. B. Siemieniecki, Toruń 2012, s. 189-190.

 

przypis z artykułu w czasopiśmie - P. Auster, Księga umarłych, tłum. M. Fedyszak, „Literatura na Świecie" 7 (2001) 2, s. 193.

 

 - przypis z dzieła przetłumaczonego na j. polski - H. Bergson, Dwa źródła moralności i religii, tłum. P. Kostyło i K. Skorulski, Kraków 1993, s. 24.

 

 - powoływanie się na inny tekst tego samego autora, co wyżej - Tenże, Filozofia Arystotelesa, tłum. G. Wiśniewski, Katowice 2005, s. 25.

 

 - powoływanie się na tę samą pozycję, co wyżej - Tamże, s. 27.

 

 - przypis z dzieła, które już znalazło się w przypisach, ale nie bezpośrednio wyżej - K. Wenta, Edukacja, s. 11.

 

- przypis z dzieła, które już znalazło się z przypisach , ale nie bezpośrednio wyżej , autora więcej niż jednego cytowanego utworu - J. Bagrowicz, Edukacja religijna, s. 177.

 

12. Prosimy nie zostawiać pustych wierszy, nie dzielić wyrazów, nie stosować żadnego specjalnego formatowania;

 

13. Ryciny przeznaczone do publikacji muszą mieć dobrą jakość (pliki *.tiff, *.jpg, *.cdr o rozdzielczości nie mniejszej niż 300 dpi), ujednoliconą formę i opisy;

 

14. Wykresy - wykonane w Corel Draw lub Microsoft Exel (jeśli muszą być w trakcie prac poddawane edycji);

 

15. Tabele, schematy i rysunki powinny być ponumerowane i mieć tytuł czy też podpis;

 

16. Nie należy zamieszczać ilustracji, schematów, rysunków z Internetu;

 

17. Wszystkie fragmenty tekstów, ilustracje, ryciny, schematy, tabele itp., pochodzące z innych dzieł, są chronione prawem autorskim. Umieszczenie w książce materiałów chronionych prawem autorskim będzie możliwe pod warunkiem dostarczenia przez Autora do Redakcji Wydawnictwa pisemnej zgody właściciela praw autorskich;

 

18. Na końcu artykułu streszczenie w języku polskim (do 800 znaków ze spacjami) oraz od 2 do 5 słów kluczowych; Abstract w języku angielskim (do 800 znaków ze spacjami), tytuł i keywords (od 2 do 5 słów);

 

19. Bibliografia załącznikowa; należy w niej podać także numery DOI wykorzystanych artykułów, jeśli zostały one nadane – Ellul J., The Concept and the Experience of Suffering in the Islamic Tradition, „Teologia i Człowiek” 31 (2015) 3, s. 169-190 (DOI: http://dx.doi.org/10.12775/TiCz.2015.041).

 

20. Krótka notka o Autorze artykułu z podaniem tytułu naukowego, swojego miejsca pracy czy ośrodka naukowego, adresu mailowego oraz numeru ORCID.

 

Sprawdzenie tekstu przed wysłaniem

Autorzy proszeni są o sprawdzenie czy tekst spełnia poniższe kryteria. Teksty, które nie spełniają wymagań redakcyjnych mogą zostać odrzucone.

  1. Tekst nie został wcześniej opublikowany oraz nie został złożony do druku w innym wydawnictwie.
  2. Plik został zapisany w formacie Microsoft Word (doc) lub RTF.
  3. Tekst publikacji złożony jest czcionką Times New Roman (12 pkt), interlinia 1,5 (przy dłuższych wyodrębnionych cytatach: Times New Roman 11 oraz interlinia 1,0).
  4. Ewentualne źródła finansowania pracy zostały wymienione w zgłaszanej publikacji w miejscu zgodnym z wymogami redakcyjnymi. W zgłaszanym utworze nie występują zjawiska "ghostwriting", guest-autorship" oraz konflikt interesów. Autor zapoznał się z obowiązującymi w czasopiśmie procedurami recenzowania tekstów.
  5. Autor wyraża zgodę na warunki i zapisy umowy licencyjnej z Uniwersytetem Mikołaja Kopernika w Toruniu, której treść dostępna jest TUTAJ. W przypadku pracy zbiorowej autor zgłaszający artykuł do publikacji wypełnił oświadczenie o wkładzie procentowym, w którym podał wkład pracy poszczególnych współautorów w zgłaszany artykuł. Treść pracy znana jest wszystkim jej współautorom i wyrażają oni zgodę na jej publikację. Wypełnione oświadczenie należy wgrać jako plik dodatkowy wraz z artykułem.
  6. Jeśli zgłoszony artykuł ma zostać poddany recenzji, należy spełnić zalecenia zamieszczone w instrukcji Anonimowa recenzja.
 

Prawa autorskie

CC BY ND 3.0. Posiadaczem prawa autorskiego (Licencjodawcą) jest Autor, który na mocy umowy licencyjnej udziela nieodpłatnie prawa do eksploatacji dzieła na polach wskazanych w umowie.

  • Licencjodawca udziela Licencjobiorcy licencji niewyłącznej na korzystanie z Utworu/przedmiotu prawa pokrewnego w następujących polach eksploatacji: a) utrwalanie Utworu/przedmiotu prawa pokrewnego; b) reprodukowanie (zwielokrotnienie) Utworu/przedmiotu prawa pokrewnego drukiem i techniką cyfrową (e-book, audiobook); c) wprowadzania do obrotu egzemplarzy zwielokrotnionego Utworu/przedmiotu prawa pokrewnego; d) wprowadzenie Utworu/przedmiotu prawa pokrewnego do pamięci komputera; e) rozpowszechnianie utworu w wersji elektronicznej w formule open access na licencji Creative Commons (CC BY-ND 3.0) poprzez platformę cyfrową Wydawnictwa Naukowego UMK oraz repozytorium UMK.
  • Korzystanie przez Licencjobiorcę z utrwalonego Utworu ww. polach nie jest ograniczone czasowo ilościowo i terytorialnie.
  • Licencjodawca udziela Licencjobiorcy licencji do Utworu/przedmiotu prawa pokrewnego nieodpłatnie na czas nieokreślony

PEŁEN TEKST UMOWY LICENCYJNEJ >>

 

Polityka prywatności

Zakładając konto w profilu czasopisma, jednocześnie wyrażam zgodę na otrzymywanie powiadomień drogą mejlową. Newslettery będą informowały o ukazaniu się nowych  numerów czasopisma lub innych spraw związanych z działalnością czasopisma.

Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu respektuje prawo do prywatności i ochrony danych osobowych autorów.
Dane autorów nie są wykorzystywane w celach handlowych i marketingowych.

 


Partnerzy platformy czasopism