Nadal sami? Europejskie zobowiązania praw człowieka Włoch w konfrontacji z kryzysem migracyjnym

Bożena Gronowska, Piotr Sadowski

DOI: http://dx.doi.org/10.12775/TSP-W.2018.009

Abstrakt


Autorzy koncentrują swoją uwagę na konsekwencjach prawnych, wynikających z europejskich zobowiązań praw człowieka Włoch w konfrontacji z kryzysem migracyjnym. Słynna Arabska Wiosna spowodowała ogromny napływ migrantów, którzy – ze zrozumiałych przyczyn – wybierali terytorium Włoch jako pierwsze bezpieczne miejsce do życia lub kraj tranzytu w poszukiwaniu nowego miejsca przeznaczenia. Proces ten początkowo nie zapowiadał tak wielkiej katastrofy ani dramatu praw człowieka dla obu konfrontujących się stron. Głównym celem niniejszego artykułu jest przedstawienie stanowiska dwóch najważniejszych organów ochrony praw człowieka Rady Europy, tj. Europejskiego Trybunału Praw Człowieka oraz Komitetu Zapobiegania Torturom, Nieludzkiemu bądź Poniżającemu Traktowaniu lub Karaniu. Na podstawie analizowanych dokumentów Autorzy prezentują europejskie konsekwencje prawne dotykające Włoch, jak również podejmują dyskusję nad dalszą rolą tego kraju w postępującym kryzysie migracyjnym. W obecnym stanie rzeczy jest więcej niż pewne, że Włochy nie mogą dłużej być osamotnione, gdyż pozostaje to w silnej sprzeczności z wiodącą ideą solidarności, która legła u podstaw europejskiej integracji, w tym w ramach Unii Europejskiej.


Słowa kluczowe


Włochy i kryzys migracyjny; europejskie konsekwencje prawne z zakresu praw człowieka; „hotspots”; polityka „push-back”; Rada Europy; Europejski Trybunał Praw Człowieka; Komitet Zapobiegania Torturom, Nieludzkiemu bądź Poniżającemu Traktowaniu lub Karaniu;

Pełny tekst:

PDF (English)

Bibliografia


Alston P. (ed.), The EU and Human Rights, Oxford 1999.

Bokszczanin I., Włochy, [in:] Uchodźcy w Europie. Uwarunkowania, istota, następstwa, eds. K.A. Wojtaszczyk, J. Szymańska, Warszawa 2017.

Carrera S., Guild E., Offshore processing of asylum applications. Out of sight, out of mind?, CEPS Commentary of 27 January 2017.

Case and Comment, „European Human Rights Law Review” 2016, issue 1.

Chetail V., De Bruycker P., Maiani F., Reforming the Common European Asylum System: The New European Refugee Law, „Immigration and Asylum Law and Policy in Europe” 2016, vol. 39, Leiden–Boston.

Costello C., Courting Access to Asylum in Europe: Recent Supranational Jurisprudence Explored, „Human Rights Law Review” 2012, vol. 12: 2.

Costello C., Human Rights and the Elusive Universal Subject: Immigration Detention under International Human Rights and EU Law Symposium: Part V: The Right to Belong: Citizenship and Human Rights, „Indiana Journal of Global Legal Studies” 2012, No. 19.

Costello C., Hancox E., The Recast Asylum Procedure Directive2013/32/EU: Caught between the Stereotypes of the Abusive Asylum-Seeker and the Vulnerable Refugee, [in:] Reforming the Common European Asylum System: The New European Refugee Law, eds. V. Chetail, P. De Bruycker, F. Maiani, Leiden–Boston 2016.

Davies L., Nelsen A., Italy: end of ongoing sea rescue mission „puts thousands at risk”, „The Guardian”, 31 October 2014 – https://www.theguaridian.com/world/2014/oct/31/italy-sea-mission

Gronowska B., Sadowski P., Włochy w obliczu kryzysu imigracyjnego. Wyzwanie dla ochrony praw człowieka, forthcomming.

Grosse T.G., Hetnarowicz J., Solidarność – zapomniana wartość Unii. Kryzys uchodźczy (migracyjny) a podział między państwami członkowskimi, [in:] Uchodźcy w Europie. Uwarunkowania, istota, następstwa, eds. K.A. Wojtaszczyk, J. Szymańska, Warszawa 2017.

Jones S., Aquarius refusal was betrayal of European values, says charity boss, „The Guardian”, 17 June 2018 – https://www.theguaridian.com/world/2018/jun/17/aquarius-refusal-was.

Kenig-Witkowska M., Problematyka „uchodźców środowiskowych” w prawie międzynarodowym, „Państwo i Prawo” 2013, n. 10.

Kilroy Ch., The Role of International and Domestic Law in Creating the Refugee Crisis which Faces Europe, „European Human Rights Law Review” 2015, issue 6.

Łukaszewski J., Robert Schuman – człowiek, myśl, dzieło, [in:] Ojcowie współczesnej Europy. Materiały z konferencji, ed. M. Borysewicz, Warszawa 1993.

Nielsen N., EU mulls Turkey-type migrant deal with Libya, „EUobserver” of 12.1.2017, https://euobserver.com/migration/136523 (access: 19.3.2018).

Novotný N., (ed.), Opening the Door? Immigration and Integration in the European Union, Brussels 2012.

Sadowski P., Capacity building in a field of migration: the cases of Moldova and Georgia, „Web Journal of Current Legal Issues” 2012, n. 1, http://www.bailii.org/uk/other/journals/WebJ-CLI/2012/issue1/sadowski1.html (access: 28.7.2015).

Sadowski P., Szczawińska K., Poland’s Response to the EU Migration Policy, [in:] The Migrant Crisis: European Perspectives and National Discourses, eds. M. Barlai, B. Fähnrich, C. Griessler, M. Rhomberg, Münster 2017.

Trauner F., Asylum policy: the EU’s ‘crisis’ and the looming policy regime failure, „Journal of European Integration” 2016, vol. 38, issue 3.

Trynor I., Brussels plans migration centres outside EU to process asylum applications, „The Guardian”, 5 March 2015.

Van Waas L., The Children of Irregular Migrants: A Stateless Generation?, „Netherlands Quarterly of Human Rights” 2007, vol. 25, n. 3.
ISSN 1689-765X (print)
ISSN 2391-7865 (online)

 

 

Partnerzy platformy czasopism