Toruńskie Studia Polsko-Włoskie https://apcz.umk.pl/TSP-W pl-PL zbywit@law.uni.torun.pl (Zbigniew Witkowski) greg@umk.pl (Grzegorz Kopcewicz) Sat, 19 Sep 2020 19:25:49 +0200 OJS 3.3.0.8 http://blogs.law.harvard.edu/tech/rss 60 Przekształcanie procedury administracyjnej poprzez technologię jako szansa na wzmocnienie praw podmiotowych https://apcz.umk.pl/TSP-W/article/view/33974 Cyfrową transformację administracji publicznej można dostrzec w sposobie świadczenia szeregu usług, w stosowanych narzędziach komunikacyjnych oraz w dostępie do informacji administracyjnych. Technologia coraz bardziej ingeruje w procedury decyzyjne. Decyzje administracyjne są w coraz większym stopniu podejmowane na podstawie częściowej lub całkowitej automatyzacji. Zautomatyzowane podejmowanie decyzji może zapewnić ich większą prawidłowość, ponieważ,<br />przynajmniej potencjalnie, dzięki obliczeniom i algorytmom stosowanie prawa jest w mniejszym stopniu narażone na błędy rzeczowe i prawne, a także na motywacje wykraczające poza chronione interesy prawne. Stanowi to jednak ciekawe wyzwanie: redefiniuje<br />samo pojęcie wykonawczego stosowania prawa (np. tworzenie lub korzystanie z administracyjnej racjonalności pośredniej), gromadzenia informacji proceduralnych, obowiązku uzasadniania decyzji i sposobu ich weryfikacji. Ana Neves Prawa autorskie (c) 2021 Toruńskie Studia Polsko-Włoskie https://creativecommons.org/licenses/by-nd/4.0 https://apcz.umk.pl/TSP-W/article/view/33974 Thu, 17 Dec 2020 00:00:00 +0100 Stan wyjątkowy a prawa człowieka – sytuacja na Węgrzech https://apcz.umk.pl/TSP-W/article/view/33975 <p>W pierwszych dniach 2020 roku obywatele Europy nie mogli przypuszczać, że ich życie zmieni się aż tak drastycznie w ciągu kilku miesięcy. SARS-Covid 19, znany również jako koronawirus spowodował ogromne zmiany we wszystkich społeczeństwach na całym świecie. Większość krajów wprowadziła stan wyjątkowy i ograniczenia wielu aspektów ludzkiego życia. Celem niniejszego artykułu jest przedstawienie przeglądu działań, które rząd węgierski podjął do tej pory. W tym celu w pierwszej kolejności zostanie poddane analizie prawne tło wprowadzenia stanu wyjątkowego, aby pomóc w lepszym zrozumieniu obecnej sytuacji. Następnie przedstawiono podjęte środki, a na koniec oceniono, w jaki sposób środki te wpływają na prawa człowieka, zwłaszcza na swobodę przemieszczania się, prowadzenie działalności gospodarczej i wolność słowa.</p> Lóránt Csink Prawa autorskie (c) 2021 Toruńskie Studia Polsko-Włoskie https://creativecommons.org/licenses/by-nd/4.0 https://apcz.umk.pl/TSP-W/article/view/33975 Tue, 23 Nov 2021 00:00:00 +0100 Rumunia: przypadek derogacji Europejskiej Konwencji Praw Człowieka – wolność słowa w sytuacji zagrożenia publicznego https://apcz.umk.pl/TSP-W/article/view/33976 <p>Pandemia może stanowić podręcznikowy przykład ograniczania podstawowych praw i wolności obywateli. Rumunia postanowiła odstąpić od stosowania Europejskiej Konwencji Praw Człowieka podczas stanu wyjątkowego spowodowanego pandemią COVID-19. Kwestie omawiane w niniejszym artykule to pytanie, czy derogacja Rumunii spełnia kryteria ustanowione przez orzecznictwo Europejskiego Trybunału Praw Człowieka. W przypadku odpowiedzi twierdzącej: czy ma ona jakikolwiek wpływ na nieodłączne ograniczenia wolności słowa, o których mowa w artykule 10 EKPC?</p> Mónika Márton Prawa autorskie (c) 2021 Toruńskie Studia Polsko-Włoskie https://creativecommons.org/licenses/by-nd/4.0 https://apcz.umk.pl/TSP-W/article/view/33976 Tue, 23 Nov 2021 00:00:00 +0100 E-administracja w Polsce z perspektywy kontroli państwowej https://apcz.umk.pl/TSP-W/article/view/33977 <p>E-administracja jest pojęciem stosunkowo nowym i związanym z szeroko rozumianym postępem technologicznym oraz rozwojem nowoczesnych technologii, a także kluczowym warunkiem rozwoju efektywnego społeczeństwa informacyjnego. W wymiarze krajowym e-administracja oznacza, że państwo jak najwięcej własnych usług publicznych udostępnia przez Internet, celem ułatwienia, a także usprawnienia oraz uczynienia bardziej opłacalnym dostępu do rozmaitych usług publicznych. Dzięki takim zabiegom rośnie zadowolenie obywateli z administracji, zwiększa się także konkurencyjność samych państw oraz przedsiębiorstw.</p> Katarzyna Witkowska-Chrzczonowicz, Maciej Serowaniec Prawa autorskie (c) 2021 Toruńskie Studia Polsko-Włoskie https://creativecommons.org/licenses/by-nd/4.0 https://apcz.umk.pl/TSP-W/article/view/33977 Thu, 17 Dec 2020 00:00:00 +0100 Wojewoda jako organ nadzoru nad działalnością jednostek samorządu terytorialnego https://apcz.umk.pl/TSP-W/article/view/33978 <p>W ramach artykułu została przeprowadzona analiza wybranych kwestii, związanych z problematyką nadzoru nad działalnością samorządu terytorialnego. Problematyka ta została scharakteryzowana w konfrontacji z najważniejszym konstytucyjnym podmiotem do tego powołanym, tj. z wojewodą. Swoje rozważania rozpocząłem od analizy nadzoru w kontekście konstytucyjnym. Następnie przeszedłem do próby przedstawienia poglądów na temat dwóch ściśle powiązanych ze sobą pojęć, a mianowicie do pojęcia kontroli i pojęcia nadzoru. Kolejnym elementem artykułu było przedstawienie wojewody – jego umiejscowienia w strukturze władzy, z jednoczesnym zaprezentowaniem wybranych uprawnień i obowiązków, głównie w kontekście nadzoru, jaki ten organ pełni w stosunku do jednostek samorządu terytorialnego. Niezwykle istotnym elementem pracy była również krótka charakterystyka przedmiotu nadzoru, kryterium nadzoru oraz środków nadzorczych, jakie w stosunku do jednostek samorządu terytorialnego wojewodzie przysługują. Niemal każda część artykułu odnosiła się do licznych poglądów doktryny, aktualnego prawodawstwa i orzecznictwa. Bez prezentacji owego orzecznictwa nie byłoby możliwe prawidłowe zinterpretowanie spornych kwestii. Całość zwieńczyło krótkie podsumowanie.</p> Stanisław Bułajewski Prawa autorskie (c) 2021 Toruńskie Studia Polsko-Włoskie https://creativecommons.org/licenses/by-nd/4.0 https://apcz.umk.pl/TSP-W/article/view/33978 Thu, 17 Dec 2020 00:00:00 +0100 Die Rechtssprechung des Verfassungsgerichtshofs in Bezug auf die Meinungsfreiheit https://apcz.umk.pl/TSP-W/article/view/31604 <p>Wolność wypowiedzi to podstawowe prawo człowieka. Istnienie w państwie swobody wypowiedzi jest fundamentem demokracji. Źródłem wolności wypowiedzi jest godność osoby ludzkiej. Rola unormowań konstytucyjnych sprowadza się do potwierdzenia istnienia tej wolności. W orzecznictwie Trybunału Konstytucyjnego podkreśla się jednak, że wolność wypowiedzi nie ma charakteru absolutnego.</p> Magdalena Lis Prawa autorskie (c) 2020 Toruńskie Studia Polsko-Włoskie https://creativecommons.org/licenses/by-nd/4.0 https://apcz.umk.pl/TSP-W/article/view/31604 Tue, 15 Sep 2020 00:00:00 +0200 Noszenie symboli religijnych w pracy w świetle wyroków ETPCz https://apcz.umk.pl/TSP-W/article/view/33979 <p>Wolność słowa oraz wolność sumienia i religii to podstawowe prawa człowieka, które są chronione m.in. przez ETPCz. Liczba orzeczeń Europejskiego Trybunału Praw Człowieka dotyczących noszenia symboli religijnych (w postaci chrześcijańskiego krzyża, muzułmańskiego welonu czy chusty) w miejscu pracy jest w dalszym ciągu niewielka. Niemniej można wskazać pewne wytyczne interpretacyjne, w szczególności dotyczące sposobu zapewnienia, że ingerencja w art. 9 Konwencji z 1950 r. musi być proporcjonalna i „niezbędna w demokratycznym społeczeństwie”. Ze względu na brak ogólnoeuropejskiego konsensusu w sprawie podejścia państw do religii, państwo korzysta z szerokiego marginesu uznaniowości. Z drugiej strony, państwo zawsze musi brać pod uwagę prawa innych osób, w szczególności zależnych od pracowników (np. pacjentów w szpitalu) lub podatnych na wpływy pracowników (np. uczniów i studentów). Dlatego też zasady ubioru potwierdzające świecki charakter i neutralność religijną państwa nie zawsze naruszają artykuł 9 Europejskiej Konwencji Praw Człowieka. Przepisy dotyczą głównie instytucji publicznych, natomiast odpowiedzialność państwa może być stwierdzona również w przypadku przedsiębiorstw prywatnych. Należy zawsze dokonywać analizy szczegółów każdej umowy o pracę oraz postępowania pracownika. Zasady ubioru obowiązują mężczyzn i kobiety oraz niezależnie od ich wyznania, dlatego Trybunał nie uznał ich za dyskryminujące ze względu na płeć lub religię pracowników.</p> Piotr Sadowski Prawa autorskie (c) 2021 Toruńskie Studia Polsko-Włoskie https://creativecommons.org/licenses/by-nd/4.0 https://apcz.umk.pl/TSP-W/article/view/33979 Tue, 23 Nov 2021 00:00:00 +0100 Sprzeciw sumienia wobec przysięgi w orzecznictwie Trybunału Konstytucyjnego Republiki Włoskiej https://apcz.umk.pl/TSP-W/article/view/33980 Artykuł ukazuje zagadnienie sprzeciwu sumienia odnośnie do przysięgi we włoskim systemie prawnym. Orzeczenia Trybunału Konstytucyjnego Republiki Włoskiej ukazują tenże sprzeciw w świetle norm kodeksów postępowania karnego i postępowania cywilnego zawierających formuły odnoszące się do Boga i do wartości religijnych, które zakwestionowano i zmieniono w znowelizowanych kodeksach na obowiązek mówienia prawdy. Sprzeciw sumienia względem przysięgi zachodzi wtedy, gdy sumienie przysięgającego sprzeciwia się nakazom prawa i nie pozwala mu na zachowanie danej normy prawnej, chyba że przejaw nieposłuszeństwa został zalegalizowany lub prawnie uzasadniony, pozostając w obu przypadkach bezkarnym. Piotr Lewandowski Prawa autorskie (c) 2021 Toruńskie Studia Polsko-Włoskie https://creativecommons.org/licenses/by-nd/4.0 https://apcz.umk.pl/TSP-W/article/view/33980 Thu, 17 Dec 2020 00:00:00 +0100 Alessandro Manzoni: „rzeczywiste” i „możliwe” w dialogu wynalazków https://apcz.umk.pl/TSP-W/article/view/33986 <p>Autor analizuje dialog Alessandra Manzoniego Dell'invenzione i ukazuje ścisłą zależność tego dzieła od filozofii Antonio Rosminiego oraz to, że ów filozoficzny dialog, często niedoceniany przez krytykę literacką, jest poetycko nierozłączny nie tylko z Discorso del romanzo storico, opublikowanym również w 1850 r., ale także ze „Storia della colonna infame”, broszurą na temat procesów namaszczających, aresztowanych w Mediolanie w następstwie dżumy z 1630 r., którą Manzoni opublikował na końcu „Narzeczonych” w wersji z 1840-42.</p> Vincenzo Fiore Prawa autorskie (c) 2021 Toruńskie Studia Polsko-Włoskie https://creativecommons.org/licenses/by-nd/4.0 https://apcz.umk.pl/TSP-W/article/view/33986 Thu, 17 Dec 2020 00:00:00 +0100 Miłość w czasach wojny w nowelach Federica De Roberta: «La Cocotte» i «L’Ultimo Voto» https://apcz.umk.pl/TSP-W/article/view/33987 <p>Federico De Roberto, autor znanych i docenianych przez współczesnych czytelników „Wicekrólów”, znaczną część swoich tekstów poświęcił “studiom przypadków miłosnych”. Miłość jest tematem nie tylko prozy, ale również przedmiotem traktatów, dzięki, którym autor ma zamiar dotrzeć do „prawdy” o uczuciach. W opowiadaniach wojennych autor powraca do tych poszukiwań, «La Cocotte» i «L’Ultimo Voto» to studia miłości w czasach Pierwszej Wojny Światowej. Materia literacka, przestrzeń i bohaterowie, służy do zobrazowania konfliktu między miłością do kobiety, a uczuciami patriotycznymi.<strong></strong></p> Olga Kutzner Prawa autorskie (c) 2021 Toruńskie Studia Polsko-Włoskie https://creativecommons.org/licenses/by-nd/4.0 https://apcz.umk.pl/TSP-W/article/view/33987 Thu, 17 Dec 2020 00:00:00 +0100 Międzykulturowa „gra” między językiem a językiem w La Lupa Vergi oraz w Bodas de Sangre Lorci https://apcz.umk.pl/TSP-W/article/view/33988 <p>Niniejszy artykuł ma na celu porównanie i analizę problemów i rozwiązań językowych oraz sposobu konstruowania świata przedstawionego za pomocą języka w ramach hiszpańskiego nurtu literackiego, Generación del 27 i włoskiego realizmu. Analizie poddane są sztuki teatralne <em>Bodas de sangre</em> Federico García Lorci i <em>La Lupa</em> Giovanniego Vergi. Przeprowadzona analiza skupia się na wykorzystaniu języków regionalnych i dialektów oraz ich transpozycji (lub jej braku) na język narodowy w zakresie semantyki, semiotyki i stylistyki. Studium przypadku zawiera również elementy biografii autorów i uwzględnia ich zainteresowania socjologią klasy nieuprzywilejowanej i etnologią. W artykule przedstawiono i porównano ewolucję sztuki teatralnej w południowych Włoszech i Hiszpanii oraz podkreślono podobieństwa i zbieżności, którym nie poświęcono do tej pory wystarczającej uwagi w badaniach literackich.<strong></strong></p> Dominika Machel Prawa autorskie (c) 2021 Toruńskie Studia Polsko-Włoskie https://creativecommons.org/licenses/by-nd/4.0 https://apcz.umk.pl/TSP-W/article/view/33988 Thu, 17 Dec 2020 00:00:00 +0100 Wewnątrz języka przodków. Nazewnictwo w filmie Simone Martini Terrestrial and Celestial Journey https://apcz.umk.pl/TSP-W/article/view/33989 <p>W obszernym eseju i przedstawieniu poetyckim Mario Luziego, obejmującego ponad pół wieku literackiej historii Włoch, stałą wartością, mimo zróżnicowanych stanowisk, jest teoretyczna i pragmatyczna kwestia nominacji – od neoplatonizmu pierwszych utworów po fenomenologiczne otwarcie obecne w tekstach z lat 90. W „Viaggio terrestre e celeste di Simone Martini” postawienie problemu nadawania imion rzeczom jest równoznaczne ze zbliżeniem się do przedstawienia człowieka i świata we współistnieniu fizyki i metafizyki, poprzez emblematy natury, stworzenia, modlitwy, nadziei.</p> Alfredo Luzi Prawa autorskie (c) 2021 Toruńskie Studia Polsko-Włoskie https://creativecommons.org/licenses/by-nd/4.0 https://apcz.umk.pl/TSP-W/article/view/33989 Thu, 17 Dec 2020 00:00:00 +0100 Pisanie strachem: depresja, afazja, terapia w twórczości Simony Vinci https://apcz.umk.pl/TSP-W/article/view/33990 <p>Artykuł ma na celu ukazanie różnych literackich obrazów depresji, strachu i lęku, a także analizę terapeutycznej roli pisania w twórczości literackiej Simony Vinci.</p> Stefano Redaelli Prawa autorskie (c) 2021 Toruńskie Studia Polsko-Włoskie https://creativecommons.org/licenses/by-nd/4.0 https://apcz.umk.pl/TSP-W/article/view/33990 Thu, 17 Dec 2020 00:00:00 +0100 Włoskość stworzona z przyjemności (używania) swojego języka ojczystego. Przeszłość i przyszłość w powieściach Michele Mari https://apcz.umk.pl/TSP-W/article/view/33991 <p>Michele Mari, który zadebiutował pod koniec lat 80. XX wieku, jest autorem dzieł z zakresu prozy, poezji i dramatu i uważa się go za jednego z klasyków literatury. Jego nazwisko bardzo często wymienia się obok takich sław jak Gadda i Consolo. Już jego debiut literacki ukazał go jako stojącego w opozycji do współczesnego stylu i tematów, które rządziły literaturą do tamtej pory. Jeśli chodzi o te dwa aspekty dzieła literackiego, Mari korzysta z bagażu tradycji literackiej, zarówno włoskiej, jak i europejskiej, nie ograniczając się jedynie do postmodernistycznej techniki cytowania i odniesienia. Tradycja w jego twórczości jest wykorzystywana w sposób twórczy i przekształcana w materię, która pozwala na oryginalną interpretację współczesności. Niniejszy artykuł ma na celu ukazanie wybranych elementów językowych i tematycznych, które zostały przekształcone w ten sposób w trzech pierwszych powieściach autora.</p> Joanna Janusz Prawa autorskie (c) 2021 Toruńskie Studia Polsko-Włoskie https://creativecommons.org/licenses/by-nd/4.0 https://apcz.umk.pl/TSP-W/article/view/33991 Thu, 17 Dec 2020 00:00:00 +0100 O włoskiej „fantastyczności”: między leksykografią a historią literatury https://apcz.umk.pl/TSP-W/article/view/33994 <p>Fantastyczność w literaturze została omówiona tak gruntownie, że każda nowa praca na ten temat może budzić podejrzenie, że przetwarza jedynie wcześniejsze poglądy. Celem niniejszego artykułu jest jednak wypełnienie luki w badaniach nad literaturą fantastyczną, zwłaszcza włoską, i podjęcie problemu, któremu nie poświęcono do tej pory należytej uwagi. Mianowicie, w dotychczasowych badaniach nad fantastycznością w literaturze prawie zawsze pomijano etymologię słowa „fantastyczny”, koncentrując się jedynie na XIX-wiecznej literackiej genezie tego terminu. Niniejsza praca zawiera natomiast analizę jego współczesnych definicji słownikowych, ukazuje historyczny rozwój jego znaczeń od najwcześniejszego odnotowanego wystąpienia tego słowa w języku włoskim, a na koniec analizuje dokładnie grecką etymologię, zestawiając ją z najnowszym znaczeniem, jakie omawiany termin uzyskał w XIX wieku, czyli „fantastyczny” jako termin literacki. Skrupulatna analiza etymologiczna pozwala rzucić światło na zaskakujące denotacje i konotacje słowa „fantastyczny”, które, choć pomijane w słownikach włoskich, pozostają do dziś ukryte w roli i cechach charakterystycznych tej literatury we Włoszech. Artykuł stanowi wkład w badania autorki nad współczesną włoską powieścią fantastyczną. Przedstawione w artykule argumenty potwierdzają tezę autorki, że literatura fantastyczna, w szczególności włoska, służy często jako narzędzie komentowania i interpretowania rzeczywistości.</p> Patrycja Przełucka Prawa autorskie (c) 2021 Toruńskie Studia Polsko-Włoskie https://creativecommons.org/licenses/by-nd/4.0 https://apcz.umk.pl/TSP-W/article/view/33994 Thu, 17 Dec 2020 00:00:00 +0100 Analiza kontrastywna polsko-włoska a tłumaczenie leksyki specjalistycznej na przykładzie terminologii medycznej https://apcz.umk.pl/TSP-W/article/view/26718 <p><strong></strong>Artykuł mieści się w nurcie polsko-włoskich badań kontrastywnych, ukierunkowanych na badanie zagadnień związanych z przekładem na podstawie analizy językoznawczej leksyki specjalistycznej. Przedmiotem analizy są terminy medyczne, za pomocą których obydwa języki wyrażają „zapalenie”: polskim analitycznym i w pełni przejrzystym semantycznie terminom (<em>zapalenie płuc</em>, <em>zapalenie jamy ustnej</em>) odpowiadają włoskie, które cechuje mniejsza przejrzystość semantyczna i syntetyczna (jednowyrazowa) struktura z sufiksem ‑<em>ite</em> (<em>polmonite</em>,<em> stomatite</em>). Specyfika porównywanych terminów powoduje, że trudności z ich tłumaczeniem ograniczają się do przekładu na włoski i dotyczą wyboru odpowiedników terminologicznych lub opisowych. Dla przykładu <em>zapalenie płuc</em> może być oddane przy zastosowaniu terminu specjalistycznego – jako <em>polmonite</em> lub przy zastosowaniu odpowiednika opisowego – jako <em>infiammazione/flogosi polmonare</em> i/lub <em>infiammazione dei/ai polmoni</em>). Próba analizy konkretnych przykładów tłumaczeń prowadzi do konkluzji, że wybór jednego z potencjalnie możliwych odpowiedników opisowych może być zarówno wynikiem świadomego i celowego wyboru tłumacza (zastosowania np. eksplicytacji), jak i – interferencji językowej (kalki struktury polskiej). Wobec trudności związanych z jednoznacznym określeniem, czy zastosowane w przekładzie rozwiązanie jest eksplicytacją, czy wynikiem interferencji, nasuwają się wątpliwości natury metodologicznej, odnoszące się do badań nad tzw. uniwersaliami tłumaczeniowymi (do których zaliczana jest m.in. eksplicytacja).</p> Aleksandra Pronińska Prawa autorskie (c) 2020 Toruńskie Studia Polsko-Włoskie https://creativecommons.org/licenses/by-nd/4.0 https://apcz.umk.pl/TSP-W/article/view/26718 Mon, 23 Nov 2020 00:00:00 +0100 Wolność sztuki i nauki oraz ochrona własności intelektualnej z perspektywy prawa włoskiego, europejskiego i międzynarodowego https://apcz.umk.pl/TSP-W/article/view/33982 <p>Opracowanie poświęcone zostało probleamtyce wolności sztuki i nauki oraz zasadzie ochrony własności intelektualnej. Ma ono także na celu analizę złożonej równowagi między tą pierwszą a drugą. Aby dogłębnie zrozumieć tę zależność, należy najpierw wyjaśnić, jakie są dwa elementy tej równowagi: z jednej strony wolność sztuki i nauki, która jest ściśle związana z indywidualnym prawem dostępu do naukowych, artystycznych rozwój kulturowy, a z drugiej strony reżimy dotyczące własności intelektualnej. Wreszcie zasadnicze znaczenie ma omówienie, w jaki sposób różne systemy prawne podeszły do tej kwestii. Analiza została przeprowadzona z perspektywy prawa międzynarodowego i porównawczego: omówiono rozwiązania przyjęte w prawie włoskim, europejskim i międzynarodowym. Ponadto scharakteryzowano interesujące rozwiązania przyjęte w systemie prawnym USA.</p> Maria Jelda Doria Prawa autorskie (c) 2021 Toruńskie Studia Polsko-Włoskie https://apcz.umk.pl/TSP-W/article/view/33982 Thu, 17 Dec 2020 00:00:00 +0100 Stypendium jako środek wsparcia działalności kulturalnej https://apcz.umk.pl/TSP-W/article/view/31429 <p>Celem artykułu jest zbadanie, w jaki sposób jednostki samorządu terytorialnego mogą wspierać kulturę poprzez przyznawanie stypendiów. Organy stanowiące tychże jednostek mają dużą swobodę w regulowaniu warunków i trybu przyznawania stypendiów. Jednak wydawane przez nich uchwały muszą być precyzyjne i wyczerpujące oraz regulować wysokość stypendium.</p><p><strong> </strong></p> Marcin Dorochowicz Prawa autorskie (c) 2020 Toruńskie Studia Polsko-Włoskie https://creativecommons.org/licenses/by-nd/4.0 https://apcz.umk.pl/TSP-W/article/view/31429 Sat, 19 Sep 2020 00:00:00 +0200 Wolność słowa na stadionach piłkarskich. Czy kibicom piłkarskim wolno więcej niż zwykłym obywatelom? https://apcz.umk.pl/TSP-W/article/view/31422 <p>Kibice piłkarscy wspierają swoje ulubione drużyny i przygotowują specjalne oprawy meczowe. Mają oni możliwość prezentowania własnego punktu widzenia na stadionach piłkarskich. Podczas dopingu odnoszą się między innymi do historii, polityki, swoich przeciwników oraz obecnej sytuacji danego klubu. Bardzo często używają do tego niecenzuralnych słów. Czasami zdarza się, że kibice propagują faszyzm lub rasizm. Czy kibice piłkarscy mogą pozwolić sobie na więcej niż inni obywatele? Jak ich zachowanie odnosi się do ograniczenia wolności słowa? Dlaczego czasami unikają oni kary? Gdzie przebiega granica pomiędzy wolnością słowa a wygłaszaniem swoich poglądów i używania niecenzuralnych słów w ramach oprawy meczowej? Autorzy analizują kwestię zachowania kibiców piłkarskich na stadionach w kontekście wolności słowa i starają się wskazać odpowiedzi na wymienione pytania.</p> Wojciech Kiełbasiński, Mateusz Brzeziński Prawa autorskie (c) 2020 Toruńskie Studia Polsko-Włoskie https://creativecommons.org/licenses/by-nd/4.0 https://apcz.umk.pl/TSP-W/article/view/31422 Sat, 19 Sep 2020 00:00:00 +0200 Krajowy mechanizm kontroli oświadczeń w trakcie kampanii wyborczej - wytyczne w świetle orzecznictwa ETPCz. Kampania wyborcza - wytyczne w świetle orzecznictwa ETPCz https://apcz.umk.pl/TSP-W/article/view/33981 Zapobieganie postępującym zjawiskom kampanii negatywnej, demagogii i rozpowszechnianiu nieprawdziwych informacji jest jednym z najważniejszych wyzwań dla jakościowej kampanii wyborczej. Jednym z rozwiązań może być ustanowienie przyspieszonego postępowania wyborczego, dla którego wzoru można szukać m.in. w polskim ustawodawstwie (art. 111 Kodeksu wyborczego). Choć Europejski Trybunał Praw Człowieka w Strasburgu nigdy nie wypowiedział się w sposób wyczerpujący na temat mechanizmu kontroli przyspieszonej w kampanii wyborczej, analiza orzecznictwa pozwala na wskazanie minimalnych standardów. Artykuł wskazuje na przekrojowe rozumienie wolności słowa w odniesieniu do kampanii wyborczej, a także minimalne wymogi, jakie powinien spełniać ten mechanizm. <br /><br />Przetłumaczono z www.DeepL.com/Translator (wersja darmowa) Kamil Kapica Prawa autorskie (c) 2021 Toruńskie Studia Polsko-Włoskie https://creativecommons.org/licenses/by-nd/4.0 https://apcz.umk.pl/TSP-W/article/view/33981 Thu, 17 Dec 2020 00:00:00 +0100 Expression of opinion through Acts. A brief analysis of the Hungarian Constitutional Courts practice https://apcz.umk.pl/TSP-W/article/view/35562 <p>The aim of the article is to present how one can excercise their freedom of expression through acts. I focus ont the decisions of the Hungarian Constitutional Court, the European Court of Human Rights and the U. S. Supreme court. I analyze these decisions, and compare the fundamental rights that can collide, such as freedom of expression versus the right to property, which one should prevail when they come into collision. I also study how one can decide, whether the act should fall within the protected circle of the freedom of expression, or it should be penalized as a crime, or misdemeanor.</p> Szabolcs Stock Prawa autorskie (c) 2021 Szabolcs Stock https://creativecommons.org/licenses/by-nd/4.0 https://apcz.umk.pl/TSP-W/article/view/35562 Tue, 28 Sep 2021 00:00:00 +0200 Ograniczenia wolności słowa w Internecie https://apcz.umk.pl/TSP-W/article/view/31423 <p>Rozwój usług Internetowych spowodował wiele zmian w sposobach wyrażania naszych opinii i pomysłów. Autor przeprowadzi rozważania odnośnie tego czy określenie “wolność słowa” jest wciąż adekwatne do współczesnych czasów, odnosząc się do rozmów w przestrzeni mediów społecznościowych. Powszechnie wiadomo, że wolność słowa i wolność wypowiedzi nigdy nie były absolutne i pewne ich ograniczenia są całkowicie legalne oraz konieczne. Jednakże, jak autor spróbuje wykazać, istnieją poważne wątpliwości odnośnie wykonalności takich ograniczeń w sieci, a także efektywnego dowodzenia, że cudze prawa zostały naruszone w związku z przekroczeniem granic wolności wypowiedzi. Propozycje możliwych rozwiązań w walce z mową nienawiści i innymi przejawami przekraczania prawa do wolności wypowiedzi także zostaną zaprezentowane.</p> Bartosz Brzyski Prawa autorskie (c) 2020 Toruńskie Studia Polsko-Włoskie https://creativecommons.org/licenses/by-nd/4.0 https://apcz.umk.pl/TSP-W/article/view/31423 Fri, 18 Sep 2020 00:00:00 +0200