Vol 51, No 1 (March 2018)

Table of Contents

Liang Lu, Zhenhai Liu, Jing Zhao
1 - 22
Rajani Singh, Agnieszka Wiszniewska-Matyszkiel
23 - 54
Gang Li, Vicenţiu D. Rădulescu, Dušan D. Repovš, Qihu Zhang
55 - 77
Anmin Mao, Hejie Chang
79 - 89
Ming Wang, Anping Liu
91 - 109
Bitao Cheng, Jianhua Chen, Xianhua Tang
111 - 133
Zhenhai Liu, Dumitru Motreanu, Shengda Zeng
135 - 150
Mouhamed Moustapha Fall, El hadji Abdoulaye Thiam
151 - 181
José Martínez-Alfaro, Ingrid S. Meza-Sarmiento, Regilene D. S. Oliveira
183 - 213
Guofeng Che, Haibo Chen
215 - 242
Sauvik Mukherjee
243 - 257
Dahisy V. de S. Lima, Oziride Manzoli Neto, Ketty A. de Rezende, Mariana R. da Silveira
259 - 311
Cao Zhao, Ercai Chen
313 - 329


Partnerzy platformy czasopism