W sprawie edycji zbiorów pieczęci i opisu wyobrażeń napieczętnych

Marek Adamczewski

DOI: http://dx.doi.org/10.12775/SZ.2016.11

Abstrakt


Zarys treści: Głos w dyskusji na temat sposobu opisywania wyobrażeń pieczęci publikowanych w wydawnictwach źródłowych.

Abstract: A voice in a discussion about ways of describing seal imagery in source publications.


Słowa kluczowe


pieczęć; sfragistyka; Archiwum Państwowe w Poznaniu; edycja źródeł

Pełny tekst:

PDF

Bibliografia


Źródła

„Dziennik Urzędowy Królestwa Polskiego” 1860, t. 54, nr 12

„Dziennik Ustaw RP” 1919, nr 69, poz. 416; 1927, nr 115, poz. 980; 2005, nr 235, poz. 2000 Niesiecki K., Herbarz Polski, t. 4, wyd. J. N. Bobrowicza, Lipsk 1839

Literatura

Adamczewski M., Uwagi w sprawie systemów sfragistycznych i typologii pieczęci miejskich, w: Dawne pieczęcie. Typologia – metody badań – interpretacje, red. Z. Piech, Warszawa 2015, s. 97–144

Hlebionek H., Katalog pieczęci przy dokumentach samoistnych w zasobie Archiwum Państwowego w Bydgoszczy, Warszawa 2012

Hlebionek H., Pieczęcie na ziemiach polskich pod zaborem pruskim. Zarys problematyki, w: Dawne pieczęcie. Typologia – metody badań – interpretacje, red. Z. Piech, Warszawa 2015, s. 529–551

Materiały do polskiego słownika sfragistycznego, oprac. A. Baniecki i in., „Archiwista Polski” 59, 2010, nr 3, s. 43–56

Соболева Н.А., Артамонов В.А., Симболь России, Москва 1993

Винклерь П.П. фонь, Гербы городов, губернiй, областей и посадовь рoссiйской имперiи, С.-Петербургь (br.) Wittyg W., Pieczęcie miast dawnej Polski, Kraków 1905–1914

Zbiory pieczęci w Polsce, red. Z. Piech, W. Strzyżewski, Warszawa 2009

Zbiór tłoków i stempli pieczętnych w zasobie Archiwum Państwowego w Poznaniu, red. P. Pokora (współudział: M. Hlebionek), Poznań 2015

Znamierowski A., Elementy herbu polskiego 1295–1995, w: Orzeł Biały. Herb państwa polskiego. Materiały sesji naukowej w dniach 27–28 czerwca 1995 roku na Zamku Królewskim w Warszawie, red. S.K. Kuczyński, Warszawa 1996, s. 85–94


Refbacks

  • There are currently no refbacks.

Partnerzy platformy czasopism