The turn of 1918 and 1919 in Lithuania in the light of unknown documents

Joanna Gierowska-Kałłaur

DOI: http://dx.doi.org/10.12775/SDR.2019.EN4.02

Abstrakt


Dzięki nieznanym dotąd, unikalnym dokumentom odnalezionym w dwóch moskiewskich archiwach (Архив внешней политики Российской империи; Российский государственный военный архив), pisanym na przełomie 1918 i 1919 roku przez przedstawicieli dwóch stron polsko-sowieckiego frontu autorka omawia sytuację w Wilnie na przełomie grudnia 1918 i stycznia 1919 roku.

 

Thanks to previously unknown documents found in two Moscow archives (Archive of the Foreign Policy of Imperial Russia and Russian State Military Archive), written at the turn of 1918 and 1919 by representatives of two sides of the Polish-Soviet front, the author discusses the situation in Vilnius at the turn of December 1918 and January 1919.


Słowa kluczowe


Litwa 1918-1919; Wilno; wojna polsko-sowiecka 1920; bolszewicy; Bund; Wileńska Samoobrona; Litwini; Żydzi; Polacy; Białorusini; Lithuania 1918-1919; Vilnius; Polish-Soviet war 1920; Bolsheviks; Bund; Vilnius Self-Defence; Lithuanians; Jews; Poles

Pełny tekst:

PDF (English)

Bibliografia


Deruga A., Polityka wschodnia Polski wobec ziem Litwy, Białorusi i Ukrainy (1918-1919), Warszawa, 1969.

Gierowska-Kałłaur J., „Depozyty” Walerego Sławka przechowywane w Moskwie. („Biuro Detaszowane Oddziału II Naczelnego Dowództwa 1919”), „Studia z Dziejów Rosji i Europy Środkowo-Wschodniej” 47, 2012, pp. 208–272.

Gierowska-Kałłaur J., Polacy z guberni północno-zachodnich (białoruskich) wobec idei odbudowy niepodległej Polski oraz białoruskich idei niepodległościowych. Polacy na Białorusi od końca XIX do początku XXI wieku, vol. 2, ed. Tadeusz Gawina, Warszawa, 2018.

Gierowska-Kałłaur J., “Stanisław Bułak-Bałachowicz. Postać, która mogła połączyć narody byłego Wielkiego Księstwa Litewskiego, a jednak ich nie połączyła,” Acta Baltico-Slavica, 41, 2017, pp. 77–155.

Gierowska-Kałłaur J., preface to: A. Szklennik, Wspomnienia o wydarzeniach w Wilnie i w kraju. Dziennik, part 1, comp. by J. Gierowska-Kałłaur, in: Metamorfozy społeczne, vol. 18, Warszawa, 2018, pp. 7–37.

Gierowska-Kałłaur J., Zarząd Cywilny Ziem Wschodnich, Warszawa, 2003.

Gierowska-Kałłaur J., “Żydzi i Polacy na Wileńszczyźnie w latach 1919–1920,” in: Świat NIEpożegnany. Żydzi na dawnych ziemiach wschodnich Rzeczypospolitej w XVIII–XX w., ed. K. Jasiewicz, Warszawa–Londyn, 2004.

Gierowska-Kałłaur J., “Wpływ zmiany okupanta na miejską wielonarodowościową społeczność. Przypadek Wilna w latach I wojny światowej,” in: Gorad ì âgo žyhary: portrèt na fone èpohì. X–XX stst., ed. A. F. Smalenčuk, Mìnsk, 2016.

Jurkiewicz J., Rozwój polskiej myśli politycznej na Litwie i Białorusi w latach 1905-1922, Poznań, 1983.

Łossowski P., Konflikt polsko-litewski 1918–1920, Warszawa, 1996.

Michaluk D., Białoruska Republika Ludowa 1918–1920. U podstaw białoruskiej państwowości, Toruń, 2010.

Rezmer W., “4 stycznia 1919 roku – początek wojny Polski z Rosją Sowiecką,” Przegląd Historyczno-Wojskowy, 2009, no. 1, pp. 55–68.

Rezmer W., “Начало польско-советской войны 1919-1920 гг.: исследовательский вопрос,” in: Чичеринские чтения. Россия и мир после первой мировой войны (К 90-летию окончания войны и подписания послевоенных соглашений). Материалы международной научной конференции 11-12 ноября 2008 г., Тамбов, 2009, pp. 266–281.

Rezmer W., “Когда и почему началас война между Польшей и Советской Россий? Историогрaфия вопроса,” in: Россия и Польша: долг памяти и право забвения (Mocквa, 22-24 октявря 2009 г.). Тезисы докладов, Mocквa, 2009, p. 76.

Wyszczelski L., Wojna polsko-rosyjska 1919–1920, vol. 1, Warszawa, 2010.


Partnerzy platformy czasopism