Polityczno-etniczny aspekt kształtowania się wschodnich granic Republiki Białorusi w latach 1918–1924

Stanisław Boridczenko

DOI: http://dx.doi.org/10.12775/SDR.2019.2.05

Abstrakt


W artykule omówiono historyczny kontekst problemów granicznych Białorusi w latach 1918–1924. Skoncentrowano się głównie na źródłach archiwalnych opisujących debaty wewnątrz partii, które uwarunkowywały zmiany na mapie politycznej. Temat taki podjęto, gdyż w polskojęzycznej literaturze problematyka wymiany ziem między Białorusią a Rosją w latach dwudziestych XX w. została opisana w sposób ogólny, lekceważąc obecnie dostępne źródła i bez uwzględnienia czynników o charakterze etnicznym.


Słowa kluczowe


Republika Białorusi; historia; granice; ZSRR

Pełny tekst:

PDF

Bibliografia


Źródła

Narodowe Archiwum Republiki Białoruś (НАРБ)

Ф. 4-п, Оп. 1, Д. 1247, Л. 64–65, Копия; Л. 66–73, Копия; Л. 1–7; Д. 683, Л. 10–14, Копия; Д. 2479, Л. 61–64, Копия

Административно-территориальное устройство БССР: справочник. В 2-х томах, т. 1: 1917–1941 гг., Минск 1985.

Государственные границы беларуси. Cборник документов и материалов в двух томах, s. 1, Минск 2012.

Знешняя палітыка Беларусі. зборнік дакументаў і матэрыялаў, т. 2: 1923–1927 гг., Мінск 1999.

Постановления пятого Всебелорусского Съезда Советов, Минск 1924.

Седьмая (Апрельская) Всероссийская конференция РСДРП(б). Стенографический отчет, Москва 1958.

Opracowania

Ablamski P., Kwestia narodowościowa na peryferiach Europy Środkowo-Wschodniej. Przypadek Polesia między dwiema wojnami, „Studia z Dziejów Rosji i Europy Środkowo-Wschodniej” 52 (2017).

Borzęcki J., The Soviet-Polish Peace of 1921 and the Creation of Interwar Europe, New Haven 2008.

Ciesielski S., Kresy Wschodnie II Rzeczypospolitej i problemy identyfikacji narodowej, w: Przemiany narodowościowe na Kresach Wschodnich II Rzeczypospolitej, red. S. Ciesielski, Toruń 2003, s. 9–51.

Gierowska-Kałłaur J., „Białorusini” czy „Moskale”? Ludność miejscowa Białej Rusi w świetle raportów emisariuszy Straży Kresowej Okręgu Brzesko-Grodzieńskiego, „Studia z Dziejów Rosji i Europy Środkowo-Wschodniej” 48 (2013), s. 44–73.

Głogowska H., Białoruś 1914–1929. Kultura pod presją polityki, Białystok 1996.

Kipel V., Kipel Z., Byelorussian Statehood. Reader and Bibliography, Michigan 1988.

Marples D.R., Belarus. A Denationalized Nation, Abingdon 1999.

Michaluk D., Białoruska Republika Ludowa 1918–1920. U podstaw białoruskiej państwowości, Toruń 2010.

Michaluk D., Białoruska Republika Ludowa między Wschodem a Zachodem (1918–1919), „Studia Białorutenistyczne” 3 (2009), s. 63–101.

Mironowicz E., Tokć, S., Radzik, R., Zmiana struktury narodowościowej na pograniczu polsko-białoruskim w XX wieku, Białystok 2005.

Radzik R., Między zbiorowością etniczną a wspólnotą narodową. Białorusini na tle przemian narodowych w Europie Środkowo-Wschodniej XIX stulecia, Lublin 2000.

Snyder T., The Reconstruction of Nations. Poland, Ukraine, Lithuania, Belarus, 1569–1999, Oxford 2003.

Wróbel P., Kształtowanie się białoruskiej świadomości narodowej a Polska, Warszawa 1990.

Басалай А., Развитие наций и их взаимоотношений в СССР, Москва 1998.

Белявина В.Н., Беларусь в годы Первой мировой войны, Минск 2013.

Борисёнок Ю.А., Белорусско-российское пограничье в 1918‒1944 годах, „Вопросы истории” (2004), nr 12.

Брыгадзін П.І., Ладысеў У.Ф., Беларусь паміж Усходам і Захадам. Станаўленне дзяржаўнасці і тэрытарыяльнай цэласнасці Беларусі (1917–1939 гг.). Мiнск 2003.

Волкава В.B., Адміністрацыйна-тэрытарыяльнае ўладкаванне акупаванай тэрыторыі Беларусі ў гады Першай сусветнай вайны (кастрычнік 1915 г. – люты 1918 г.), „Беларускi Гiстарычны Часопiс” (2017), № 10.

Волкава B.B., Пашпартная сістэма зоны Обер Ост у гады Першай сусветнай вайны, „Беларускі гістарычны часопіс” (2015), № 3.

Гринблат М.Я., Белорусы. Очерки происхождения и этнической истории, Москва 1968.

Коршук У.К., Платонаў Р.П., Раманоўскі I.Ф., Фалей Я.С., Беларусiзацыя. 1920-я гады. Дакументы і матэрыялы, Минск 2001.

Лазько Р.Р., Кротаў А.М., Мязга М.М., Беларусь у еўрапейскай палітыцы, 1918–1925 гг. Нарысы, Гомель 2003.

Требов О.В., Как большевики делили гомельскую губернию между Россией и Белоруссией, „Родина” (2003), № 8.

Хомич С., Территория и государственные границы Беларуси в ХХ веке. От незавершенной этнической самоидентификации и внешнеполитического произвола к современному status quo, Минск 2011.

Ціхаміраў А.В., Беларусь у сістэме міжнародных адносін перыяду пасляваеннага ўладкавання Еўропы і польска-савецкай вайны (1918–1921гг.), Мінск 2003.

Штыхов Г.В., Археолагі дапаўняюць летапісцаў, Мiнск 2009.


Partnerzy platformy czasopism