U źródeł drugiego Komitetu Zachodniego. Sprawa polska na Ziemiach Zabranych w latach 1860–1862

Stanisław Wiech

DOI: http://dx.doi.org/10.12775/SDR.2019.1.08

Abstrakt


Artykuł dotyczy genezy powstania w 1862 r. Komitetu Zachodniego odpowiedzialnego za opracowanie programu depolonizacji zachodnich guberni Cesarstwa Rosyjskiego. Był on piątym w dziejach carskiej Rosji specjalnym komitetem o szerokich kompetencjach w zakresie zarządzania rubieżami Cesarstwa.

 

At the Roots of the Second Western Committee. The Polish Case in the Taken Lands in 1860–62

The sources of the so-called second Western Committee should be sought in the reaction of the Russian authorities to the growing and unprecedented wave of social and political unrest in the early 1860s and national aspirations expressed by the Polish society. One of them was the desire to incorporate the Western Guberniyas into the Kingdom of Poland. For the first time this demand was officially put forward by the nobility of the Rahachow District (Mogilev Guberniya) in October 1861. The reaction of the Russian authorities to this event was the cancellation of the nobility elections in the Mogilev Guberniya and the arrest of the marshal of the Rahachow District Jan Bohusz.

Much greater political repercussions were brought by the congress of the nobility at Kamianets-Podilskyi (in September 1862). The gathered nobility of the Podolia Guberniya prepared an address to Tsar Alexander II, demanding the administrative integration of the Stolen Lands with the Kingdom of Poland as a condition and “the basis for the further development of both the Polish and Ukrainian people”. These demands of the Podolia nobility were received in St Petersburg as a threat to the state and an expression of Polish separatism which should be fought at all costs. Almost immediately a decision was made to set up a Western Committee to prepare decisions regarding the solution of the so-called Polish case, consisting primarily in the definitive ousting of Polish influence from the Western Guberniyas of the Russian Empire.

 

У истоков второго Западного комитета. Польский вопрос на Отобранных землях в 1860–1862 годах

Истоков образования т.н. второго Западного комитета надо доискиваться в реакции российских властей на нарастающую в начале 1860-х годов и ранее невиданную волну волнений общественных и политических настроений, а также изъявляемые польским общество национальные стремления. Одним из них было желание объединить Западные губернии с Царством Польским. Впервые это требование было официально предъявлено представителями дворянства Рогачевского уезда (Могилевской губернии) в октябре 1861 г. Реакцией российских властей на это событие стала отмена дворянских выборов в Могилевской губернии, а также арест предводителя дворянства Рогачевского уезда – Яна Богуша.

Более серьезные политические последствия принес съезд дворянства в Каменец-Подольском (IX 1862). На этом съезде дворяне Подольской губернии подготовили адрес на имя императора Александра II, в котором требовали административного объединения Отобраных земель с Царством Польским, как условие и «основу дальнейшего развития как польской так и украинской нации». Требования дворянства Подольской губернии были восприняты в Петербурге как угроза государству и проявление польского сепаратизма, который надо любой ценой истребить. Почти сразу было принято решение образовать Западный комитет, которому было поручено подготовить решения, касающиеся разрешения т.н. польского вопроса, прежде всего, заключающиеся в окончательном искоренении польского влияния из Западных губерний Российской Империи.


Słowa kluczowe


historia Polski XIX w.; historia Rosji XIX w.; Komitet Zachodni; Ziemie Zabrane

Pełny tekst:

PDF

Bibliografia


Źródła

Государственный Архив Российской Федерацйи

фонд 109 – Третье Отделение Собственной Его Императорского Величества Канцелярии, оп. 36, д. 127, 394

Российский Государственный Исторический Архив

фонд 1266 – Комитет западных губернии, oпис 1, дело, 28, 41

фонд 1267 – Западный Комитет, oп. 1, д. 12, 43

фонд 1170 – Комитет по делам Царства Польского при Государственном Совете, оп. 1, т. 16, д. 12

фонд 1282 – Канцелярия Министра Внутренних Дел, оп. 2, д. 1101, 1102

фонд 1284 – Департамент Общих Дел Министерства Внутренних Дел, оп. 241, д. 30, 1284

Gieysztor J., Litwa przed rokiem 1863, Lwów 1888.

Gieysztor J., Pamiętniki z lat 1857–1865, t. 1, Wilno 1913.

Maliszewski E., Rok 1863 na kresach mohilewskich, Warszawa 1920.

Obozierska J. ze Świętorzeckich, Męczeńskie lata, w: Nasze kresy: Mohilewszczyzna, Mohilew– Moskwa 1917.

Полное собрание законов российской империи. Сoбрание второе, т. 6: Отделение первое, Санкт-Петербург 1831; т. 8: Отделение первое, Санкт-Петербург 1834; т. 15: Отделение первое, Санкт-Петербург 1841.

Свод Законов Российской империи, повелением Государя Императора Николая Первого составленный, т. 9: Законы о состояниях, С-Петербург 1857.

Федоров В.А., Падение крепостного права в России: документы и материалы: „Положения 19 февраля 1861 года” и русское общество, вып. 2, Москва 1967.

Opracowania

Beauvois D., Trójkąt ukraiński. Szlachta, carat i lud na Wołyniu, Podolu i Kijowszczyźnie 1793– 1914, tłum. K. Rutkowski, Lublin 2005.

Fajnhauz D., Śladami Wielopolskiego. Wiktor Starzeński i jego projekty ugody polsko-rosyjskiej na Litwie i Białorusi (1851–1863), „Przegląd Historyczny” 85 (1994), z. 3.

Giller A., Historia powstania narodu polskiego w 1861–1864 r., t. 2, Paryż 1868.

Głębocki H., Starzeński Wiktor (1826–1882), PSB, t. 42/3, Wrocław 2003–2004.

Koberdowa I., Wielki książę Konstanty w Warszawie 1862–1863, Warszawa 1962.

[Przyborowski W.], Historia dwóch lat przez Z.S.L., Część druga. Rok 1862, t. 5, Kraków 1893.

Rolle M., Rzemiennym dyszlem (Z dziejów Kamieńca Podolskiego), Lwów 1914.

Staliūnas D., Litewscy biali i władze carskie przed powstaniem styczniowym: między konfrontacją a kompromisem, „Przegląd Historyczny” 89 (1998), z. 3.

Stankiewicz Z., Dzieje wielkości i upadku Aleksandra Wielopolskiego, Warszawa 1967.

Szwarc A., Ruś w wyobraźni i w rzeczywistości. Polskie koncepcje polityczne i militarne wobec ziem ukraińskich w dobie powstania styczniowego i próby ich realizacji (przegląd problematyki), w: Od Kijowa do Rzymu. Z dziejów stosunków Rzeczypospolitej ze Stolicą Apostolską i Ukrainą, red. M.R. Drozdowski, W. Walczak, K. Wiszowata-Walczak, Białystok 2012, s. 389–406.

Tarkowski M., Polacy na Litwie i Białorusi pod rządami Aleksandra II (1855–1881). Studium historyczno-prawne, Gdańsk–Sopot 2018.

Wiech S., Królestwo i zabór rosyjski w latach 1865–1914, w: Historie Polski w XIX wieku, t. 3: Historie polityczne, cz. 2, red. A. Nowak, Warszawa 2013, s. 7–260.

Wiech S., Litwa i Białoruś. Od Murawjowa do Baranowa (1864–1868), Kielce 2018 (Depolonizacja Ziem Zabranych (1864–1914). Koncepcje – mechanizmy decyzyjne – realizacja, t. 1).

Wiech S., Uczestnicy powstania styczniowego na zesłaniu we wspomnieniach Wasilija W. Berwi-Flerowskiego, w: Польские ссыльные в Сибири во второй половине XVIII – начале XX века в восприятии российской администрации, переселенцев и коренных народов Сибири, ред. С.А. Мулина, Омск 2015, s. 97–104.

Wiech S., Urząd generał-gubernatora w Rosji i w Królestwie Polskim, „Czasopismo Prawno-Historyczne” 59 (2007), z. 1.

Wiraszka M., Kamieniecki „Palazzo della Cancelleria”. Rozważania na temat recepcji renesansu włoskiego w architekturze stolicy guberni podolskiej, w: Architektura znaczeń. Studia ofiarowane prof. Zbigniewowi Bani w 65. rocznicę urodzin i w 40-lecie pracy dydaktycznej, red. A.S. Czyż, J. Nowiński, M. Wiraszka, Warszawa 2011, s. 140–153.

Zasztowt L., Kresy 1832–1864. Szkolnictwo na ziemiach litewskich i ruskich dawnej Rzeczypospolitej, Warszawa 1997.

Архипoва Т.Г., Комитет западных губерний. 1831–1848 гг. (К истории политики царизма в отношении национальных окраин), „Труды Московского Государственного историко-архивного института” 28 (Москва 1970).

Валуев П.А., Дневник министра внутренних дел. 1861–1864 гг., т. 1, ред. П.А. Зайончковский, Москва 1961.

Высшие и центральные учреждения России. 1801–1917, т. 1, Санкт-Петербург 2000.

Государственная канцелярия 1810–1910, Санкт-Петербург 1910.

Дамешек Л.М., Дамешек И.Л., Окраины Российской империи: институты и бюрократия XIX – начала XX веков, Иркутск 2015.

Дамешек Л.М., Особые комитеты как форма управления окраинами империи в XVIII – начале XX вв., „Вестник Бурятского Университета”, Улан-Удэ 2004 (История. Серия 4, вып. 8).

Ерошкин Н.П., Крепостническое самодержавие и его политические институты, Москва 1981.

Зайончковский П.А., Отмена крепостного права в России, Москва 1960.

Западные окраины Российской империи, ред. М. Долбилов, А. Миллер, Москва 2007. Исаев И.А., История государства и права России, Москва 2004.

Комзолова А.А., Политика самодержавия в Северо-Западном крае во второй половине 1850-х–1870-х годах, Москва 2003.

Конец крепостничества в России (документы, письма, мемуары, статьи), ред. В.А. Федоров, Москва 1994.

Лемке М., Очерки освободительного движения 60-х годов, Санкт-Петербург 1908. Лепеш O., Деятельность высших территориальных комитетов государственного аппа-

рата Российской империи по управлению территорией Беларуси в XIX в., w: Беларуские земли в составе Российскго государства (1772–1917), ред. В.А. Божанов, Минск 2013, s. 156–163.

Мацузато К., Из комиссаров антиполонизма в просветителей деревни: мировые посредники на Правобережной Украине (1861–1917 гг.), w: Социальная трансформация и межэтнические отношения на Правобережной Украине: 19 – начало 20 вв., ред. К. Мацузато, Москва 2005, s. 62–121.

Милютин Д.А., Воспоминания генерал-фельдмаршала, графа Д.А. Милютина. 1860–1862, ред. Л.Г. Захаровa, Москва 1999.

Муравьев М.Н., Четыре политические записки о Северо-Западном крае. 1830 г., 1831 г., 1864 г., 1865 г., „Русский архив” (1885), № 6.

Нольде А.Э., Очерки по истории кодификации местных гражданских законов при графе Сперанском, вып. 1: Попытка кодификации литовско-польского права, Санкт-Петербург 1906.

Подорожняя Е.А., Институт предводителей дворянства в Беларуси во второй половине XIX – в начале XX в., w: Беларусь у пачатку ХХ ст.: Да 100-годдзя БДПУ, ред. А.І. Андарала, М.М. Забаўскі, А.М. Люты, Мінск 2014, s. 254–260.

Середонин С.М., Исторический обзор деятельности комитета министров, т. 1–3, Санкт-Петербург 1902.

Эпштейн Э.Е., Формирование имперской стратегии управления: Царство Польское (1831–1843), Москва 2016.

Эсадзе С., Историческая записка по управлению Кавказом, т. 1, Тифилис 1907.


Partnerzy platformy czasopism