Kwestia narodowościowa na peryferiach Europy Środkowo-Wschodniej. Przypadek Polesia między dwiema wojnami

Pavel Ablamski

DOI: http://dx.doi.org/10.12775/SDR.2017.2.03

Abstrakt


The problem of nationality on the periphery of Central Eastern Europe. The case of Polesia between the two wars

Abstract

The territory of Polesia in the interwar period was an area of competition between the national movements of Belarusian, Polish, Russian, and Ukrainian communities. In the Polesia Province, the scope of activity and intensification of national factors were not the same. An influence of the Belarusian movement was seen only in the north of the province, in the districts of Kosów and Prużana. The more active in Polesia Ukrainian movement was the strongest in southern, and south-western districts: of Brześć on the Bug, Kobryń, and Kamień Koszyrski. Russians were the most successful in the cities of Brześć and Pińsk, and in the eastern part of the region, in the neighbourhood of the towns of Łuniniec and Dawidgródek, where influences of the Belarusian and Ukrainian movements were minimal. But the idea of “the great Russian nation” was gradually becoming an anachronism within the borders of the Second Republic of Poland. Poland was an active player in the arena of national affairs in Polesia, as it sought to gain the support of local people through a unification policy of the state apparatus. The apogee of the Polonization action was in 1932–1939, after the office of Polesia voivode was taken by Col. Wacław Kostka-Biernacki. Activists of various national movements in Polesia were actively fought against by the State authorities. The voivodeship administration hampered all non-Polish national agitation among inhabitants of the region. The government of the Second Polish Republic did not succeed in combating civilisational backwardness in Polesia. An average inhabitant of the region was, in the first place, a member of his local rural community and often had no idea that for the State administration he was a Pole, for an Orthodox priest he was a Russian, and for a radical rural intellectual – a Belarusian or Ukrainian. A passive attitude of the majority of local people towards the question of nationality was still common at the end of the interwar period.

 

Национальный вопрос на окраине Центрально-восточной Европы. Случай Полесья между двумя войнами.

Аннотация

В межвоенный период в Полесье имело место соперничество на национальной почве между белорусскими, польскими, русскими и украинскими кругами. В Полесском воеводстве диапазон действий и степень интенсивности упомянутых национальных факторов не были однородными. Влияние белорусского движения было заметно только на севере Полесья в Косовском и Пружанском поветах. У более стихийного украинского движения в Полесье больше всего плацдармов находилось южных и юго-западных поветах – Брестском, Кобринском, а также Каширском. Русские имели самый большой успех в городах – Бресте и Пинске, а также на востоке воеводства в окрестностях Лунинца и Давид-Городка, где влияние белорусского и украинского движений было ничтожно. Однако идея «великого русского народа» в границах Второй Речи Посполитой постепенно становилась анахронизмом.

Польша являлась активным игроком на Полесском национальном поле, пытаясь привлечь местное население посредством унификационных действий государственного аппарата. Полонизационная акция достигла апогея в 1932-1939 годах, после вступления в должность Полесского воеводы полковника Вацлава Костка-Бернацкого. Власть последовательно боролась с деятелями отдельных национальных движений в Полесье. Воеводская администрация активно препятствовала ведению всякой непольской национальной агитации среди полещуков.

Властям Второй Речи Посполитой определенно не удалось преодолеть огромную цивилизационную отсталость в Полесье. Среднестатистический полещук оставался, прежде всего, членом сельской общины и часто не имел понятия, что для государственной администрации – он – поляк, для православного священника – русский, а для радикального сельского интеллигента – белорус или украинец. Пассивная позиция большинства полещуков по национальному вопросу продолжала быть всеобщим явлением к концу межвоенного двадцатилетия.


Słowa kluczowe


II Rzeczpospolita; Polesie; projekt narodowy; Białorusini; Polacy; Rosjanie; Ukraińcy; Second Polish republic; Polesia; national project; Belarusians; Poles; Russians; Ukrainians

Pełny tekst:

PDF

Bibliografia


Archiwalia i rękopisy:

Archiwum Akt Nowych

Urząd Wojewódzki w Brześciu nad Bugiem (Urząd Wojewódzki Poleski) Biblioteka Narodowa

Materiały po Olenie Kisielewskiej (mf 69743)

Państwowe Archiwum Obwodu Brzeskiego Starostwo Powiatowe Brzeskie (f. 2)

Starostwo Powiatowe Łuninieckie (f. 2002) Starostwo Powiatowe Pińskie (f. 2001)

Urząd Wojewódzki Poleski (f. 1)

Zakład Narodowy im. Ossolińskich (Dział Rękopisów)

sygn. 15641/II/t.1 (mf 10159), Antoni Zięba, „Pamiętnik pedagogiczny. Wspomnienia i refleksje”, t. 1 [lata 1900–1939]

sygn. 16731/II (mf 35885), Stanisława Cybulska-Białowieska, „Moje wspomnienia (lata 1922–1945)”

Prasa:

„Под небом Полесья”, Пинск 1931

„Наше время”, Вильно–Варшава 1934

„Tęcza”, Poznań 1938

„Biuletyn Polsko-Ukraiński”, Warszawa 1938

Opracowania:

Cichoracki P., Droga ku anatemie. Wacław Kostek-Biernacki (1884–1957), Warszawa 2009.

Cichoracki P., Działalność wywrotowa w województwach północno-wschodnich II Rzeczypospolitej

Polskiej – jedno z następstw Wielkiej Wojny, w: Wojna i ludzie. Społeczne aspekty I wojny światowej w Europie Wschodniej, red. D. Michaluk, Ciechanowiec 2015.

Cichoracki P., Komuniści na Polesiu w latach 1921–1939, Łomianki 2016.

Cichoracki P., Memoriał narodowościowy wojewody poleskiego Wacława Kostka-Biernackiego z 8 września 1934 r., „Wrocławskie Studia Wschodnie” (2012), nr 16.

Cichoracki P., Województwo poleskie 1921–1939. Z dziejów politycznych, Łomianki 2014.

Ciesielski S., Kresy Wschodnie – dynamika przemian narodowościowych, w: Kresy Wschodnie II Rzeczypospolitej. Przekształcenia struktury narodowościowej 1931–1948, red. S. Ciesielski, Wrocław 2006.

Drugi powszechny spis Rzeczypospolitej Polskiej z dn. 9 XII 1931 r. Mieszkania i gospodarstwa domowe. Ludność. Stosunki zawodowe. Województwo Poleskie, Warszawa 1938.

Dworakowski S., Szlachta zagrodowa we wschodnich powiatach Wołynia i Polesia. Relacje z terenu, Warszawa 1939.

Gierowska-Kałłaur J., Zarząd Cywilny Ziem Wschodnich (19 lutego 1919 – 9 września 1920), Warszawa 2003.

Gomółka K., Białorusini w II Rzeczypospolitej, Gdańsk 1992.

Grott O., Instytut Badań Spraw Narodowościowych i Komisja Naukowych Badań Ziem Wschodnich w planowaniu polityki II Rzeczypospolitej Polskiej na Kresach Wschodnich, Kraków 2013.

Krysiński A., Liczba i rozmieszczenie Ukraińców w Polsce, „Sprawy narodowościowe” (1928), nr 6.

Massis E., Próby wykształcenia tożsamości narodowej u ludności słowiańskiej na Polesiu w pierwszych latach II Rzeczypospolitej Polskiej (1920–1928), „Adeptus” (2015), nr 5.

Michaluk D., Białoruska Republika Ludowa 1918–1920: u podstaw białoruskiej państwowości, Toruń 2010.

Obrębski J., Polesie, red. A. Engelking, Warszawa 2007.

Pierwszy powszechny spis Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 30 września 1921 roku. Mieszkania. Ludność. Stosunki zawodowe. Województwo Poleskie, Warszawa 1926.

Polesie w polityce rządów II Rzeczypospolitej, red. W. Śleszyński, Białystok–Kraków 2009.

Protokoły i raporty zebrań wojewodów i starostów – województwo poleskie, red. W. Śleszyński, Kraków 2014.

Śleszyński W., Województwo poleskie, Kraków 2014.

Tomaszewski J., Z dziejów Polesia 1921–1939. Zarys stosunków społeczno-ekonomicznych, Warszawa 1963.

Wasilewski L., Sprawa Kresów i mniejszości narodowych w Polsce, Warszawa 1925.

Wasilewski L., Wspomnienia 1870–1904 (1914). Fragmenty dziennika 1916–1926, diariusz podróży po kresach 1927, oprac. J. Dufrat, P. Cichoracki, Łomianki 2014.

Винниченко І., Українці Берестейщини, Підляшшя й Холмщини в першій половині XX ст. Хроніка подій, Київ 1997.

Дмитріюк В., Дорогами війни та миру, [b.m.w.] 2012.

Ильин A., Шалаш поэтов, „Гiстарычная брама: гісторыя і культура Палесся” (2004), nr 1.

Ильин А., Всплеск русского движения в Давид-Городке в 1928–1931 годах, w: Берасцейскі хранограф: зб. навук. прац., ред. М. Часноўскі, вып. 4, Брэст 2004.

Кисілевська О., По рідному краю, Коломия 1935.

Мазько Э., Палессе ў канцэпцыях беларускіх палітычных партый Заходняй Беларусі, w: Загароддзе–3, ред. Ф. Клімчук, А. Энгелькінг, В. Лабачэўская, Мінск 2001.

Мисиюк В., Исследование национальных процессов в Восточной Европе на примере Полесского воеводства (1921–1939 гг.), „Перекрёстки” (2007), nr 3–4.

Мисиюк В., Национальные процессы и церковь в Полесском воеводстве (1921–1939 гг.), „Перекрёстки” (2009), nr 1–2.

Місіюк В., Просвіта на Поліссі (1923–1938 рр.), „Наукові записки Національного університету «Острозька академія»: Історичні науки” (2013), nr 21.

Монтвилов М., Русская гимназия в Бресте на Буге 1919–1939 гг., Ним–Брест–Минск 1996.

Одрач Ф., Наше Полісся, „Пам’ятки України” (2002), nr 3–4.

Пашкевіч A., Нацыянальныя працэсы ў Палескім ваяводстве ў 1920-я гг. праз прызму вынікаў выбарчых кампаній у польскі парламент, „Arche” (2013), nr 4.

Терешкович П., Этническая история Беларуси XIX – начала XX в. в контексте Центрально-Восточной Европы, Минск 2004.

Ціхарацкі П., „Паляшук” – аб’ект цывілізацыйнай місіі і пакрыўджаны суайчыннік. Праваслаўныя вясковыя жыхары Палескага ваяводства ў польскай папулярнай літаратуры міжваеннага перыяду, „Arche” (2014), nr 7–8.

Швайко В., Русская диаспора в Польше в 20–30 гг. XXв., „Диаспоры” (2004), nr 2.


Partnerzy platformy czasopism