The depreciation of the great jubilee: the celebrations of the 1150th anniversary of Russian statehood in Novgorod the Great (2012)

Mikołaj Banaszkiewicz

DOI: http://dx.doi.org/10.12775/SDR.2016.EN1.07

Abstrakt


The article is devoted to the subject of the 1150th anniversary of the Russian Statehood celebrated in September 2012. It was the liberal political commentary writings accompanying the original model of the jubilee celebrated in 1862 that was used as the point of reference of the rhetoric of the celebrations’ initiator, the President of Russian Federation Dmitry Medvedev. This made the president of Russia refer very often to the “Epoch of the Great Reforms” (the 1860s, and 1870s). The article describes the course of the jubilee celebrations with accompanying information campaign in the public mass media, as well as a failed legislative action to make the symbolic anniversary of the origins of the Russian Statehood a National Day. In the conclusions, the author distances himself from the absolutisation of political causes (customary in the Polish writing blaming of the low political culture of the power elite) of the jubilee’s failure. In the author’s opinion, the main reason for the fiasco of the analysed enterprise lies in the difficulties to create a coherent historical narration which would combine various political traditions and their fundamental values.

The research, making the fundamentals of the text, subscribes to the interdisciplinary studies – flourishing in Poland these days – of collective memory and identity. The research perspective chosen by the author makes it possible to enrich the traditionally understood political history and history of ideas with the most recent achievements of historical anthropology. The purpose of this is to present not only a cultural context of the symbolic dimension of ars regendi (with the problem of legitimization of power at the lead), but also to discover the sources for the durability of symbols as invisible bonds tying the political community.

 

Статья посвящена празднованию 1150-летия российской государственности, которое проходило в Новгороде в сентябре 2012 г. За точку отсчета для риторики инициатора торжества, Президента Российской Федерации Д. Медведева, была избрана либеральная публицистика, сопровождавшая первообраз юбилея в 1862 г. Этот прием был продиктован фактом частого обращения тогдашнего главы России к «эпохе великих реформ» (60-е и 70-е гг. XIX в.). В тексте обсуждается ход юбилея и, посвященное ему, медийное освещение в средствах массовой информации. Была также представлена неудачная законодательная инициатива, предусматривающая признание символической годовщины начала Руси государственным праздником. Заключения текста отмежеваются от абсолютизирования политических причин (традиционное в польской публицистике сваливание вину на низкий уровень политической культуры элиты власти) неудачи юбилея. По мнению автора, главная причина провала, обсуждаемого мероприятия, заключается в трудностях создания связного исторического повествования, контаминирующего разнообразные политические традиции и лежащие у их основ ценности.

Исследования, являющиеся методологическим фундаментом текста, вписываются в междисциплинарное изучение памяти и коллективной идентичности, переживающее расцвет в Польше. Принятый исследовательский ракурс позволяет обогатить традиционно понимаемую проблемную политическую историю и историю идей свежайшими достижениями исторической антропологии. Целью такого действия является не только показать культурный контекст символического измерения ars regendi (во главе с проблемой легитимизации власти), но и выявление источников устойчивости символов, как незримых уз, скрепляющих политическое сообщество.


Słowa kluczowe


Russia, liberalism, commemoration, jubilee, collective memory, Alexander II, Dmitry Medvedev

Pełny tekst:

PDF (English)

Bibliografia


Banaszkiewicz M., O symbolach, uroczystościach i wychowaniu patriotycznym w Rosji, w: Rozpad ZSRR i jego konsekwencje dla Europy i świata, part 4: Reinterpretacja po dwudziestu latach, Eds. Jach A., Kuryłowicz M., Kraków 2012, pp. 23–37.

Banaszkiewicz M., Reformy a zmiana społeczna w Rosji Aleksandra II. Dymitr Milutin i gazeta „Gołos” w sporach o kształt oświaty i armii, doctoral dissertation, Kraków 2015.

Baszkiewicz J., Nowy człowiek, nowy naród, nowy świat. Mitologia i rzeczywistość rewolucji francuskiej, Warszawa 1993.

Baszkiewicz J., Władza, Wrocław 1999.

Bieleń S., Szanse modernizacji na tle osobliwości rosyjskiej polityki, w: Bariery modernizacji Rosji, red. S. Bieleń, A. Skrzypek, Warszawa 2014, pp. 209–232.

Broda M., „Rosyjska idea” i problemy modernizacyjne Rosji, w: Bariery modernizacji Rosji, red. Bieleń S., Skrzypek A., Warszawa 2014, pp. 55–72.

Connerton P., Jak społeczeństwa pamiętają, Warszawa 2012. Goff J. le, Historia i pamięć, Warszawa 2007.

Hein-Kircher H., „Mityczne odczytanie rzeczywistości”. Konstrukcje rzeczywistości, funkcje i wpływ mitów politycznych na kulturę pamięci, w: Polsko-niemieckie miejsca pamięci, t. 4: Refleksje metodologiczne, red. Traba R., Hahn H.H., współpr. Górny M., Kończal K., Warszawa 2013, pp. 123–132.

http://www.1150russia.ru/programma-yubileya.html (dostęp: 26.03.2015).

http://www.video-duma.ru/watch/?id=303230 (dostęp: 5.07.2015).

Kalinin I., The Struggle for History: The Past as a Limited Resource, w: Memory and Theory in Eastern Europe, ed. Blacker U., Etkind A., Fedor J., New York 2013, pp. 255–265.

Korzeniewski B., Wprowadzenie. Przemiany pamięci społecznej z perspektywy teorii kultury – polskie i niemieckie przestrzenie pamięci, w: Przemiany pamięci społecznej a teoria kultury, red. Korzeniewski B., Poznań 2007, pp. 7–22.

Materski W., Polityka historyczna Federacji Rosyjskiej po 2000 r., „Dzieje Najnowsze” 4 (2014), vol. 46, pp. 93–115.

Ozouf M., Święto rewolucyjne 1789–1799, Warszawa 2008.

Pomian K., Historia – dziś, in: Historia – dziś. Teoretyczne problemy wiedzy o przeszłości, red. Domańska E., Stobiecki R., Wiślicz T., Kraków 2014, pp. 19–36.

Potulski J., Współczesny rosyjski dyskurs modernizacyjny, w: Fenomen Rosji. Pamięć przeszłości i perspektywy rozwoju, cz. 2: Kontekst polityczny i gospodarczy, Eds. Diec J., Jach A., Kraków 2014, pp. 119–139.

Problemy refleksji humanistycznej [discussion], in: Historia – dziś. Teoretyczne problemy wiedzy o przeszłości, Eds. Domańska E., Stobiecki R., Wiślicz T., Kraków 2014, pp. 322–338.

„Przegląd Polityczny” 130 (2015), pp. 20–57.

Ricoeur P., Pisanie historii a przedstawienie przeszłości, przeł. J. Górnicka, „Przegląd Filozoficzny” 3 (2001), pp. 261–274.

Traba R., Dwa wymiary historii. Szkic na otwarcie, w: idem, Przeszłość w teraźniejszości. Polskie spory o historię na początku XXI wieku, Poznań 2009, pp. 11–64.

Winter J., Sites of Memory, w: Memory. Histories, Theories, Debates, ed. Radstone S., Schwarz B., New York 2010, pp. 312–324.

Буслаев А.И., Имперские юбилеи – тысячелетие России (1862 год) и девятисотлетие крещения Руси (1888 год): организация, символика, восприятие обществом, rozprawa doktorska, Москва 2010.

В Великом Новгороде заложили камень в основание российской государственности в честь ее 1150-летнего юбилея, http://www.ntv.ru/novosti/338421 (dostęp: 3.06.2015).

В Великом Новгороде открыли рельеф-панно на мини-стелах мемориала «Город воинской славы», http://news.novgorod.ru/news/101350/ (dostęp: 3.06.2015).

В Великом Новгороде отмечают памятную дату: 1150 лет зарождения российской государственности, http://www.1tv.ru/news/social/216055 (dostęp: 3.06.2015).

В честь 1150-летия в древнем русском городе начались массовые гуляния, http://www.ntv. ru/novosti/338097 (dostęp: 3.06.2015).

Великий Новгород отмечает 1150-летие государственности Руси, http://rutv.ru/brand/ show/episode/159912 (dostęp: 3.06.2015).

Встреча с учёными-историками, http://www.kremlin.ru/news/12073 (dostęp: 3.09.2014) Еремеева С.А., Монументальные практики коммеморации в России XIX и начала ХХ века, w: Образы времени и исторические представления: Россия – Восток – Запад, ред. Л.П. Репина, Москва 2010, pp. 885–927.

Заключение на проект федерального закона «О внесении изменений в статью 1 Федерального закона «О днях воинской славы и памятных датах России» и в статью 112 Трудового кодекса Российской Федерации», вносимый в Государственную Думу депутатами Государственной Думы М.В.Дегтяревым и А.Н. Диденко, http://asozd2. duma.gov.ru/main.nsf/(ViewDoc)?OpenAgent&work/dz.nsf/ByID&BBDEB49CE5B38F17 43257CCA0036DF8B, s. 1 (dostęp: 5.07.2015).

Зарубавель Я., Динамика коллективной памяти, w: Империя и нация в зеркале исторической памяти. Сборник статей, ред. И. Герасимов, М. Могильнер, А. Семенов, Москва 2011, s. 10–29.

Заседание по вопросу подготовки к празднованию 1150-летия зарождения российской государственности, http://www.kremlin.ru/transcripts/12075 (dostęp: 3.09.2014).

Каспшыцка А., Реформа системы образования в России и формирование исторической памяти граждан, w: Fenomen Rosji. Pamięć przeszłości i perspektywy rozwoju, cz. 2: Kontekst polityczny i gospodarczy, red. Diec J., Jach A., Kraków 2014, s. 109–116.

Конорев С.В., Исторический миф в современном российском обществе: происхождение и социокультурная роль, w: Кризисы переломных эпох в исторической памяти, ред. Л.П. Репина, Москва 2012, s. 325–333.

Кром М.М., Политическая антропология: новые подходы к изучению феномена власти в истории России, „Исторические записки” 122 (2001), z. 4, s. 370–397.

Лангеноль А., Общественная память после смены строя: сходства и различия между практиками памяти в посткоммунистических и постколониальных странах, „Ab Imperio” 1 (2004), s. 365–390.

Леонтьева О.Б., Историческая память и образы прошлого в культуре пореформенной России, w: Диалоги со временем: память о прошлом в контексте истории, ред. Л.П. Репина, Москва 2008, s. 636–681.

Майорова О., Бессмертный Рюрик: Празднование тысячелетия России в 1862 г., „Новое литературное обозрение” 43 (2000), s. 137–165, http://magazines.russ.ru/nlo/2000/43/ s6.html

Мироненко С.[В.], 2012 год объявлен годом российской истории, http://www.rusarchives. ru/statehood/mironenko.shtml (dostęp: 3.06.2015).

Пояснительная записка к проекту федерального закона «О внесении изменений в статью 1 Федерального закона «О днях воинской славы и памятных датах России» и в статью 112 Трудового кодекса Российской Федерации», http://asozd2.duma.gov.ru/main. nsf/(ViewDoc)?OpenAgent&work/dz.nsf/ByID&EB21378905DBD8FC43257CCA0028524E, s. 1–2 (dostęp: 5.07.2015).

Путин В.В., Послание Президента Федеральному Собранию, 12 декабря 2012 года, http://kremlin.ru/events/president/news/17118 (dostęp: 3.09.2014).

Распоряжение Правительства РФ от 06.02.2012 N 153-р „О плане основных мероприятий по подготовке и проведению празднования 1150-летия зарождения российской государственности”, www.consultant.ru/document/cons_doc_EXP_524549 (dostęp: 3.09.2014).

Святославский А.В., История России в зеркале памяти. Механизм формирования исторических образов, Москва 2013.

Требст Ш., „Какой такой ковёр?” Культура памяти в посткоммунистических обществах Восточной Европы: попытка общего описания и категоризации, „Ab Imperio” 4 (2004), s. 41–78.

Указ Президента РФ «О праздновании 1150-летия зарождения российской государственности» 3 марта 2011 года N 267, http://old.rs.gov.ru/sites/rs.gov.ru/files/1_-_Ukaz_Prezidenta_RF_03_03_2011.pdf (dostęp: 3.09.2014).

Уортман Р.С., Сценарии власти. Мифы и церемонии русской монархии, t. 2: От Александра II до отречения Николая II, Москва 2004.

Щербинина Н.Г., Мифо-героическое конструирование политической реальности России, Москва 2011.


Partnerzy platformy czasopism