Postaci czołowych działaczy białoruskich w świetle informacji Urzędu Komisarza Rządu na miasto Wilno w 1924 r.

Joanna Gierowska-Kałłaur

DOI: http://dx.doi.org/10.12775/SDR.2016.2.02

Abstrakt


W spuściźnie Komisarza Rządu na miasto Wilno Autorka opracowania odnalazła opinie dotyczące piętnastu działaczy białoruskich (nie tylko wileńskich): Wsiewołoda Bildziukiewicza, Klaudiusza Duż-Duszewskiego, Fabiana Jeremicza, Michała Kochanowicza, Arseniusza Konczewskiego, Michała Krasińskiego, Józefa Łohinowicza, Antona Łuckiewicza, Józefa Mamońki, Radosława Ostrowskiego, Michała i Franciszka Pietkiewiczów, Bazylego Rahuli [Raguli], Szymona Rak-Michajłowskiego i Włodzimierza Samojło. Dodana jest informacja o wspierającym ruch białoruski w Wilnie Żydzie, [Borysie] Kleckinie.

Słowa kluczowe


I Zjazd Wszechbiałoruski (grudzień 1917); Ziemie Wschodnie; Ziemia Wileńska 1922‒1925; województwo wileńskie; bezpieczeństwo publiczne 1918‒1939; działacze białoruscy

Pełny tekst:

PDF

Bibliografia


Bergman A., Rzecz o Bronisławie Taraszkiewiczu, Warszawa 1977

Bergman A., Sprawy białoruskie w II Rzeczypospolitej, Warszawa 1984

Bergman A., Włodzimierz Samojło-Sulima wobec kwestii białoruskiej w Polsce międzywojennej, „Przegląd Historyczny” 74 (1983), nr 4, s. 653– 676

Cichoracki P., Stołpce‒Łowcza‒Leśna 1924: II Rzeczpospolita wobec najpoważniejszych incydentów zbrojnych w województwach północno-wschodnich, Łomianki 2012

Cimek H., Białorusini w ruchu rewolucyjnym w II Rzeczypospolitej, w: Kwestia narodowościowa w Polsce i we Włoszech w XX wieku. Wybrane problemy, red. H. Cimek, Rzeszów 2011

Gierowska-Kałłaur J., Kwestia dostępu odradzającego się państwa polskiego do Morza Bałtyckiego a interesy Niemiec, w: Między historią polityczną a historią społeczną. Księga Jubileuszowa ofiarowana Profesorowi Andrzejowi Skrzypkowi w siedemdziesięciolecie urodzin, red. J. Gołota, Pułtusk‒Olsztyn‒Ostrołęka‒Warszawa 2014, s. 64‒81

Gierowska-Kałłaur J., Zarząd Cywilny Ziem Wschodnich 19 lutego 1919 – 9 września 1920, Warszawa 2003

Głogowska H., Białorusini na Wybrzeżu Gdańskim, Toruń 2003

Głogowska H., Los białoruskiego posła Sergiusza Baranowa, „Białoruskie Zeszyty Historyczne”, 1995, z. 2, s. 146‒159

Gomółka K., Białorusini w II Rzeczpospolitej, Gdańsk 1992

Grzybowski J., Pogoń między Orłem Białym, Swastyką i Czerwoną Gwiazdą: białoruski ruch niepodległościowy w latach 1939‒1956, Warszawa 2011

Januszewska-Jurkiewicz J. [oprac.], Raport atamana Tymoteusza Chwiedoszczeni dotyczący działalności partyzanckiej na terenie Białorusi sowieckiej w okresie 10‒29 czerwca 1921 r., „Białoruskie Zeszyty Historyczne” 14 (2000)

Januszewska-Jurkiewicz J., Dwie „krajowe” inicjatywy białoruskie na Litwie Środkowej, „Białoruskie Zeszyty Historyczne” 16 (2001), s. 197‒218

Januszewska-Jurkiewicz J., Przyczynek do losów przywódców „Zielonego Dębu” w świetle sprawozdań Policji Politycznej w Wilnie z lat 1923‒1936, „Białoruskie Zeszyty Historyczne” 15 (2001), s. 220‒228

Kietliński M., Śleszyński W., Repatriacje i migracje ludności pogranicza w XX wieku. Stan badań oraz źródła do dziejów pogranicza polsko-litewsko-białoruskiego, Białystok 2004

Łatyszonek O., Białoruskie formacje wojskowe 1917‒1923, Białystok 1995

Michaluk D. [oprac.], „Jestem przyjacielem Białorusinów…” ‒ raporty wywiadowcze Romualda Ziemkiewicza do II Oddziału Sztabu Generalnego WP z lat 1922‒1923, cz. 1 i 2, „Białoruskie Zeszyty Historyczne” 25 (2005), z. 26 (2006)

Michaluk D., Białoruska Republika Ludowa 1918‒1920. U podstaw białoruskiej państwowości, Toruń 2010

Mironowicz E., Białoruś, wyd. 1: Warszawa 1999, wyd. 2 uzup.: Warszawa 2007

Misiuk A., Policja Państwowa 1919‒1939, Warszawa 1996

Paszkiewicz A., Białoruska reprezentacja w parlamencie II Rzeczypospolitej pierwszej kadencji (1922‒1927), „Przegląd Wschodni” 9 (2004), z. 3

Ragula W., Wspaminy, NY 1957 (reprint: 1993)

Śleszyński W. [wybór i oprac.], Walka instytucji państwowych z białoruską działalnością dywersyjną 1920‒1925, Białystok 2005

Zachariasz S., Józef Łohinowicz, „Z Pola walki” 1961, nr 3

Чарнякевіч, А., Постаці беларускага нацыянальнага руху ў Гродне 1909–1939: біяграфічны даведнік, Мінск 2003


Partnerzy platformy czasopism