Deprecjacja wielkiego jubileuszu: obchody 1150-lecia rosyjskiej państwowości w Nowogrodzie Wielkim (2012)

Mikołaj Banaszkiewicz

DOI: http://dx.doi.org/10.12775/SDR.2016.1.08

Abstrakt


Artykuł jest poświęcony obchodom 1150-lecia rosyjskiej państwowości, które przypadły na wrzesień 2012 r. Za punkt odniesienia dla retoryki inicjatora uroczystości, prezydenta Federacji Rosyjskiej D. Miedwiediewa, obrano liberalną publicystykę towarzyszącą pierwowzorowi jubileuszu z 1862 r. Zabieg ten podyktował fakt częstego odwoływania się przez ówczesnego przywódcę Rosji do „epoki wielkich reform” (lata 60. i 70. XIX w.). W tekście omówiony został przebieg jubileuszu oraz poświęcony mu w środkach masowej informacji przekaz medialny. Zaprezentowano również nieudaną inicjatywę ustawodawczą służącą uznaniu symbolicznej rocznicy początków Rusi za święto narodowe.

Słowa kluczowe


Rosja; liberalizm; upamiętnienie; jubileusz; pamięć zbiorowa; Aleksander II; Dymitr Miedwiediew

Pełny tekst:

PDF

Bibliografia


Banaszkiewicz M., O symbolach, uroczystościach i wychowaniu patriotycznym w Rosji, w: Rozpad ZSRR i jego konsekwencje dla Europy i świata, cz. 4: Reinterpretacja po dwudziestu latach, red. Jach A., Kuryłowicz M., Kraków 2012, s. 23–37.

Banaszkiewicz M., Reformy a zmiana społeczna w Rosji Aleksandra II. Dymitr Milutin i gazeta „Gołos” w sporach o kształt oświaty i armii, Kraków 2015 [rozprawa doktorska].

Baszkiewicz J., Nowy człowiek, nowy naród, nowy świat. Mitologia i rzeczywistość rewolucji francuskiej, Warszawa 1993.

Baszkiewicz J., Władza, Wrocław 1999.

Bieleń S., Szanse modernizacji na tle osobliwości rosyjskiej polityki, w: Bariery modernizacji Rosji, red. S. Bieleń, A. Skrzypek, Warszawa 2014, s. 209–232.

Broda M., „Rosyjska idea” i problemy modernizacyjne Rosji, w: Bariery modernizacji Rosji, red. Bieleń S., Skrzypek A., Warszawa 2014, s. 55–72.

Connerton P., Jak społeczeństwa pamiętają, Warszawa 2012.

Goff J. le, Historia i pamięć, Warszawa 2007.

Hein-Kircher H., „Mityczne odczytanie rzeczywistości”. Konstrukcje rzeczywistości, funkcje i wpływ mitów politycznych na kulturę pamięci, w: Polsko-niemieckie miejsca pamięci, t. 4: Refleksje metodologiczne, red. Traba R., Hahn H.H., współpr.. Górny M., Kończal K., Warszawa 2013, s. 123–132.

http://www.1150russia.ru/programma-yubileya.html (dostęp: 26.03.2015).

http://www.video-duma.ru/watch/?id=303230 (dostęp: 5.07.2015).

Kalinin I., The Struggle for History: The Past as a Limited Resource, w: Memory and Theory in Eastern Europe, ed. Blacker U., Etkind A., Fedor J., New York 2013, s. 255–265.

Korzeniewski B., Wprowadzenie. Przemiany pamięci społecznej z perspektywy teorii kultury – polskie i niemieckie przestrzenie pamięci, w: Przemiany pamięci społecznej a teoria kultury, red. Korzeniewski B., Poznań 2007, s. 7–22.

Materski W., Polityka historyczna Federacji Rosyjskiej po 2000 r., „Dzieje Najnowsze” 4 (2014), t. 46, s. 93–115.

Ozouf M., Święto rewolucyjne 1789–1799, Warszawa 2008.

Pomian K., Historia – dziś, w: Historia – dziś. Teoretyczne problemy wiedzy o przeszłości, red. Domańska E., Stobiecki R., Wiślicz T., Kraków 2014, s. 19–36.

Potulski J., Współczesny rosyjski dyskurs modernizacyjny, w: Fenomen Rosji. Pamięć przeszłości i perspektywy rozwoju, cz. 2: Kontekst polityczny i gospodarczy, red. Diec J., Jach A., Kraków 2014, s. 119–139.

Problemy refleksji humanistycznej [dyskusja], w: Historia – dziś. Teoretyczne problemy wiedzy o przeszłości, red. Domańska E., Stobiecki R., Wiślicz T., Kraków 2014, s. 322–338.

„Przegląd Polityczny” 130 (2015), s. 20–57.

Ricoeur P., Pisanie historii a przedstawienie przeszłości, przeł. J. Górnicka, „Przegląd Filozoficzny” 3 (2001), s. 261–274.

Traba R., Dwa wymiary historii. Szkic na otwarcie, w: idem, Przeszłość w teraźniejszości. Polskie spory o historię na początku XXI wieku, Poznań 2009, s. 11–64.

Winter J., Sites of Memory, w: Memory. Histories, Theories, Debates, ed. Radstone S., Schwarz B., New York 2010, s. 312–324.

Буслаев А.И., Имперские юбилеи – тысячелетие России (1862 год) и девятисотлетие крещения Руси (1888 год): организация, символика, восприятие обществом, rozprawa doktorska, Москва 2010.

В Великом Новгороде заложили камень в основание российской государственности в честь ее 1150-летнего юбилея, http://www.ntv.ru/novosti/338421 (dostęp: 3.06.2015).

В Великом Новгороде открыли рельеф-панно на мини-стелах мемориала «Город воинской славы», http://news.novgorod.ru/news/101350/ (dostęp: 3.06.2015).

В Великом Новгороде отмечают памятную дату: 1150 лет зарождения российской государственности, http://www.1tv.ru/news/social/216055 (dostęp: 3.06.2015).

В честь 1150-летия в древнем русском городе начались массовые гуляния, http://www.ntv.ru/novosti/338097 (dostęp: 3.06.2015).

Великий Новгород отмечает 1150-летие государственности Руси, http://rutv.ru/brand/show/episode/159912 (dostęp: 3.06.2015).

Встреча с учёными-историками, http://www.kremlin.ru/news/12073 (dostęp: 3.09.2014)

Еремеева С.А., Монументальные практики коммеморации в России XIX и начала ХХ века, w: Образы времени и исторические представления: Россия – Восток – Запад, ред. Л.П. Репина, Москва 2010, s. 885–927.

Заключение на проект федерального закона «О внесении изменений в статью 1 Федерального закона «О днях воинской славы и памятных датах России» и в статью 112 Трудового кодекса Российской Федерации», вносимый в Государственную Думу депутатами Государственной Думы М.В.Дегтяревым и А.Н. Диденко, http://asozd2.duma.gov.ru/main.nsf/(ViewDoc)?OpenAgent&work/dz.nsf/ByID&BBDEB49CE5B38F1743257CCA0036DF8B, s. 1 (dostęp: 5.07.2015).

Зарубавель Я., Динамика коллективной памяти, przeł. z ang. М. Лоскутова, w: Империя и нация в зеркале исторической памяти. Сборник статей, ред. И. Герасимов, М. Могильнер, А. Семенов, Москва 2011, s. 10–29.

Заседание по вопросу подготовки к празднованию 1150-летия зарождения российской государственности, http://www.kremlin.ru/transcripts/12075 (dostęp: 3.09.2014).

Каспшыцка А., Реформа системы образования в России и формирование исторической памяти граждан, w: Fenomen Rosji. Pamięć przeszłości i perspektywy rozwoju, cz. 2: Kontekst polityczny i gospodarczy, red. Diec J., Jach A., Kraków 2014, s. 109–116.

Конорев С.В., Исторический миф в современном российском обществе: происхождение и социокультурная роль w: Кризисы переломных эпох в исторической памяти, ред. Л.П. Репина, Москва 2012, s. 325–333.

Кром М.М., Политическая антропология: новые подходы к изучению феномена власти в истории России, „Исторические записки” 2001, z. 4, s. 370–397.

Лангеноль А., Общественная память после смены строя: сходства и различия между практиками памяти в посткоммунистических и постколониальных странах, „Ab Imperio” 1 (2004), s. 365–390.

Леонтьева О.Б., Историческая память и образы прошлого в культуре пореформенной России, w: Диалоги со временем: память о прошлом в контексте истории, ред. Л.П. Репина, Москва 2008, s. 636–681.

Майорова О., Бессмертный Рюрик: Празднование тысячелетия России в 1862 г., „Новое литературное обозрение” 43 (2000), s. 137–165, http://magazines.russ.ru/nlo/2000/43/s6.html

Мироненко С.[В.], 2012 год объявлен годом российской истории, http://www.rusarchives.ru/statehood/mironenko.shtml (dostęp: 3.06.2015).

Пояснительная записка к проекту федерального закона «О внесении изменений в статью 1 Федерального закона «О днях воинской славы и памятных датах России» и в статью 112 Трудового кодекса Российской Федерации», http://asozd2.duma.gov.ru/main.nsf/(ViewDoc)?OpenAgent&work/dz.nsf/ByID&EB21378905DBD8FC43257CCA0028524E, s. 1–2 (dostęp: 5.07.2015).

Путин В.В., Послание Президента Федеральному Собранию, 12 декабря 2012 года, http://kremlin.ru/events/president/news/17118 (dostęp: 3.09.2014).

Распоряжение Правительства РФ от 06.02.2012 N 153-р „О плане основных мероприятий по подготовке и проведению празднования 1150-летия зарождения российской государственности”, www.consultant.ru/document/cons_doc_EXP_524549 (dostęp: 3.09.2014).

Святославский А.В., История России в зеркале памяти. Механизм формирования исторических образов, Москва 2013.

Требст Ш., „Какой такой ковёр?” Культура памяти в посткоммунистических обществах Восточной Европы: попытка общего описания и категоризации, przeł. z niem. Левинсон К., „Ab Imperio” 4 (2004), s. 41–78.

Указ Президента РФ «О праздновании 1150-летия зарождения российской государственности» 3 марта 2011 года N 267, http://old.rs.gov.ru/sites/rs.gov.ru/files/1_-_Ukaz_Prezidenta_RF_03_03_2011.pdf (dostęp: 3.09.2014).

Уортман Р.С., Сценарии власти. Мифы и церемонии русской монархии, t. 2: От Александра II до отречения Николая II, Москва 2004.

Щербинина Н.Г., Мифо-героическое конструирование политической реальности России, Москва 2011.


Partnerzy platformy czasopism