Chorwackie echa walki Polaków o wolność: Powstanie Styczniowe w chorwackiej opinii publicznej

Slaven Kale

DOI: http://dx.doi.org/10.12775/SDR.2014.1.02

Abstrakt


W niniejszej pracy ukazane zostały stanowiska zajmowane przez chorwacką opinię publiczną w sprawie Polaków i kwestii polskiej w czasie Powstania Styczniowego. Stanowiska te zbadano na podstawie najważniejszych zagrzebskich dzienników: „Pozor” i „Narodne novine”. „Narodne novine” i „Pozor” opowiadały się za odstąpieniem od powstania i były przeciwne niezależności Polski. Na terenie Chorwacji Właściwej istniała jednak część opinii publicznej, która nie zgadzała się z tym głównym nurtem. W „Pozorze” taki sposob myślenia, stojący w opozycji do głównego stanowiska reprezentowanego przez ten dziennik, przedstawiał pisarz August Šenoa, który popierał polską walkę o niepodległość.

Focusing on the most important newspapers in Croatia in the second part of the nineteenth century „Pozor” (from January 1863 to January 1864) and „Narodne novine” (from January 1863 to December 1864), the present article examines attitude of Croatian public opinion towards the Poles and the Polish question in the time of January Uprising 1863‑1864. The article shows resignation of the uprising and objections towards autonomy of Poland as the main standpoints of „Narodne novine” and „Pozor”. No significant differences in the attitudes represented by the newspapers were found.


Słowa kluczowe


Chorwaci; Powstanie Styczniowe; kwestia polska; „Narodne novine”; „Pozor”; Croatians; January Uprising; Polish question; „Narodne novine”; „Pozor”

Pełny tekst:

PDF

Bibliografia


Agičić D., Odjeci Siječanjskog ustanka 1863. godine u Narodnim novinama i Pozoru, [w:] Zbornik Mire Kolar‑Dimitrijević, red. D. Agičić, Zagreb 2003, s. 199‑205.

Agičić D., Podijeljena Poljska 1772.‑1918., Srednja Europa, Zagreb 2004.

Babnis M., Polska nad Sekwaną, albo Powstanie styczniowe w oczach Francuzow, Biblioteka Gdańska Polskiej Akademii Nauk, Gdańsk 2003.

Batowski H., Hrvati i Poljaci u okviru Austro‑Ugarske Monarhije, [w:] Šidakov zbornik, red. M. Gross, Zagreb 1976‑1977, s. 447‑454.

Batowski H., Rewolucyjna wspołpraca Słowian zachodnich i południowych w okresie Powstania styczniowego, „Z polskich studiow slawistycznych” seria 2 [3] Historia, Warszawa 1963, s. 95‑115.

Bellevance O., The 1863 Polish Uprising and the Russian Public Sphere, „History in the Making Review”, vol. 1, no. 1, s. 5‑14.

Cetnarowicz A., Dalmatinski narodnjaci o Siječanjskom ustanku u Poljskoj 1863. godine, [w:] Zbornik Nikše Stančića, red. I. Iveljić, Zagreb 2011, s. 151‑163.

Cetnarowicz A., Narodni preporod u Dalmaciji, Srednja Europa, Zagreb 2006.

Cetnarowicz A., Udział Polakow w rozwoju ruchow narodowych i idei zjednoczeniowej wśród Słowian południowych, [w:] Wspołcześni Słowianie wobec własnych tradycji i mitow, red. M. Bobrownicka, L. Suchanek, F. Ziejka, Kraków 1997, s. 105‑118.

Giza A., Narodowe i polityczne dążenia Chorwatow w XIX i na początku XX wieku, Wyd. Nauk. Uniwersytetu Szczecińskiego, Szczecin 2001.

Jasiakiewicz W., Polska działalność propagandowa w Wielkiej Brytanii w dobie powstania styczniowego w świetle korespondencji, pamiętnikow, publicystyki i prasy, Wyd. Uniwersytetu Mikołaja Kopernika, Toruń 2001.

Kot W., Korespondencja Augusta Šenoi z Polakami, „Slavia Occidentalis”, t. 21, 1961, s. 161‑183.

Krzywka Ł., Obraz powstania styczniowego w angielskiej prasie ilustrowanej, [w:] Marmur Dziejowy. Studia z historii sztuki, red. J. M. Piskorski, Poznań 2002, s. 403‑413.

Lewandowska G. M., Powstanie styczniowe w ilustracjach prasowych z epoki, Biblioteka Publiczna m.st. Warszawy, Biblioteka Głowna Wojewodztwa Mazowieckiego, Warszawa 2014.

Malikowski M., Chorwaci i Polacy na tle polityczno‑ustrojowych i narodowościowych koncepcji przebudowy monarchii habsburskiej w latach 1860‑1868, [w:] „Rocznik Naukowo‑Dydaktyczny Wyższej Szkoły Pedagogicznej w Rzeszowie” z. 1, 1976.

Moroz‑Grzelak L., Bracia Słowianie, Slawistyczny Ośrodek Wydawniczy, Warszawa 2011.

Pederin, Ivan, Časopis Vienac i književna Europa, Matica hrvatska, Zagreb 2006.

Powstanie Styczniowe 1863‑1864. Wrzenie. Bój. Europa. Wizje, red. S. Kalembka, Państwowe Wydawnictwo Naukowe, Warszawa 1990.

Šidak J., Gross M. et al., Povijest hrvatskog naroda g. 1860‑1914, Školska knjiga, Zagreb 1868.

Tymowski M., Kratka povijest Poljske, Matica hrvatska, Zagreb 1999.

Walewander E., Echa powstania styczniowego w prasie austriackiej, Ośrodek Dokumentacji i Studiów Społecznych, Warszawa 1989.

Wojtowicz Ż., Działalność Partii Prawa w XIX‑wiecznej Chorwacji i jej echa w prasie galicyjskiej, (praca magisterska), Uniwersytet Jagielloński, Instytut Historii, Kraków 2003.

Živančević M., August Šenoa a Słowiańszczyzna, „Pamiętnik Słowiański” t. XV, Warszawa 1965, s. 159‑198.

Živanović D., Echa powstania styczniowego wśrod Jugosłowian, „Kwartalnik Historyczny” R. LXXI, t. 3, 1964, s. 693‑710.

Živanović Đ., Šenoa i Poljaci, [w:] „Južnoslovenski filolog” R. XXIII, knj. 1‑4, Beograd 1958, s. 183‑216.

Żurek P., Poljska i Poljaci u životu Josipa Jurja Strossmayera, Hrvatski institut za povijest – Podružnica za povijest Slavonije, Srijema i Baranje, Slavonski Brod 2008.

Żurek P., Siječanjski ustanak 1863. u Poljskoj i Eugen Kvaternik, Hrvatski institut za povijest, Podružnica za povijest Slavonije, Srijema i Baranje, Slavonski Brod 2012.

Żurek P., Lupis V., Poljski ustanak 1863. i Dubrovnik, Veleposlanstvo Republike Poljske u Zagrebu, Zagreb 2012.


Partnerzy platformy czasopism