Antystalinowska „herezja” w jugosłowiańskiej ortodoksji. Stalin, ZSRS i system sowiecki w poglądach politycznych Milovana Đilasa w latach 1950‑1952

Michał Jerzy Zacharias

DOI: http://dx.doi.org/10.12775/SDR.2013.12

Abstrakt


W swoim artykule Michał Jerzy Zacharias przedstawia myśl polityczną Milovana Đilasa w latach 1950‑1952, a więc w okresie głębokiego kryzysu w stosunkach jugosłowiańsko‑sowieckich. Kryzysu powstałego w wyniku polityki Stalina i rezolucji Kominformu z 28 czerwca 1948 roku.

Słowa kluczowe


Milovan Đilas; Jugosławia; stosunki jugosłowiańsko‑radzieckie; jugosłowiańska ortodoksja komunistyczna

Pełny tekst:

PDF

Bibliografia


Burnham J., Managerial Revolution or what is happening in the World now, London 1942.

Ciemniewski J., System delegacki na tle ewolucji ustroju politycznego Socjalistycznej Federacyjnej Republiki Jugosławii, Wrocław 1988.

Đilas M., Savremene teme, Beograd 1950.

Djilas A., The Contested Country. Jugoslav Unity and Communist Revolution 1919‑1953, Cambridge Mass., London 1991.

Djilas M., Chrystus i komisarz, [w:] Stalin i stalinizm. Rozmowy George’a Urbana, London 1987.

Djilas M., On New Roads of Socialism. Addresses Delivered at the Pre‑Election Rally of Belgrade Students, March 18, 1950, Belgrade 1950.

Djilas M., Pad nove klase. Povest o samorazaranju komunizma, Beograd 1994.

Djilas M., Rise and Fall, San Diego, New York, London 1985.

Djilas M., Une societe imparfaite. Le communisme desintegre, Paris 1969.

Judt T., Powojnie. Historia Europy od 1945, Poznań 2008.

Pipes R., Rewolucja rosyjska, Warszawa 1994.

Stys H., „Chcemy mieć naród rosyjski za brata. Nie chcemy jego kierownictwa za pana”. Działalność publicystyczna i polityczna Milovana Đilasa w czasie trwania politycznego konfliktu Jugosławia – ZSRR (1948‑1953), „Kwartalnik Historyczny” nr 2, 2010.

Stys H., Milovana Đilasa walka ze stalinizmem, [w:] Bałkany w XX i XXI wieku. Historia – polityka – kultura, red. H. Stys i Sz. Sochacki, Toruń 2009.

Vukmanović‑Tempo S., Revolucija koja teče, t. 2, Beograd 1971.

Zacharias Michał Jerzy, Komunizm, federacja, nacjonalizmy. System władzy w Jugosławii 1943‑1991. Powstanie, przekształcenia, rozkład, Warszawa 2004.

Zacharias Michał Jerzy, Między marzeniami a rzeczywistością. Myśl polityczna Milovana Djilasa na przełomie w latach 1953 i 1954 r., „Dzieje Najnowsze” nr 3, 2010.

Zacharias Michał Jerzy, Od stalinizmu do „herezji”. Myśl polityczna Milovana Đilasa w latach 1941‑1949, „Studia z Dziejów Rosji i Europy Środkowo‑Wschodniej” t. XLVII, 2012.


Partnerzy platformy czasopism