Ustalenie granicy Węgier z Chorwacją i Serbią po I wojnie światowej

Renata Zawistowska

DOI: http://dx.doi.org/10.12775/SDR.2013.08

Abstrakt


Znaczący udział dywizji serbskich w zwycięskiej ofensywie Frontu Salonickiego zaowocował postanowieniami Konwencji Belgradzkiej z 13 listopada 1918 roku. Umożliwiły one Zgromadzeniu Narodowemu Słowian w Nowym Sadzie przyjęcie Oświadczenia o przyłączeniu Baranii, Bački i Banatu, czyli krain Vojvodiny do Królestwa Serbii. W grudniu 1918 r. do swojego państwa Chorwaci przyłączyli również Međimurje. Ostateczny szczegółowy przebieg granic węgiersko‑jugosłowiańskich został określony w traktacie podpisanym w Trianon 4 czerwca 1920 roku.

Słowa kluczowe


I wojna światowa na Bałkanach; Kapitulacja Austro‑Węgier; Konwencja Belgradzka 13 listopada 1918; traktat w Trianon; Međimurje; Vojvodina; Baranja; Bačka; Banat; Bunjevci; Šokci; Królestwo Jugosławii

Pełny tekst:

PDF

Bibliografia


Allmayer‑Beck J. Ch., E. Lessing, Die K.u.k. Armee. 1848‑1918, München 1974.

Baerlein H., The Birth of Yugoslavia, Vol. I, London 1922.

Baker R. S., Woodrow Wilson and World Settlement, Vol. I, Doubleday 1923.

Bušić K., Odjeci uspostave Banovine Hrvatske u Hrvatsko‑Bunjevačkoj javnosti, Druš. Istraž. Zagreb GOD. 14 (2005), BR. 4‑5 (78‑79).

Cervone P. P., Vittorio Veneto. L’ultima battaglia, Mailand 1994.

Ceschin D., Gli esuli di Caporetto, Laterza 2006.

Clewing K., Die doppelte Begrundung der serbischen Wojwodschaft 1848‑1851. Ethnopolitik im Habsburgerreich, [w:] K. Clewing, O. J. Schmitt, Sudosteuropa. Von vormoderner Vielfalt und nationalstaatlicher Vereinheitlichung. Festschrift für Edgar Hosch, Munchen 2005, s. 253‑302 [=Sudosteuropaische Arbeiten, Band 127]

Čović M., A. Kokić, Bunjevci i Šokci, Hrvatsko književno društvo sv. Jeronima, Zagreb 1939.

Cron H., Geschichte des Deutschen Heeres im Weltkriege 1914‑1918, Berlin 1937.

Csorba H. T., Ziemia węgierska azylem Polaków 1939‑1945, Warszawa 1985.

Dubravica B., Parliamentarni izbori u Hrvatskoj i Velikoj Gorici (1848‑1938), Velika Gorica 2004.

Essen A., Polityka Czechosłowacji w Europie Środkowej w latach 1918‑1932, Kraków 2006.

Galantai J., Magyarorszag az első vilaghaboruban, Budapest 2001.

Gavranović B., Dr. Josip Juraj Strossmayer, Beograd 1935.

Gyula J., Hungarian Foreign Policy 1919‑1945, Budapest 1979.

N. Ikić, J. J.Strossmayer i crkveno, kulturno i nacionalno jedinstvo (J. J. Strossmayer und die kirchlich‑kulturelle und nationale Einheit), Sarajevo 2002.

Ivić A., Istorija Srba u Vojvodini, Novi Sad 1929.

Jareb M., Ustaško‑domobranski pokret: od nastanku do travnja 1941 Godine, Školska knjiga, 2006.

Kalšan V., Međimurje 1918, [w:] Kalšan Vladimir, Prijelomne godine. Međimurje 1848., 1918. uz 150. i 80. obljetnicu priključenja Međimurja Hrvatskoj, Muzej Međimurja, Čakovec 1998.

Kapun V., Međimurje 1918, Čakovec 1982.

Kochanowski J., Węgry. Od ugody do ugody 1867‑1890, Warszawa 1997.

Kopyś T., Oszkar Jaszi. Z dziejów idei federalizmu w Europie Środkowej w latach 1900‑1920, Kraków 2006.

Krizman B., The Belgrade Armistice of 13 November 1918, „The Slavonic and East European Review” 48 (110), 1970, s. 67‑87.

Lang D. M., Bułgarzy, Warszawa 1983.

Magenschab H., Der Krieg der Grosvater 1914‑1918. Die Vergessenen einer grosen Armee, Wien 1988.

Mitovitsch A., Serbias’ Great War 1914‑1918, London 2007.

Mitrović A., Razgraničenje Jugoslavije sa Madžarskom i Romunijom 1919‑1920, Novi Sad 1975.

Njegovan D., Prisajedinjenje Srema, Banata, Bačke i Baranje Srbiji 1918. – dokumenti i prilozi, Novi Sad 2001.

Njegovan D., Prisajedinjenje Vojvodine Srbiji, Novi Sad 2004.

Novak I., Međimurje 1818, [w:] Prijelomne godine. Međimurje 1848. 1918., uz 150. i 80. obljetnicu priključenja Međimurja Hrvatskoj, Muzej Međimurja, Čakovec 1998.

Nowakowski T., Armia Austro‑Węgierska 1908‑1918, Warszawa 1992.

Oberški J., Govori Strossmayera biskupa Đakova kog na Vatikanskom saboru 1869‑1870 (Die Reden des Bischofs Strossmayer vo Đakovo und Srijem auf dem I. Vatikanum), Zagreb 1929.

Opačić P., Srbija, Solunski front i ujedinjenje, Književne novine, Beograd 1990.

Palić M., Srbi u Mađarskoj. Ugarskoj do 1918, Novi Sad 1995.

Petranović B., M. Zečević, Jugoslavija 1918‑1984 – zbirka dokumenata, Beograd 1988.

Petrović I., Franjo Raki, otac hrvatske cyrillomethodhiane (Franjo Raki, der Vater der kroatischen Idee von Cyrill und Methodius), „Zbornik Zavoda za povijesne znanosti Istraživakog centra JAZU”, 9, 1979.

Pierer H. A., Universal‑Lexikon der Gegenwart und Vergangenheit, t. 15: Serbische Wojewodschaft u. Temeser Banat (Wojewodschaft S. u. Temeser Banat), Altenburg 1862.

Pojić M., Ustroj Austrougarske vojske na ozemlju Hrvatske 1868‑1914, Arhivski vjesnik, No. 43, Ožujak 2001.

Prezzolini G., Vittorio Veneto, Roma 1920.

Rauchensteiner M., Der Tod des Doppeladlers. Osterreich‑Ungarn und der Erste Weltkrieg, Styria, Graz, Wien, Koln 1993.

Rauchensteiner M., Osterreich‑Ungarn und der Erste Weltkrieg: Bildband, Graz 1998.

Sandor A., Trianon jogszerusege, A szerzo magankiadasa, Budapest 2003.

Sekulić A., Bački Bunjevci i Šokci, Zagreb 1990.

Siklos A., Magyarorszag 1918‑1919 – Esemenyek, kepek, dokumentumok, Budapest 1978.

Siracky J., Sťahovanie Slovakov na Dolnu zem v 18 a 19 storoči, Bratislava 1966.

Stevenson D., With our backs to the wall. Victory and defeat in 1918, Cambridge MA 2011.

Šumonja R., Spomenica oslobođenja Sombora 1918‑1998, Sombor 1998.

Triska J. F., Im Krieg am Isonzo. Aus dem Tagebuch eines Frontsoldaten, Klagenfurt 2000.

Tutorov M., Banatska rapsodija – istorika Zrenjanina i Banata, Novi Sad 2001.

Tutorov M., Mala Raška u Banatu, Zrenjanin 1991.

Vacalopoulos A., A History of Thessaloniki, Thessalonique 1972.

Vafopoulos G. Th., Dans la Guerre mondiale, [w:] G. Veinstein, Salonique 1850‑1918, Paris 2001.

Wakefield A., S. Moody, Under the Devil’s Eye: Britain’s Forgotten Army at Salonika 1915‑1918, Stroud 2004.

Wasilewski T., Historia Bułgarii, Wrocław 1988.

Zawistowaka Renata, Demografia i rozmieszczenie ludności węgierskiej w Słowacji 1918‑1950, „Studia z Dziejów Rosji i Europy Środkowo‑Wschodniej” t. XLVI, 2011, s. 99‑126.

Zawistowska Renata, Prekmurje – oderwanie od Węgier i przyłączenie do Słowenii (1919‑1920), „Studia z Dziejów Rosji i Europy Środkowo‑Wschodniej” t. XLVII, 2012, s. 49‑75.

Митровић A., Продор на Балкан. Србија у плановима Аустроугарске и Немачке 1908‑1918, Београд 2011.

Митровић A., Србија у Првом светском рату, Београд 1987.

Митровић А., Југославија на конференцији мира 1919‑1920, Београд 1967.


Partnerzy platformy czasopism