Oskar Halecki – rzecznik krajów Europy Środkowej i Wschodniej w Komisji Międzynarodowej Współpracy Intelektualnej Ligi Narodów (1922‑1925)

Andrzej M. Brzeziński

DOI: http://dx.doi.org/10.12775/SDR.2013.07

Abstrakt


Artykuł przedstawia i charakteryzuje działalność Oskara Haleckiego, profesora Uniwersytetu Warszawskiego, w Międzynarodowej Komisji Współpracy Intelektualnej Ligi Narodów na rzecz wsparcia życia intelektualnego w krajach Europy Środkowej i Wschodniej dotkniętych najdotkliwiej skutkami I wojny światowej. Ukazuje motywy i efekty aktywności profesora, wybitnego znawcy dziejów regionu środkowoeuropejskiego, w nawiązaniu i pogłębianiu współpracy intelektualnej krajów Europy Środkowej i Wschodniej z państwami zachodnimi. Zawiera charakterystykę koncepcji i metod działania Oskara Haleckiego służących temu celowi.


Słowa kluczowe


Oskar Halecki; Liga Narodów; Europa Środkowa i Wschodnia; międzynarodowa współpraca intelektualna

Pełny tekst:

PDF

Bibliografia


Baczkowski K., Oskara Haleckiego jagiellońska wizja dziejów, [w:] Oskar Halecki i jego wizja Europy, red. M. Dąbrowska, t. 1, Warszawa‑Łodź 2012, s. 56‑77.

Bergson H., Ecrits et paroles. Textes Rassembles par R.‑M. Mosse‑Bastide, t. 3, Paris 1959.

Brzeziński A. M., Oskar Halecki – inicjator polsko‑szwajcarskiej współpracy intelektualnej w ramach Ligi Narodów, „Przegląd Nauk Historycznych” R. IX, nr 1, 2010, s. 181‑199.

Brzeziński A. M., Oskar Halecki – sekretarz Komisji Międzynarodowej Współpracy Intelektualnej Ligi Narodów (1922‑1924), „Kwartalnik Historii Nauki i Techniki” R. 55, nr 1, 2010, s. 7‑35.

Brzeziński A. M., Polska Komisja Międzynarodowej Współpracy Intelektualnej (1924‑1939), Łodź 2001.

Brzeziński A. M., Polska w systemie międzynarodowej współpracy intelektualnej Ligi Narodów (1922‑1939), „Dzieje Najnowsze” R. XXXIV, nr 2, 2002, s. 4.

Brzeziński A. M., Sprawy polskie w działalności Oskara Haleckiego – sekretarza Komisji Międzynarodowej Współpracy Intelektualnej Ligi Narodów (1922‑1924), [w:] Oskar Halecki i jego wizja Europy, red. M. Dąbrowska, t. 1, Warszawa‑Łódź 2012, s. 38‑55.

Brzeziński A. M., Z działalności Marii Skłodowskiej‑Curie w Komisji Międzynarodowej Współpracy Intelektualnej Ligi Narodów (1922‑1934), „Przegląd Nauk Historycznych” R. V, nr 2 (10), 2006.

Cisek J., Oskar Halecki. Historyk. Szermierz Wolności, Warszawa 2009.

Halecki O., Liga Narodow a organizacja współpracy umysłowej, [w:] Liga Narodow. Siedem odczytow wygłoszonych w Uniwersytecie Warszawskim w roku akademickim 1924/1925 poprzedzonych wstępem Dr. Aleksandra Skrzyńskiego ministra spraw zagranicznych, Warszawa 1925.

Halecki Oskar, Komisja Współpracy Umysłowej (II), „Przegląd Współczesny” nr 12, 1923, s. 34.

Kłoczowski J., Oskar Halecki i jego walka o miejsce Polski w Europie, [w:] Z dziejów polityki i dyplomacji polskiej. Studia poświęcone pamięci Edwarda hr. Raczyńskiego, Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej na wychodźstwie, red. H. Bułhak, Warszawa 1994.

Kolasa J., International Intellectual Cooperation (The League Experience and the Beginnings of UNESCO), Wrocław 1962.

Kutrzeba S., Kongres, Traktat i Polska, Warszawa 1919.

Morawiec M., Oskar Halecki (1891‑1973), [w:] Europa‑Historiker. Ein biographisches Handbuch, Hg. H. Duchhardt u.a., Bd. 1, Gottingen 2006, s. 215‑139.

Oskar Halecki, Bordenlands of Western Civilisation. A History of East Central Europe, Fordham University 1952.

Oskar Halecki, The Limits and Divisions of European History, London‑New York 1950.

Oskar Helecki, Historia Europy – jej granice i podziały, Lublin 1994.

Pham‑Thi‑Tu, La Cooperation Intelectuelle sous la Societe des Nations, Geneve 1962.

Piskurewicz J., Między nauką a polityką. Maria Skłodowska‑Curie w laboratorium i w Lidze Narodów, Lublin 2007.

Renoliet J. J., L’UNESCO oubliee. La Societe des Nations et la ccoperation intellectuelle (1919‑1946), Paris 1999.

Reynold de G., Les groupes academiques russes. Rapport sur la situation et l’organisation des intellectuels russes hors de Russie, Enquete sur la situation du travail intellectuel, deuxieme serie, nr 34, Geneve 1923/24, s. 1‑40.

Sierpowski S., Narodziny Ligi Narodów. Powstanie, organizacja i zasady działania, Poznań 1984.


Partnerzy platformy czasopism