„Białorusini” czy „Moskale”? Ludność miejscowa Białej Rusi w świetle raportów emisariuszy Straży Kresowej Okręgu Brzesko‑Grodzieńskiego

Joanna Gierowska‑Kałłaur

DOI: http://dx.doi.org/10.12775/SDR.2013.04

Abstrakt


Z raportów Straży Kresowej z Okręgu Grodzieńskiego (Brzeskiego) wynika, iż bardzo nieliczni ideowi działacze narodowi białoruscy w swoich dążeniach odosobnieni byli od przeciętnych mieszkańców powiatów grodzieńskiego, wołkowyskiego, prużańskiego, kobryńskiego i słonimskiego. Działacze białoruscy, nie tylko w omawianych powiatach, usiłowali maksymalnie opóźnić zapowiedziany w Odezwie Wileńskiej plebiscyt.

Słowa kluczowe


Rosjanie; Białorusini; Polacy; program federacyjny; Jozef Piłsudski; Borys Sawinkow; szkolnictwo białoruskie; reemigranci; politycy białoruscy; BRL; BOW; Straż Kresowa; Okręg Brzeski (Grodzieński); 1919‑1920

Pełny tekst:

PDF

Bibliografia


Gierowska‑Kałłaur J., „Depozyty” Walerego Sławka przechowywane w Moskwie. („Biuro Detaszowane Oddziału II Naczelnego Dowodztwa 1919”, [w:] „Studia z Dziejów Rosji i Europy Środkowo‑Wschodniej” XLVII, 2012, s. 208‑272

Gierowska‑Kałłaur J., Powiat słucki w raportach agentów wydziału werbunkowo‑zaciągowego okręgu mińskiego ZCZW, „Annales UMCS” sec. F, „Historia”, vol. LXV, 2, 2010, s. 123‑140.

Mirowicz R., Edward Rydz‑Śmigły: działalność wojskowa i polityczna, Warszawa 1988.

Nowakowski J. M., Walery Sławek (1879‑1939). Zarys biografii politycznej, Warszawa 1988.


Partnerzy platformy czasopism