Ustawa o zawodzie tłumacza przysięgłego a tłumaczenie sądowe w Polsce

Karolina Nartowska

DOI: http://dx.doi.org/10.12775/RP.2018.010

Abstrakt


W zjednoczonej Europie tłumacze sądowi odgrywają kluczową rolę w dwujęzycznych postępowaniach, co podkreślają przepisy dyrektywy 2010/64/UE o prawie do tłumaczenia ustnego i pisemnego w postępowaniu karnym. W Polsce działalność tłumaczy sądowych reguluje Ustawa o zawodzie tłumacza przysięgłego. W niniejszym artykule krytycznej refleksji – w świetle przepisów wspólnotowych oraz Ustawy – poddana zostanie obecna sytuacja tłumaczenia sądowego w Polsce, przede wszystkim zapotrzebowanie sądów, kształcenie tłumaczy sądowych, problemy w praktyce oraz jakość tłumaczenia w sądzie. Analiza pozwala na wysunięcie postulatów umożliwiających optymalizację przepisów Ustawy z jednej oraz aktualnej sytuacji z drugiej strony.


Słowa kluczowe


tłumaczenie sądowe; tłumacz przysięgły; jakość tłumaczenia

Pełny tekst:

PDF

Bibliografia


Błaszkowska, H., 2014, „Universitäre Ausbildung und berufliche Weiterbildung vereidigter Übersetzer und Dolmetscher in Polen“, [w:] New Tasks for Legal Interpreters and Translators in the Enlarged Europe, TEPIS (red.), Warszawa, s. 236–245.

Cieślik, B., Laska, L., Rojewski, M. (red.), 2010, Egzamin na tłumacza przysięgłego: Komentarz, teksty egzaminacyjne, dokumenty, Warszawa.

Dostatni, G., 2005, Komentarz do ustawy o zawodzie tłumacza przysięgłego, Warszawa.

European Commission, DG Interpretation (red.), 2009, Reflection Forum on Multilingualism and Interpreter Training. Final Report. http://ec.europa.eu/dgs/scic/docs/finall_reflection_forum_report_en.pdf (dostęp: 7 lipca 2010 r.).

Hertog, E., v. Gucht, J. (red.), 2008, Status quaestionis: Questionnaire on the Provision of Legal Interpreting and Translation in the EU, Antwerp.

Jopek-Bosiacka, A., 2014, „Court Interpreters’ and Legal Translators’ Training at the Institute of Applied Liguistics of the University of Warsaw“, [w:] New Tasks for Legal Interpreters and Translators in the Enlarged Europe, TEPIS (red.), Warszawa, s. 199–208.

Kabelka, G., 1992, „Die Europäische Menschenrechtskonvention und ihre Auswirkungen auf die Tätigkeit des Gerichtsdolmetschers“, [w:] Mitteilungsblatt des Österreichischen Übersetzer- und Dolmetscherverbands UNIVERSITAS I, s. 24–34.

Kadrić, M., 2005, „Der weite Weg nach Europa. Von den Bemühungen der Europäischen Kommission um Qualifizierung der Behördendolmetscherinnen und der (Un)Tätigkeit der Mitgliedstaaten“, [w:] Der Gerichtsdolmetscher 2, s. 27–32.

Kadrić, M., 2009, Dolmetschen bei Gericht. Erwartungen – Anforderungen – Kompetenzen, Wien.

Kierzkowska, D., 1992, „Status and Qualifications of Translators and Interpreters in Poland“, [w:] Mitteilungsblatt des Österreichischen Übersetzer- und Dolmetscherverbands UNIVERSITAS, s. 16–19.

Kierzkowska, D., 2000, „Praktyczne kształcenie tłumaczy prawniczych i sądowych”, [w:] O nauczaniu przekładu, A. Setkowicz (red.), Warszawa, s. 131–135.

Kierzkowska, D., 2003, „The status of polish court translators in 2003“, [w:] SlavFile 12 (3), s. 23–25.

Kierzkowska, D. (red.), 2007, Kodeks tłumacza przysięgłego z komentarzem, Warszawa.

Kubacki, A.D., 2012, Tłumaczenie poświadczone: Status, kształcenie, warsztat i odpowiedzialność tłumacza przysięgłego, Warszawa.

Kuipers, E.-J., 2003, „Zwischen Hammer und Amboss: Zur Lage der vereidigten Übersetzer und Dolmetscher in Polen“, [w:] Uregulowanie statusu zawodowego tłumacza pisemnego i konferencyjnego w kontekście poszerzenia Unii Europejskiej, WUŁ (red.), Łódź, s. 109–113.

Mendel, A., 2011, Raport z badania ankietowego na temat jakości tłumaczenia w postępowaniu karnym, http://www.tepis.org.pl/pdf-doc/home//r-jtpk.pdf (dostęp: 18 marca 2012 r.).

Morris, R., 1995, „The Moral Dilemmas of Court Interpreting“, [w:] The Translator 1 (1), s. 25–46.

Nartowska, K., 2011, „Tłumaczenie sądowe w Polsce. Analiza rynku”, [w:] Lingua Legis 20, s. 22–29.

Nartowska, K., 2014a, „Court Interpreter: Lawyer, Psychiatrist, Director or Actor?“, [w:] New Tasks for Legal Interpreters and Translators in the Enlarged Europe, TEPIS (red.), Warszawa, s. 69–79.

Nartowska, K., 2014b, Rollenhandeln von DolmetscherInnen in strafgerichtlichen Verfahren. Eine diskursanalytische Studie im Ländervergleich Österreich und Polen, Universität Wien.

Nartowska, K., w druku, „The role of court interpreters in criminal proceedings“, [w:] The Interpreters‘ Newsletter 20.

Soukup-Unterweger, I., 2003, „Gerichtsdolmetscher-Zertifizierung in Österreich“, [w:] MDÜ Fachzeitschrift für Dolmetscher und Übersetzer 1, s. 10–13.

Tyupa, S., 2014, „Training of Translators and Interpreters at the Jagiellonian University“, [w:] New Tasks for Legal Interpreters and Translators in the Enlarged Europe, TEPIS (red.), Warszawa, s. 196–198.

Żmudzki, J., 2010, „Aktuelle Profile der germanistischen Translationsdidaktik in Polen“, [w:] Translation: Theorie-Praxis-Didaktik, A. Małgorzewicz (red.), Dresden–Wrocław, s. 117–146.

Bundesgesetz über die allgemein beeideten und gerichtlich zertifizierten Sachverständigen und Dolmetscher (SDG) vom 19. Feber 1975 (BGBl. Nr. 137/1975).

Bundesgesetz vom 19.2.1975 über die Gebühren der Zeugen und Zeuginnen, Sachverständigen, Dolmetscher und Dolmetscherinnen, Geschworenen, Schöffen und Schöffinnen (GebAG) (BGBl. Nr. 136/1975).

Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady 2010/64/UE z dnia 20 października 2010 r. w sprawie prawa do tłumaczenia ustnego i tłumaczenia pisemnego w postępowaniu karnym

Dziennik Urzędowy L 280.

Konwencja o ochronie praw człowieka i podstawowych wolności.

Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 8 czerwca 1987 r. w sprawie biegłych sądowych i tłumaczy przysięgłych (Dz. U. nr 18 poz. 112).

Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 24 stycznia 2005 r. w sprawie szczegółowego sposobu przeprowadzenia egzaminu na tłumacza przysięgłego (Dz. U. nr 15 poz. 129).

Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 24 stycznia 2005 r. w sprawie wynagrodzenia za czynności tłumacza przysięgłego (Dz. U. nr 15 poz. 131).

Ustawa o zawodzie tłumacza przysięgłego z dnia 25 listopada 2004 (Dz. U. nr 273 poz. 2702). Ustawa z dnia 6 czerwca 1997 r. – Kodeks postępowania karnego (Dz.U. nr 89 poz. 555).
ISSN 1896-4362 (print)
ISSN 2392-1552 (online)

Partnerzy platformy czasopism