Bolesław Leśmian jako tłumacz

Tomasz Górski

DOI: http://dx.doi.org/10.12775/RP.2018.004

Abstrakt


Bolesław Leśmian znany jest przede wszystkim jako poeta, dramaturg i krytyk, natomiast jego twórczość przekładowa rzadko bywa przedmiotem badań. Artykuł stanowi rozpoznanie Leśmiana jako tłumacza i – pośrednio – jego związków z literaturami obcymi. Na podstawie zachowanych utworów zgromadzonych w Dziełach wszystkich i innych istotnych materiałów źródłowych szkicuje jego poglądy na sztukę przekładu, wskazuje na zachowane tłumaczenia (opowiadania Poego oraz baśnie orientalne), sugerując sposoby ich badania, oraz na zainteresowanie Leśmiana tekstami i autorami, których tłumaczył lub chciał tłumaczyć. Efektów tej pracy przekładowej nie znamy i z tego względu artykuł pokazuje kierunek i cel poszukiwań tych materiałów. W końcowej części zaprezentowane są propozycje badawcze przekładów poety oraz możliwości włączenia tłumaczeń do analizy całego dzieła Leśmiana.


Słowa kluczowe


Bolesław Leśmian; przekład; nieznane przekłady Leśmiana

Pełny tekst:

PDF

Bibliografia


Baker, M., Saldanha, G. (red.), 2011, Routledge Encyclopedia of Translation Studies, London, s. 3–7.

Brzechwa, J., 1966, „Niebieski wycieruch”, [w:] Wspomnienia o Bolesławie Leśmianie, J. Jastrzębski (red.), Lublin, s. 79–104.

Dąmbska-Prokop, U. (red.), 2000, Mała encyklopedia przekładoznawstwa, Częstochowa, s. 27–30.

Drzewiecka, A., 1971, Z zagadnień techniki tłumaczenia poezji. Studia nad polskimi przekładami liryki francuskiej w antologiach z lat 1899–1911, Kraków.

Głowiński, M., 1984, „Leśmian, Poe, Baudelaire”, [w:] Wielojęzyczność literatury i problemy przekładu artystycznego, E. Balcerzan (red.), Warszawa, s. 157–169.

Grodzki, B., 2012, Leśmianowska baśń nowoczesna. O „Przygodach Sindbada Żeglarza” Bolesława Leśmiana, Lublin.

Kaźmierczak, M., 2010, „Leśmian po rosyjsku – zarys recepcji”, [w:] Literatura polska w świecie. Obecności, t. 3, R. Cudak (red.), Katowice, s. 281–292.

Leśmian, B., 2010–2012, Dzieła wszystkie, J. Trznadel (red.), t. 1: Poezje zebrane, t. 2: Szkice literackie, t. 3: Baśnie i inne utwory prozą, t. 4: Utwory dramatyczne. Listy, Warszawa.

Lewicki, R., 1993, Obcość w odbiorze przekładu, Lublin.

Łopuszański, P., 2000, Bolesław Leśmian, Wrocław.

Migal, I., 2010, „Leśmiana w język rosyjski wyprawa”, [w:] Teksty Drugie, nr 6 (126), s. 195–210.

Nalewajk, Ż., 2015, Leśmian międzynarodowy – relacje kontekstowe. Studia komparatystyczne, Kraków.

Newmark, P., 1988, Approaches to Translation, Hertfordshire.

Rymkiewicz, J.M., 2001, Leśmian. Encyklopedia, Warszawa.

Skwarczyńska, S., 1975, „Przekład i jego miejsce w literaturze i kulturze narodowej (Na przykładzie Hamleta w wersji Józefa Paszkowskiego)”, [w:] eadem, Pomiędzy historią a teorią literatury, Warszawa, s. 187–221.

Stone, R., 1976, Bolesław Leśmian. The Poet and His Poetry, Berkeley – Los Angeles – London.

Taylor, N., 2000, „Klechdy polskie – baśń nieustająca”, [w:] Twórczość Bolesława Leśmiana: studia i szkice, T. Cieślak, B. Stelmaszczyk (red.), Kraków, s. 275–293.

Trznadel, J., 2016, Kalendarium leśmianowskie. Życie i twórczość w układzie chronologicznym, Warszawa.

Wasyłenko, W., 2002, „W kręgu rosyjskojęzycznej poezji Bolesława Leśmiana”, tłum. H. Owsiany, [w:] Poetyki Leśmiana. Leśmian i inni, E. Czaplejewicz, W. Sadowski (red.), Warszawa, s. 139–161.
ISSN 1896-4362 (print)
ISSN 2392-1552 (online)

Partnerzy platformy czasopism