Kompetencja tłumaczeniowa w przekładzie tekstów specjalistycznych – analiza wybranych problemów na przykładzie tekstów popularnonaukowych

Monika Linke-Ratuszny

DOI: http://dx.doi.org/10.12775/RP.2016.013

Abstrakt


Artykuł poświęcony jest problemom w tłumaczeniu tekstów popularnonaukowych z języka angielskiego na polski i ich roli w dydaktyce przekładu specjalistycznego. Na wstępie omówione zostaną wybrane typologie tekstów i podjęta będzie próba określenia pozycji oraz cech tekstów popularnonaukowych z perspektywy przekładoznawczej. Odwołamy się również do kompetencji tłumaczeniowej, ze szczególnym uwzględnieniem umiejętności niezbędnych do efektywnego przekładu omawianych tekstów. Celem analizy wybranych tłumaczeń jest wskazanie obszarów sprawiających największe trudności, popularnych strategii tłumaczeniowych oraz najczęstszych błędów.


Słowa kluczowe


język specjalistyczny; teksty popularnonaukowe; kompetencja tłumaczeniowa; strategie tłumaczeniowe; błędy w przekładzie

Pełny tekst:

PDF

Bibliografia


Belczyk, A., 2009, Poradnik tłumacza, Kraków.

Brzeziński, J., Strelau, J., 2004, „Psychologia w Polsce po 1989 roku”, [w:] Nauka, nr 2, s. 125–148.

Byrne, J., 2012, Scientific and Technical Translation Explained, Manchester.

Chłopicki, W., Świątek, J., 2000, Angielski w polskiej reklamie, Warszawa.

Czuchnowska, H., Orzechowska-Bączyk, M., 2010, „Pierwsza pomoc psychologiczna”, [w:] Niebieska linia, nr 6, http://www.niebieskalinia.pl/pismo/wydania/dostepne-artykuly/4983-pierwsza-pomoc-psychologiczna (dostęp: 10 lipca 2015).

Dybiec-Gajer, J., 2013, Zmierzyć przekład. Z metodyki oceniania w dydaktyce przekładu pisemnego, Kraków.

Dzierżanowska, H., 1990, Przekład tekstów nieliterackich na przykładzie języka angielskiego, Warszawa.

Gajda, S., 2001, „Styl naukowy”, [w:] Współczesny język polski, J. Bartmiński (red.), Lublin, s. 183–199.

Gajewska, E., Sowa, M., 2014, LSP, FOS, Fachsprache...: dydaktyka języków specjalistycznych, Lublin.

Grucza, S., 2013, Lingwistyka języków specjalistycznych, Warszawa.

Hejwowski, K., 2004, Kognitywno-komunikacyjna teoria przekładu, Warszawa.

Investigating Translation Competence, 2000, A. Beeby, D. Ensinger, M. Presas (red.), Amsterdam.

Kościałkowska-Okońska, E., 2013, „Dydaktyka przekładu tekstów specjalistycznych w kontekście rozwoju kompetencji tłumaczeniowej”, [w:] Rocznik Przekładoznawczy. Studia nad teorią, praktyką i dydaktyką przekładu, t. 8, s. 137–155.

Kozłowska, Z., 2007, O przekładzie tekstu naukowego (na materiale tekstów językoznawczych), Warszawa.

Kussmaul, P., 1995, Training the Translator, Manchester.

Małgorzewicz, A., 2014, „Językowe i niejęzykowe kompetencje tłumacza. Próba zdefiniowania celów translodydaktyki akademickiej”, [w:] Lingwistyka Stosowana, nr 11, s. 1–10.

PACTE 2000, „Acquiring Translation Competence: Hypotheses and Methodological Problems in a Research Project”, [w:] Investigating Translation Competence, A. Beeby, D. Ensinger, M. Presas (red.), Amsterdam, s. 99–106.

PACTE 2003, „Building a Translation Competence Model”, [w:] Triangulating Translation: Perspectives in Process Oriented Research, F. Alves (red.), Amsterdam, s. 43–66.

PACTE 2009, „Results of the Validation of the PACTE Translation Competence Model: Acceptability and Decision Making”, [w:] Across Languages and Cultures, vol. 10, nr 2, s. 207–230.

Pieńkos, J., 2003, Podstawy przekładoznawstwa. Od teorii do praktyki, Kraków.

Pisarska, A., Tomaszkiewicz, T., 1998, Współczesne tendencje przekładoznawcze, Poznań.

Psychologia i życie, 1999, P. Zimbardo, Warszawa.

Resurreccio, V.M., Davies, M.G., 2007, Medical Translation Step by Step, Manchester.

Torresi, I., 2010, Translating Promotional and Advertising Texts, Manchester.

Wojciszke, B., 1999, „Przedmowa do polskiego wydania”, [w:] Psychologia i życie, P. Zimbardo, Warszawa, s. xiii-xiv.

Współczesny język polski, 2001, J. Bartmiński (red.), Lublin.
ISSN 1896-4362 (print)
ISSN 2392-1552 (online)

Partnerzy platformy czasopism