Kształcenie tłumaczy ustnych w kontekście wymogów egzaminu państwowego na tłumacza przysięgłego

Iwona Anna Ndiaye

DOI: http://dx.doi.org/10.12775/RP.2011.013

Abstrakt


Poniższy artykuł stanowi przyczynek do szerszej dyskusji na temat potrzeby redefiniowania zakresu i form kształcenia tłumaczy przysięgłych. Zwraca uwagę na istotę uwzględnienia w dydaktyce uniwersyteckiej, a zwłaszcza na studiach podyplomowych, kryteriów stawianych kandydatom na tłumacza przysięgłego, określonych w wymogach egzaminu przeprowadzanego przez Państwową Komisję Egzaminacyjną.


Słowa kluczowe


kształcenie tłumaczy; tłumaczenie ustne; egzamin na tłumacza przysięgłego

Pełny tekst:

PDF

Bibliografia


Dostatni, G., 2005, Komentarz do ustawy o zawodzie tłumacza przysięgłego, Warszawa.

Dybiec, J., 2008, „W poszukiwaniu normy? Problematyka kształcenia tłumaczy przysięgłych a Kodeks tłumacza”, Rocznik Przekładoznawczy. Studia nad teorią, praktyką i dydaktyką przekładu, t. 3/4, s. 261–270.

Jopek-Bosiacka, A., 2006, Przekład prawny i sądowy, Warszawa.

Kątny, A. (red.), 2006, Języki fachowe, problemy dydaktyki i translacji, Olecko.

Kierzkowska, D. (red.), 2005, Kodeks tłumacza przysięgłego z komentarzem, Warszawa.

Kierzkowska, D., 1985, Vademecum tłumacza przysięgłego, Warszawa.

Kierzkowska, D., 1991, Kodeks tłumacza sądowego, Warszawa.

Kierzkowska, D., 2002, Tłumaczenie prawnicze, Warszawa.

Kierzkowska, D., 2008, „Preskryptywny charakter Kodeksu tłumacza przysięgłego”, Rocznik Przekładoznawczy. Studia nad teorią, praktyką i dydaktyką przekładu, t. 3/4, s. 95–104.

Kościałkowska-Okońska, E., 2008, „Kryteria jakości w ewaluacji przekładu ustnego”, Rocznik Przekładoznawczy. Studia nad teorią, praktyką i dydaktyką przekładu, t. 3/4, s. 105–116.

Kozłowska, Z., 2007, O przekładzie tekstu naukowego (na materiale tekstów językoznawczych), Warszawa.

Lipiński, K., 2000, Vademecum tłumacza, Kraków.

Mamet, P., Mrózek, A. (red.), 2003, Języki specjalistyczne. Zagadnienia dydaktyki i przekładu, Katowice.

Pisarska, A., Tomaszkiewicz, T., 1996, Współczesne tendencje przekładoznawcze, Poznań.

Ruszel, J., 2006, „Ocena kompetencji w kształceniu tłumaczy konferencyjnych: normy zawodowe a parametry dydaktyczne”, [w:] Teoria i praktyka przekładu konferencyjnego, M. Tryuk (red.), Warszawa, s. 99–120.

Tryuk, M. (red.), 2006, Teoria i praktyka przekładu konferencyjnego, Warszawa.

Tryuk, M., 2006, Przekład ustny środowiskowy, Warszawa.

Tryuk, M., 2007, Przekład ustny konferencyjny, Warszawa.

Ustawa z dnia 25 listopada 2004 r. o zawodzie tłumacza przysięgłego, Dz.U. Nr 273, poz. 2702, Dz.U. Nr 107, poz. 2792 z 27 czerwca 2006 r.

Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 24 stycznia 2005 r. w sprawie szczegółowego sposobu przeprowadzania egzaminu na tłumacza przysięgłego, Dz.U. Nr 15, poz. 129.
ISSN 1896-4362 (print)
ISSN 2392-1552 (online)

Partnerzy platformy czasopism