Traduire Quebec. O (nie)przekładalności ludowego obrazu świata Pierre’a Perraulta

Iga Wygnańska

DOI: http://dx.doi.org/10.12775/RP.2009.018

Abstrakt


W artykule podjęto zagadnienie przekładalności poetyckiej wizji ludowego obrazu świata, skodyfi kowanego w strukturze tekstu inspirowanego folklorem słownym, który pozornie nie zdradza cech języka folkloru ze względu na słabe zdialektyzowanie. Autorka analizuje fragmenty przekładu dzieła quebeckiego twórcy, Pierre’a Perraulta, zwracając szczególną uwagę na kwestię przekładalności rozumianej jako możliwość osiągnięcia ekwiwalencji w obrazowaniu bez rezygnacji z ekwiwalencji formalnej na poziomie stylistycznym.


Słowa kluczowe


nieprzekładalność; Pierre Perrault; ekwiwalencja formalna; ekwiwalencja stylistyczna

Pełny tekst:

PDF

Bibliografia


Bartmiński, J., 2000, „Językowy obraz świata jako podstawa tożsamości etnicznej”, [w:] Kultura wobec kręgów tożsamości, Kostyrko, T., Zgołka T. (red.), Poznań–Wrocław, s. 152–168.

Bartmiński, J., 1973, O języku folkloru, Wrocław–Warszawa–Kraków–Gdańsk.

Bogusławski, A., 1989, „Uwagi o pracy nad frazeologią”, [w:] Studia z polskiej leksykografii współczesnej III, Saloni, Z. (red.), Białystok, s. 13–30.

Hejwowski, K., 2004, Kognitywno-komunikacyjna teoria przekładu, Warszawa.

Legeżyńska, A., 2002, „Przekład jako rzecz wyobraźni”, [w:] Biograficzne konteksty przekładu, Fast, P., Kozak, A. (red.), Katowice.

Maćkiewicz, J., 1990, „Wyspa – językowy obraz wycinka rzeczywistości”, [w:] Językowy obraz świata, Bartmiński, J. (red.), Lublin, s. 193–206.

Masłowska, E., 1990, „Ludowy stereotyp rzeki – zarys struktury”, [w:] Językowy obraz świata, Bartmiński, J. (red.), Lublin, s. 179–191.

Lewicki, R., 2000, Obcość w odbiorze przekładu, Lublin.

Perrault, P., 1964, Au coeur de la rose, Montreal.

Spyrka, L., 1998, „Teoria i praktyka tłumaczenia tekstu dramatycznego (według słowackiej szkoły przekładu)”, [w:] Przekład artystyczny a współczesne tendencje translatologiczne, Fast, P. (red.), Katowice, s. 155–164.

Tabakowska, E., 2001, Językoznawstwo kognitywne a poetyka przekładu, Kraków.

Tokarz, B., 1998, „Kognitywne możliwości przekładu artystycznego”, [w:] Przekład artystyczny a współczesne tendencje translatologiczne, Fast, P. (red.), Katowice, s. 73–81.

Wierzbicka, A., 2006, Semantyka. Jednostki elementarne i uniwersalne, Lublin.
ISSN 1896-4362 (print)
ISSN 2392-1552 (online)

Partnerzy platformy czasopism